เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

เสี้ยวหวาน

Bauhinia purpurea L.
ผักเสี้ยว ชงโค เสี้ยวดอกแดง
Fabaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบ เว้าลึกเป็น ๒ พู ผิวใบเกลี้ยง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอก ๕ กลีบ สีม่วงอ่อนแกมชมพู เกสรเพศผู้ ๓ – ๔ อัน ผลเป็นฝัก ยาว ๑๕ – ๒๕ ซม. แห้งแล้วแตก ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Bauhinia purpurea is a small to medium – sized deciduous shrub or tree. Leaves simple, alternate with deeply 2-lobed at apex, globrous. Inflorescences in terminal panicles, flower pale purple-pink, 5 petals. Fertile stamens 3 or 4. Fruit 15 – 25 cm long, dehiscent pods. Flowering in August – December. This plant can be propagated by seed.
ยอดและใบอ่อนนำมาเป็นผักประกอบอาหารไทยพื้นเมือง เช่น แกงผักเสี้ยวใส่ปลาแห้ง เป็นผักที่นิยมของคนไทยในภาคเหนือ
The young shoots are eaten as vegetable, by cooked in local Thai foods and this plant is a popular leafy vegetable in northern Thailand.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2882 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
2 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
3 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
4 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
5 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
6 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
7 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
8 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
9 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
10 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
11 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
12 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
13 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
14 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
15 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
16 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
17 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
18 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
19 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
20 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
21 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
22 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
23 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
24 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
25 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
26 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
27 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
28 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
29 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
30 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
31 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
32 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
33 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
34 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
35 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
36 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
37 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
38 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
39 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
40 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
41 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
42 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
43 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
44 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
45 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
46 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
47 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
48 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
49 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
50 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
51 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
52 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
53 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
54 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
55 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
56 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
57 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
58 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
59 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
60 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
61 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
62 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
63 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
64 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
65 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
66 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
67 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
68 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
69 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
70 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
71 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
72 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
73 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
74 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
75 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
76 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
77 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
78 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
79 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
80 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
81 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
82 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
83 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
84 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
85 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
86 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
87 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
88 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
89 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
90 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
91 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
92 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
93 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
94 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
95 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
96 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
97 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
98 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
99 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
100 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
101 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
102 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
103 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
104 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
105 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
106 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
107 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
108 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
109 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
110 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
111 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
112 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
113 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
114 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE
115 Bauhinia purpurea L. ชงโค FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: