เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 May 2013

หญ้าชันกาด

Panicum repens L.
แขมมัน หญ้าอ้อน้อย
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าหลายปี ลำต้นเรียวตั้งขึ้นสูง 20-60 เซนติเมตร รากเป็นไหลทอดยาว 1-2 เมตร แตกแขนงที่ข้อล่างตั้งตรง กาบใบทรงกระบอก สีฟางข้าว ยาว 5-8 เซนติเมตร แผ่นใบ รูปขอบขนาน ยาว 13-20 เซนติเมตร กว้าง 0.4-1 เซนติเมตร ฐานใบกว้างปลายเรียวแหลม ลิ้นใบ เป็นเยื่อบาง ยาว 0.5 มิลลิเมตร ช่อดอก แบบช่อแยกแขนงกว้าง ยาว 14-25 เซนติเมตร กว้าง 8-15 เซนติเมตร ก้านช่อดอกแบนหรือเป็นเหลี่ยม ช่อดอกย่อย รูปหอก ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร ผิวเกลี้ยง กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร กาบช่อย่อยล่างเป็นแผ่นเยื่อบาง ยาวไม่เกินครึ่งหนึ่งของช่อดอกย่อย ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ขอบเรียบ เส้นภายใน 3 เส้น ปลายเส้นยาวไม่ถึงปลายแผ่น ปลายมน กาบช่อย่อยบน รูปหอก เป็นแผ่น เนื้อบาง ขอบแผ่บาง ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง ประมาณ 1 มิลลิเมตร เส้นภายใน 9 เส้น ปลายแหลม ดอกล่าง เพศผู้หรือไม่มีเพศ กาบล่าง เป็นแผ่นเยื่อบางเหมือนกับกาบช่อย่อยบนยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร เส้นภายใน 9 เส้น กาบบนรูปหอก ยาว 2-2.2 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร เป็นเยื่อโปร่งบาง ขอบพับเป็นสัน 2 สัน มีขนเรียงกันไปจนถึงปลาย ดอกบน สมบูรณ์เพศ กาบล่าง เป็นแผ่นเนื้อแข็งผิวมัน เรียบ รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร เส้นภายใน 8 เส้น ส่วนขนของขอบจะแผ่ออกเป็นปีกม้วนเข้าจนถึงปลายดูภายนอกคล้ายปลายแหลม กาบบน เป็นแผ่นแข็ง ผิวเกลี้ยงแบนทางด้านล่าง รูปไข่หรือรูปหอกยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ขอบส่วนกลางโอบเข้าเกือบติดกัน ส่วนล่างขอบไม่ยื่นเข้ามาจึงเป็นช่อง ปลายยื่นเป็นจงอย กลีบเกล็ดรูปกรวย ปลายแผ่กว้างยาวประมาณ 0.2 มิลลิเมตรจำนวน 2 อัน อับเรณ จำนวน 3 อัน สีน้ำตาลเข้ม ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร รังไข่ รูปทรงรีหรือไข่กลับ ยาวประมาณ 0.3-0.4 มิลลิเมตร ยอดเกสร สีน้ำตาล

BLUMEA, Volume 41, No. 1, Page 202-203

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: