หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลชากพง จำนวน 30 คน
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มอบหมายให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์สวนฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลชากพง จำนวน 30 คน ในโอกาสที่เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำฯ และภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ พร้อมทั้งเดินชมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความหวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะได้เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นมา บทบาทหน้าที่ พันธะกิจ ของสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้แก่คณะผู้มาเยี่ยมชม


 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved