Green Field Template

ข่าวสำนักตรวจสอบภายใน

image

 

ยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับตรวจ...อ่านต่อ

 

 

ข่าวทั้งหมด

เกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

กฏบัตร
- กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (คกก.ตส.)
- กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (สำนัก ตส.)
- คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักตรวจสอบภายใน)
- นโยบายการตรวจสอบภายใน
- แผนการตรวจสอบระยะยาว (2562-2566)
- แผนการพัฒนาบุคลากร
- แผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
- กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.พ.
- กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน อ.ส.พ.
- กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.พ.2555
- กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.พ.2555
- กฎบัตรของสำนัก2556
- ปรับปรุงกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์