เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องหวีทอง

Stereochilus dalatensis (Guill.) Garay
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ใบ รูปแถบ กว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 28 ซม. ช่อดอกแบบกระจะ ออกจากซอกใบ มีประมาณ 7-9 ดอก ดอก ขนาดกว้างประมาณ 0.7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวอมชมพู กลีบปากสีชมพูม่วง ส่วนโคนสอบเป็นถุงรูปกรวย กลีบปากส่วนปลาย รูปไข่ เส้าเกสรมีจงอยค่อนข้างยาว
Monopodial epiphyte, stem erect, 5 - 10 cm long. Leaves terete with longitudinal groove, 1 cm wide, 4 - 7 cm long. Inflorescence axillary, raceme, 7 - 9-flowered. Flowers 0.7 cm across, sepals and petals pinkish-white, lip purplishpink with funnel-shaped spur, midlobe ovate, column with long rostellum.
พบตามป่าดิบเขาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกเดือนเมษายน
Indochina: Hill evergreen forest in the north and northeast, blooming in April.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

1491 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: