หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การอนุเคราะห์สถานที่ใช้ในการดำเนินงานการจัดกิจกรรม (โครงการจากถนนสู่สนาม)
รายละเอียด
       
เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2556 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้การอนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม (โครงการจากถนนสู่สนาม) การแข่งขันรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทางตรง โดย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่ชอบใช้ถนนหลวงเป็นสนามแข่ง มีสนามแข่งที่ปลอดภัยภายใต้กฎกติกาเดียวกัน 2.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3.เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบการแข่งขัน และมีสันทนาการร่วมกัน 4.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จักน้ำใจนกกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อช่วยส่งเสริมให้กีฬาเป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งยจากการจัดการแข่งขันมอบให้สาธารณประโยชน์ เช่นโรงเรียนและวัดต่างๆ ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และจะเป็นประโยชน์ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวนฯ และองค์การต่อไป

 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved