เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

เอื้องปีกไก่น้อย

Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f.
Eria planicaulis Wall. ex Lindl.; Agrostophyllum khasianum Griff.; Appendicula hasseltii Wight; Agrostophyllum hasseltii Rchb.f.
เอื้องปีกไก่ใหญ่
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ สูง 30-50 ซม. ลำต้นหนาและค่อนข้างแบน ใบ จำนวน 1-2 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 10-25 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอกออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจุกแน่น ทรงกลม จำนวน 10-20 ดอก ดอก บานเต็มทีกว้าง 3-4 มม. สีขาวครีม มีแต้มสีเหลืองกลางกลีบปาก กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่ โคนกลีบเชื่อมติดกัน กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปแถบ กลีบปากสีขาวครีมมีแต้มสีเหลืองตรงกลางกลีบ ปลายแผ่นกลีบปากแผ่กว้างเป็นรูปไต
Epiphyte, sympodial; 30 - 50 cm tall, stem wiry, flattened. Leaves 1 - 2, distichous, oblong 1.5 - 2.5 cm wide, 10 - 25 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence terminal, globose-capitate, 10- to 20-flowered. Flowers 3 - 4 mm across, creamy- white; dorsal sepal oblong-ovate; lateral sepals ovate, connate at base; petals linear-oblong; lip creamy-white with yellow patches on the middle, epichile reniform.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 400-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนเมษายน - พฤกษภาคม. กระกระจายพันธุ์: จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Evergreen forest and lower montane scrub forest in Northeastern, Eastern, Central and Penninsular Thailand; 400 - 1,500 m alt. Flowering in April - May. Distribution: China and Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: