เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

บ่อนเต่า

Hapaline benthamiana Schott
มะนอยจา มะนอยหก ขี้กาเหลี่ยม
Araceae
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีลำต้นใต้ดินรูปทรงกลมแบน สูงถึง ๓๐ ซม. ใบเดี่ยว รูปคล้ายสามเหลี่ยม ปลายใบแหลม โคนใบรูปเงี่ยง ลูกศร ดอกออกเป็นช่อจากลำต้นใต้ดิน ยาว ๙ – ๑๗ ซม. มีใบประดับ รองรับ ผลสดฉํ่านํ้า รูปรีถึงเกือบกลม ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะปลูกเมล็ด หรือแบ่งหัวใต้ดิน
Hapaline benthamiana is a perennial herb with tuber, up to 30 cm tall. Leaves simple, narrowly triangular, base sagittate. Inflorescences are produced from underground tuber, 9 – 17 cm long, with spathe. Fruits are in berry, ellipsoid to subglobose. Flowering in July – September. This plant can be grown from seed or tuber division.
ช่อดอกอ่อนและยอดอ่อนใช้ประกอบอาหารพื้นเมือง
Inflorescences and young shoots are cooked in local foods.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1855 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: