เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

เสี้ยวหวาน

Bauhinia purpurea L.
ผักเสี้ยว ชงโค เสี้ยวดอกแดง
Fabaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบ เว้าลึกเป็น ๒ พู ผิวใบเกลี้ยง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอก ๕ กลีบ สีม่วงอ่อนแกมชมพู เกสรเพศผู้ ๓ – ๔ อัน ผลเป็นฝัก ยาว ๑๕ – ๒๕ ซม. แห้งแล้วแตก ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Bauhinia purpurea is a small to medium – sized deciduous shrub or tree. Leaves simple, alternate with deeply 2-lobed at apex, globrous. Inflorescences in terminal panicles, flower pale purple-pink, 5 petals. Fertile stamens 3 or 4. Fruit 15 – 25 cm long, dehiscent pods. Flowering in August – December. This plant can be propagated by seed.
ยอดและใบอ่อนนำมาเป็นผักประกอบอาหารไทยพื้นเมือง เช่น แกงผักเสี้ยวใส่ปลาแห้ง เป็นผักที่นิยมของคนไทยในภาคเหนือ
The young shoots are eaten as vegetable, by cooked in local Thai foods and this plant is a popular leafy vegetable in northern Thailand.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1498 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: