หัวข้อข่าว
        ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 และการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2560
รายละเอียด
       
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 และการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ในการนี้ นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มอบหมายให้ นายรัชภูมิ เพ็งไข เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved