;
ลำดับที่
ประกาศบริหารและดำเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศ อสพ.เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ อสพ(Last update 4/4/2018)
20
2
ประกาศ อสพ.เรื่อง ปรับบัญชีการกำหนดตำแหน่งและบัญชีอัตราเงินเดือน ขั้นตํ่า-ขั้นสูง(Last update 2/28/2018)
81
3
ประกาศ อสพ.เรื่อง ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำ อสพ. (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๑)(Last update 2/28/2018)
61
4
ประกาศ อสพ.เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ (ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/4/2018)
26
5
ประกาศ อสพ.เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต (สั่ง ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/4/2018)
30
6
ประกาศ อสพ. เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการบันทึกลายนิ้วมือ เข้า-ออก การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/3/2018)
31
7
ประกาศ อสพ.เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/3/2018)
59
8
ประกาศ อสพ. เรื่อง ยกเลิกประกาศมาตราฐานกำหนดตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พ.ย.๖๐)(Last update 1/3/2018)
38
9
ประกาศ อสพ.เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐)(Last update 1/3/2018)
30
10
ประกาศ คก.อสพ.เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง รอง ผอ.อสพ. และผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งต่างๆ(Last update 12/15/2017)
49
11
ประกาศ อสพ. เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งมอบงานในตำแหน่งหน้าที่ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๐)(Last update 12/14/2017)
154
12
ประกาศ อ.ส.พ. คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจำน่ายอาหารและเครื่องดื่ม(Last update 10/19/2017)
71
13
ประกาศ อสพ. เรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติงาน (ชุดสีกากี) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐)(Last update 7/27/2017)
86
14
ประกาศ คก.ดำเนินการประเมินฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนระดับของพนักงาน และวัน เวลา และสถานที่เพื่อทดสอบความรู้ทั่วไปและวิสัยทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๐ (เลื่อนระดับ ๕ ไปเป็นระดับ ๖ และระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗) (Last update 7/4/2017)
108
15
ประกาศ คก.ดำเนินการประเมินฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนระดับของพนักงาน และวัน เวลา และสถานที่เพื่อทดสอบความรู้ทั่วไปและวิสัยทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๐ (เลื่อนระดับ ๗ ไปเป็นระดับ ๘)(Last update 7/4/2017)
82
16
ประกาศ อสพ.เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๐)(Last update 3/31/2017)
158
17
รับสมัครคัดเลือกตั้งเพื่อเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ (บุคคลภายใน)(Last update 3/13/2017)
85
18
ประกาศ อสพ.เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐)(Last update 3/13/2017)
219
19
ประกาศ อสพ.เรื่อง เครื่องแบบพิธีการ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙)(Last update 10/26/2016)
140
20
ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน ประจำปี ๒๕๕๙(Last update 4/5/2016)
229
21
ประกาศ อสพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนและการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยจากภายนอก ณ วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙(Last update 2/12/2016)
185
22
ประกาศ อสพ. เรื่องคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม(Last update 12/25/2015)
122
23
ประกาศ อสพ.เรื่อง สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะการบริหารของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘)(Last update 11/17/2015)
126
24
ประกาศ คก.ดำเนินการฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงาน (ระดับ ๕ เลื่อนเป็นระดับ ๖ และ ระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗)(Last update 8/13/2015)
155
25
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์(Last update 5/11/2015)
120
26
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครเป็นแทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์(Last update 4/28/2015)
79
27
ประกาศ คก.ฯ.เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (พร้อมนี้ได้แนบใบสมัครผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ)(Last update 4/3/2015)
91
28
ประกาศ อสพ.เรื่อง กำหนดสถานที่ในการลงลายชื่อเข้าปฏิบัติงาน ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างโครงการ อสพ. (ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๗)(Last update 10/30/2014)
137
29
ประกาศ คก.ฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๕ เลื่อนเป็นระดับ ๖ และระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗)(Last update 7/22/2014)
145
30
ประกาศ อสพ.เรื่อง ปรับบัญชีการกำหนดตำแหน่งและบัญชีอัตราเงินเดือน ขั้นตํ่า-ขั้นสูง(Last update 1/30/2014)
605
31
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าบริการ(Last update 12/11/2013)
225
32
ประกาศ อสพ. เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/2/2013)
531
33
ประกาศ อสพ.เรื่อง นโยบายการตรวจสอบภายใน(Last update 7/30/2013)
222
34
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/20/2013)
249
35
ประกาศ อสพ. เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/22/2013)
175
36
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจำ(Last update 5/20/2013)
264
37
ประกาศฯ เรื่อง ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษาของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.ย.๕๕)(Last update 9/25/2012)
792
38
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗ และระดับ ๗ เลื่อนเป็นระดับ ๘)(Last update 11/18/2011)
332
39
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๕ เลื่อนเป็นระดับ ๖)(Last update 11/18/2011)
259
40
!!ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์!!(Last update 6/10/2011)
393
41
ประกาศ อสพ. เรื่อง ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/2/2011)
1315
42
ประกาศ อสพ. เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554)(Last update 2/10/2011)
437
43
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการด้านโรคเอดส์(Last update 9/28/2010)
343
44
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ (ลง ณ วันที่ 07-09-10)(Last update 9/9/2010)
268
45
การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 2553 (ลง ณ 10-08-53)(Last update 8/16/2010)
286
46
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (ลง ณ 14-05-53)(Last update 7/17/2010)
209
47
แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การจ้างและปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงงาน ฉบับลง วันที่ 30 กันยายน 2552 (ลง ณ 21-04-53)(Last update 7/17/2010)
316
48
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ลง ณ 18-03-53)(Last update 7/17/2010)
376
49
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 12-02-52)(Last update 7/17/2010)
291
50
กำหนดอักษรย่อของหน่วยงานต่างๆ และเลขที่หนังสือ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 26-11-52)(Last update 7/17/2010)
256
51
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการลงลายมือชื่อเข้าปฎิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 15-10-51)(Last update 7/17/2010)
224
52
กำหนดสถานที่ในลงลายมือชื่อเข้าปฎิบัติงาน ของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 14-10-51 )(Last update 7/17/2010)
244