หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสวรรคโลก
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสวรรคโลก วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสวรรคโลก จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านพฤกษศาสตร์ขนาดย่อม อีกทั้งเพื่อเป็นการโน้มน้าวกล่อมเกลาจิตใจและปูพื้นฐานให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ และมีความเข้าใจ เกิดความหวงแหนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกหลักวิธี และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน โดยการดำเนินโครงการ โดยนาย ดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย พร้อมด้วย นายพัลลภ ฮุนพานิช รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสวรรคโลก ดำเนินการจัดโครงการฯ ในการนี้ นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน กิจกรรมในงาน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดป้ายสื่อความหมาย พรรณไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุดประชาชนฯ และกิจกรรมสอนวิธีการจัดทำกล้วยไม้ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved