เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ส้มป่อย

Acacia concinna (Willd.) DC.
-
Fabaceae
ไม้เถาเลื้อยมีเนื้อไม้ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งและก้านใบมีหนาม จำนวนมาก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ไวต่อการสัมผัส ดอกออก เป็นช่อกลมบนช่อแตกแขนง จากซอกใบหรือปลายยอด มีดอกย่อย สีเหลืองอ่อนๆ จำนวนมาก ผลเป็นฝักแบนสีนํ้าตาล มีเมล็ด ๖ – ๑๐ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน สามารถขยายพันธุ์โดยเมล็ด
Acacia concinna is a scandent shrub or small tree. Branchlets and leaf rachises are a lot of prickles. Leaves bipinnately compound, alternate, sensitive. Inflorescences in terminal or axillary panicles of head, with small yellowish flowers. Legume brown, strap-shaped, fleshy, with 6–10-seeded. Flowering in April – June. This plant can be propagated by seed.
-
ยอดอ่อนรับประทานสด หรือนำมาประกอบอาหาร
Young shoots are eaten raw or cooked in curry.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2907 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: