หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 6 คน
รายละเอียด
       
เมื่อระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2556 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ให้การอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 9 คน ในโอกาสที่เข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หัวหน้าสวนฯ ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานและพาเดินชมพื้นที่ของสวนฯ เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินการฝึกงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved