หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้าร่วมงาน “สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3” ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รายละเอียด
       
เมื่อระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2556 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดย นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เข้าร่วมงาน สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน ภูมปัญญาท้องถิ่น การเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับนักเรียน ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน จัดเวทีให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาเซียน ในโอกาสนี้ สวนพฤกษศาสตร์ระยองได้ร่วมสนับสนุนออกจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และจะเป็นประโยชน์ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวนฯ และองค์การต่อไป

 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved