;
ลำดับที่
ประกาศทั่วไป องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม
1
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑(Last update 12/29/2017)
23
2
การกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐(Last update 7/13/2017)
109
3
การกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560(Last update 7/6/2017)
101
4
วันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) (วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐)(Last update 5/25/2017)
121
5
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)(Last update 4/25/2017)
128
6
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐(Last update 1/26/2017)
223
7
ประกาศ อสพ.เรื่อง วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ของลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐)(Last update 1/24/2017)
93
8
ประกาศ อสพ.เรื่อง วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ของพนักงาน และลูกจ้างประจำ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐)(Last update 1/24/2017)
101
9
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (Last update 11/9/2015)
334
10
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) (หยุดในวันที่ ๔ พ.ค.๕๘)(Last update 2/19/2015)
157
11
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘(Last update 11/15/2014)
183
12
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)(Last update 7/31/2014)
138
13
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗(Last update 12/13/2013)
226
14
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖_(เพิ่มเติม)(Last update 12/13/2013)
140
15
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)(Last update 3/8/2013)
314
16
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖(Last update 12/19/2012)
294
17
การห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่อาคารขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 4/3/2012)
203
18
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) (หยุดชดเชยวันที่ ๑๖-๑๗ เม.ย.๕๕)(Last update 3/29/2012)
220
19
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) (วันที่ ๙ เม.ย.๕๕ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ)(Last update 3/29/2012)
184
20
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2555(Last update 12/20/2011)
307
21
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม) (ประกาศ ณ วันที่ 13 ม.ค. 54)(Last update 1/14/2011)
341
22
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2554 สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 53)(Last update 12/25/2010)
220
23
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2554 สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การฯ (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 53)(Last update 12/25/2010)
252
24
แก้ไขประกาศกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2553 (ลง ณ 04-05-53)(Last update 7/17/2010)
206
25
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสวนสำหรับชาวต่างชาติ (ลง ณ 11-03-53)(Last update 7/17/2010)
223
26
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2553 (เพิ่มเติม) (ลง ณ 12-02-53)(Last update 7/17/2010)
171
27
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2553 สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ (ลง ณ 18-11-52)(Last update 7/17/2010)
170
28
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2553 สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การฯ (ลง ณ 18-11-52)(Last update 7/17/2010)
174
29
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2552 (เพิ่มเติม 3) (ลง ณ 29-05-52)(Last update 7/17/2010)
150
30
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2552 (เพิ่มเติม 2) (ลง ณ 20-04-52)(Last update 7/17/2010)
155
31
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2552 (เพิ่มเติม 1) (ลง ณ 26-12-51)(Last update 7/17/2010)
162
32
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2552 สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ (ลง ณ 09-12-51)(Last update 7/17/2010)
178
33
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2552 สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การฯ (ลง ณ 09-12-51)(Last update 7/17/2010)
155