หัวข้อข่าว
        การจัดกิจกรรมเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการขยายพันธุ์พืช และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต้อนรับคณะครูนักเรียน โรงเรียนอุดมดรุณี ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการขยายพันธุ์พืช และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนักเรียนยังได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการขยายพันธุ์พืช ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสามารถติดตามประเมินผลได้ ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved