หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในโอกาสที่เข้าใช้สถานที่จัดค่ายพักแรม
รายละเอียด
       
เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จำนวน 26 คน ในโอกาสที่เข้าใช้สถานที่จัดค่ายพักแรมรับฟังการบรรยาย และศึกษาภาคสนาม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ อันจะนำมาซึ่งความรู้และแนวคิดเชิงอนุรักษ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ ในการนี้ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นมา บทบาทหน้าที่ พันธะกิจ ของสวนพฤกษศาสตร์ระยองและองค์การฯ

 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved