เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักปู่ย่า

Caesalpinia mimosoides Lam.
หนามปู่ย่า ช้าเครือด ผักกาดหญ้า
Fabaceae
ไม้เถาเลื้อย มีเนื้อไม้ กิ่งก้านมีต่อมขนสีนํ้าตาลแดง และมีหนาม ปกคลุม ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ไวต่อการสัมผัส ออกดอก เป็นช่อที่ปลายยอด ยาวถึง ๔๐ ซม. มีดอกย่อยสีเหลืองจำนวนมาก เกสรเพศผู้ ๑๐ อัน ส่วนล่างมีขนสีขาวปกคลุม ผลเป็นฝักรูปไข่กลับ โค้ง แห้งแล้วแตกออก มี ๑ – ๒ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Caesalpinia mimosoides is a woody climber. Branchlets are densely ferrugious glandular hairs, with recurved prickles. Leaves bipinnately compound, sensitive. Inflorescences are terminal racemes, up to 40 cm long, with many bright yellow flowers. Stamens 10, densely white hairs in lower part. Legumes are obovoid, falcate, dehiscent, with 1 – 2 seeded. Flowering in November – January. This plant can be propagated by seed.
ยอดอ่อนรับประทานสด หรือใช้ร่วมกับช่อดอกเพื่อประกอบในอาหารพื้นเมือง
Young shoots are eaten fresh and also used with flowers for cooked foods.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

10926 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: