เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 May 2013

หญ้าแพรก

Cynodon dactylon (L.) Pers.
หญ้าแผด หนอเก่เด
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าหลายปี ทอดลำไปกับพื้น แล้วตั้งขึ้น ลำแข็ง ผิวเกลี้ยง สูง 5-20 เซนติเมตร กาบใบ เนื้อบาง โอบลำแบบหลวม ๆ ขอบแผ่เป็นแผ่นบาง ผิวเกลี้ยง แผ่นใบ เนื้อบางอ่อนนุ่ม ฐานกว้าง กว้างประมาณ 2 มิลลิเมตร ยาว 0.5-1 เซนติเมตร ปลายแหลม ลิ้นใบ เป็นเยื่อบาง สูง 0.2-0.3 มิลลิเมตร ปลายมีขนสีขาว ด้านข้างและด้านหลังมีขนอ่อนนุ่มคล้ายไหม ช่อดอก แบบกระจะเรียงบนก้านย่อยแบบนิ้วมือ จำนวน 3-6 ช่อ แกนช่อดอกเป็นสามเหลี่ยม ขอบมีหนามสากมือเรียงไปจนถึงปลาย ช่อดอกย่อย แบบเดี่ยว แบนทางด้านข้างเรียงทางด้านเดียวบนแกนจำนวน 2 แถว กาบช่อย่อยล่าง เป็นเยื่อบางแบนทางด้าน ข้างยาว 1.2-1.3 มิลลิเมตร เส้นภายใน 1 เส้น สันมีขนเรียงกันไปจนถึงปลาย กาบช่อย่อยบน เป็นเยื่อบาง ยาว 1-1.2 มิลลิเมตร กาบบน เป็นเยื่อโปร่งบาง ยาว 2-2.2 มิลลิเมตร เส้นภายใน 3 เส้น สันของเส้นกลางมีขนอ่อนนุ่มเป็นแผงเรียงไปจนถึงปลาย ปลายแหลม กาบล่าง เป็นเยื่อบางเส้นภายใน 2 เส้น ขอบแผ่เป็นเยื่อบาง ยาว 1.8-2 มิลลิเมตร ปลายแหลม กลีบเกล็ดรูปกรวยปลายตัดเฉียงยาว 0.2-0.3 มิลลิเมตร อับเรณู ยาวประมาณ 1.2 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อน รังไข่กลม ยาว 0.2-0.3 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมีย สีชมพู
มีถิ่นกำเนิดมาจากแอฟริกา และกระจายพันธุ์มาสู่เขตอบอุ่น และเขตร้อน
-

Fieldiana, Family #15, Gramineae, Page 161

-

7312 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: