กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ประกอบไปด้วย


ด้านกรรมการ
ด้านบุคลากร
ด้านการเงิน
ด้านการดำเนินงาน