;
ลำดับที่
ประกาศทั่วไป องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม
1
การกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐(Last update 7/13/2017)
81
2
การกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560(Last update 7/6/2017)
81
3
วันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) (วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐)(Last update 5/25/2017)
108
4
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)(Last update 4/25/2017)
109
5
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐(Last update 1/26/2017)
196
6
ประกาศ อสพ.เรื่อง วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ของลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐)(Last update 1/24/2017)
79
7
ประกาศ อสพ.เรื่อง วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ของพนักงาน และลูกจ้างประจำ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐)(Last update 1/24/2017)
82
8
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (Last update 11/9/2015)
315
9
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) (หยุดในวันที่ ๔ พ.ค.๕๘)(Last update 2/19/2015)
149
10
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘(Last update 11/15/2014)
173
11
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)(Last update 7/31/2014)
133
12
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗(Last update 12/13/2013)
223
13
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖_(เพิ่มเติม)(Last update 12/13/2013)
137
14
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)(Last update 3/8/2013)
309
15
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖(Last update 12/19/2012)
291
16
การห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่อาคารขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 4/3/2012)
199
17
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) (หยุดชดเชยวันที่ ๑๖-๑๗ เม.ย.๕๕)(Last update 3/29/2012)
215
18
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) (วันที่ ๙ เม.ย.๕๕ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ)(Last update 3/29/2012)
180
19
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2555(Last update 12/20/2011)
302
20
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม) (ประกาศ ณ วันที่ 13 ม.ค. 54)(Last update 1/14/2011)
337
21
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2554 สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 53)(Last update 12/25/2010)
216
22
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2554 สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การฯ (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 53)(Last update 12/25/2010)
248
23
แก้ไขประกาศกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2553 (ลง ณ 04-05-53)(Last update 7/17/2010)
200
24
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสวนสำหรับชาวต่างชาติ (ลง ณ 11-03-53)(Last update 7/17/2010)
219
25
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2553 (เพิ่มเติม) (ลง ณ 12-02-53)(Last update 7/17/2010)
167
26
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2553 สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ (ลง ณ 18-11-52)(Last update 7/17/2010)
166
27
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2553 สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การฯ (ลง ณ 18-11-52)(Last update 7/17/2010)
169
28
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2552 (เพิ่มเติม 3) (ลง ณ 29-05-52)(Last update 7/17/2010)
146
29
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2552 (เพิ่มเติม 2) (ลง ณ 20-04-52)(Last update 7/17/2010)
150
30
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2552 (เพิ่มเติม 1) (ลง ณ 26-12-51)(Last update 7/17/2010)
158
31
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2552 สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ (ลง ณ 09-12-51)(Last update 7/17/2010)
173
32
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ 2552 สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การฯ (ลง ณ 09-12-51)(Last update 7/17/2010)
149