เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องข้าวตอก

Dendrobium compactum Rolfe ex Hemsl.
Dendrobium wilmsianum Schltr.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกหรือรูปกระสวยแคบ สูงประมาณ 4 ซม. ออกเป็นกอแน่น ใบ จำนวน 2-7 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 0.6-1.5 ซม. ยาว 4-6 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก จำนวน 3-5 ช่อ ออกที่ข้อปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 8-15 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.6-1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวแกมเขียว กลีบปากสีขาว ขอบกลีบปากสีเขียว กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปใบหอกแกมรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว กลีบดอกรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ กลีบปากรูปไข่กลับ มีแคลลัสยาวถึงกลางกลีบปาก ขอบกลีบปากหยักเป็นคลื่น
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical or narrowly fusiform, ca. 4 cm tall, clustered on rhizome. Leaves 2 - 7, distichous, oblong, 0.6 - 1.5 cm wide, 4 - 6 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence 3 - 5, sub-terminal, racemose, 8- to 15-flowered. Flowers 0.6 - 1 cm across, sepals and petals greenish-white, lip white with pale green on margin; dorsal sepal lanceolate; lateral sepals obliquely triangular-lanceolate; petals obovate-lanceolate; lip obovate, with long callus on the middle, margin undulate.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระดับความสูง 1,000-1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: เมียนมา และจีนตอนใต้
Hill evergreen forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,000 - 1,600 m alt. Flowering in October - November. Distribution: Myanmar and South China.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: