เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

มะเกลือ

Diospyros mollis Griff.
มักเกลือ ผีเผา Ebony Tree
EBENACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งอ่อนมีขนนุ่มทั่วไป เปลือกนอกสีดำ แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ตามยาว ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนหรือกลม ส่วนปลายใบสอบ ใบแก่เกลี้ยง ก้านใบยาว 5-10 มม. เมื่อแห้งเป็นสีดำ ดอกต่างเพศอยู่ต่างต้น ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบ ช่อหนึ่งๆ มีประมาณ 3 ดอก ดอกย่อย กลีบรองดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4 แฉก กลีบดอกยาว 6-8 ซม. โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปเหยือกน้ำ ปลายแยกเป็น 4 แฉก เกสรผู้ 14-24 อัน ดอกเพศเมีย ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ก้านดอกยาว 1-3 มม. มีขนนุ่มปกคลุม เกสรผู้เทียม 8-10 อัน ผลกลม เกลี้ยง ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. มีกลีบรองดอกติดอยู่ที่ขั้วผล 4 กลีบ ผลแก่จัดสีดำ เมื่อแห้งเปลือกเปราะ
พบมากในพม่าและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งทั่วไป ที่ความสูง 5-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน ติดผลระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม
เนื้อไม้เป็นมัน สีเข้ม มีน้ำหนักมากที่สุดของไทย นิยมใช้ทำไม้ถือกบไสไม้ และเครื่องตกแต่งบ้าน เปลือกใช้ผสมเครื่องดื่มพื้นเมืองเพื่อกันบูด ผลใช้ย้อมผ้าและเครื่องมือประมงและใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

67466 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE
2 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE
3 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
4 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
5 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
6 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
7 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
8 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
9 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
10 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
11 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
12 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
13 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
14 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
15 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
16 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
17 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
18 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
19 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
20 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
21 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
22 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
23 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
24 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
25 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
26 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
27 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
28 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
29 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
30 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
31 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
32 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
33 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
34 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
35 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
36 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
37 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE
38 Diospyros mollis Griff. มะเกลือ EBENACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: