ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา

Work One

โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกของประเทศบนพื้นที่ซึ่ง
เป็นหมูเกาะเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านพืชและ
มีความหลากหลายทางชีวภาพ
รองรับนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างแระเทศ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ตามเกาะ
และชายฝั่ง ทะเลอันดามันเพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย รวมทั้งขยายพันธุ์พืชหายาก
พืชที่กำลังถูกคุกคามและพืชเศรษฐกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ดด้านพืชและความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนเกาะ ทะเลและชายฝั่งรวมทั้งความหลักหลายทางนิเวศวิทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงวัฒนธรรมและแหล่งนันทนาการ ที่มีการบริหารจัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินอกเหนือจาก
พันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม เช่น อควาเรียม สวนนก กิจกรรมดำนํ้า เป็นต้น รวม
ทั้งสถานที่ที่พักและร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งพัฒนาด้านธุรกิจเพื่อพิ่ม
รายได้ในการบริหารจัดการองค์การฯและพันธมิตรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ให้ความ
รู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ภาพประกอบ (Koh-Rah Phang-nga Botanical Garden) 

More

สวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ณ ทุ่งทะเลหลวงโครงการแก้มลิง อ.เมือง จ.สุโขทัย
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

หนองจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
More

สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา

เกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
More

บริการสืบค้นพรรณไม้


More

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

Thailand Web Stat
Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com