เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Aug 2011

ฝาดดอกแดง

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt
ตำเสาทะเล Bird – poll
COMBRETACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงถึง ๒๐ เมตร เปลือกสีน้ำตาลมีรอยแตกเป็นร่องลึก มีรากหายใจรูปคล้ายเข่า ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง ออกหนาแน่นที่ปลายกิ่ง แผ่นใบหนา รูปรีแกมรูปไข่กลับ หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบกลม เว้าตื้นๆ โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบหยักมน มีต่อมขนาดเล็ก ก้านใบสั้น ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อยาว ๒ - ๕ เซนติเมตร มี ๕ - ๑๕ ดอก ฐานรองดอกเป็นหลอด กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ สีเขียว รูปไข่กว้าง กลีบดอก ๕ กลีบ สีแดง รูปรี แกมรูปขอบขนาน เกสรเพศผู้ ๑๐ อัน ยาวเป็น ๒ เท่าของกลีบดอก ผล รูปกระสวย ป่องตรงกลาง มีสันตามยาว กว้าง ๐.๔ เซนติเมตร ยาว ๑.๓ - ๒ เซนติเมตร ผลแก่สีน้ำตาลแดง ออกดอกและผล เดือนพฤศจิกายน-เมษายน

หนังสือพรรณไม้ในป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2549.

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: