;
ลำดับที่
ประกาศบริหารและดำเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศ อสพ.เรื่อง การปรับปรุงสรรถนะขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/26/2023)
42
2
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ(Last update 9/20/2023)
44
3
ประกาศ อ.ส.พ.เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของลูกจ้างโครงการและลูกจ้างเงินรายได้ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗(Last update 9/18/2023)
43
4
ประกาศ อ.สพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงการและลูกจ้างเงินรายได้(Last update 9/18/2023)
39
5
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาไปปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก(Last update 9/12/2023)
35
6
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 9/7/2023)
38
7
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก(Last update 8/24/2023)
29
8
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดบัญชีการเทียบตำแหน่งเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานกรณีเป็นบุคคลภายนอก(Last update 8/24/2023)
41
9
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(Last update 7/5/2023)
56
10
ประกาศ อสพ. เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มบริหารระดับสูงของ อ.ส.พ.(เพิ่มเติม)(Last update 5/26/2023)
57
11
ประกาศ อสพ.เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อ.ส.พ. พ.ศ.๒๕๖๖(Last update 5/22/2023)
59
12
ประกาศ อสพ.เรื่อง นโยบายการจ้างลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/26/2023)
64
13
ประกาศ อสพ.เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Last update 3/28/2023)
66
14
ประกาศ อสพ.เรื่อง ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชิวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Last update 3/28/2023)
58
15
ประกาศ อสพ. เรื่อง มาตรการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(Last update 3/20/2023)
70
16
ประกาศ อสพ.เรื่อง มาตรการกลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อ.ส.พ.(Last update 3/20/2023)
62
17
ประกาศ อสพ. เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๖(Last update 3/20/2023)
68
18
ประกาศ อสพ. เรื่อง นโยบายจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)(Last update 3/13/2023)
71
19
ประกาศ อสพ. เรื่อง นโยบายการจัดการนวัตกรรม (Innovation Mangement - IM)(Last update 3/13/2023)
74
20
ประกาศ อสพ. เรื่อง นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Resource - HCM)(Last update 3/13/2023)
61
21
ประกาศ อสพ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล(Last update 1/31/2023)
67
22
ประกาศ อสพ.เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(Last update 12/28/2022)
63
23
ประกาศ อสพ. เรี่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(Last update 11/30/2022)
102
24
ประกาศ อสพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าพวงหรีดหรือเครื่องสักการะเพื่อวางเคารพศพ(Last update 10/12/2022)
85
25
ประกาศ อสพ. เรื่อง ผลการปรับเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(Last update 9/22/2022)
109
26
ประกาศ อสพ. เรื่อง นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.พ(Last update 9/1/2022)
112
27
ประกาศ อสพ. เรื่อง นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร(Last update 9/1/2022)
111
28
ประกาศ อสพ. เรื่อง จรรยาบรรณ อ.ส.พ(Last update 9/1/2022)
122
29
ประกาศ อสพ.เรื่อง การปรับเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(Last update 8/26/2022)
105
30
ประกาศ อสพ.เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน(Last update 8/26/2022)
114
31
ประกาศ อสพ. เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๕(Last update 5/18/2022)
155
32
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง กำหนดแนวทางกรณีเกิดโรคระบาด และการปฏิบัติงานที่บ้าน หรือกรณีอยู่ในกลุ่มที่ต้องกักตัว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(Last update 4/29/2022)
154
33
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) กรณีอยู่ในกลุ่มที่ต้องกักตัวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(Last update 3/25/2022)
171
34
ประกาศ อสพ. เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๕)(Last update 3/2/2022)
176
35
ประกาศ อสพ.เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้สิทธิเข้าประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม(Last update 12/29/2021)
203
36
ประกาศฯ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอการประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม(Last update 12/23/2021)
168
37
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง ยกเลิกการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ เป็นไป)(Last update 12/17/2021)
171
38
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอการประกอบกิจการให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม_(Last update 12/9/2021)
174
39
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง มาตรการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/27/2021)
197
40
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/27/2021)
224
41
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จรรยาบรรณ(Last update 10/26/2021)
198
42
ประกาศ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/26/2021)
209
43
ประกาศ อสพ. เรื่อง จรรยาบรรณองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/28/2021)
230
44
ประกาศ อสพ. เรื่อง การเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย.๖๔ เป็นต้นไป(Last update 9/10/2021)
207
45
ประกาศ อสพ. เรื่อง การเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)(Last update 6/14/2021)
222
46
ประกาศ อสพ. เรื่อง นโยบายจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/12/2021)
246
47
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์(Last update 4/22/2021)
274
48
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง มาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(Last update 12/30/2020)
295
49
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง ขอยกเลิกงาน Botanic Festival 2021(Last update 12/24/2020)
251
50
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 8/11/2020)
298
51
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง นโยบายบริหารจัดการนํ้าและนํ้าเสียในองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 8/3/2020)
253
52
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง นโยบายบริหารจัดการนวัตกรรม และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 7/10/2020)
343
53
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 7/10/2020)
294
54
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง สมรรถนะของพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/16/2020)
371
55
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/16/2020)
343
56
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง มาตรการการเข้าเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/20/2020)
325
57
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง การเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/19/2020)
310
58
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง ขยายเวลาให้ปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงภาวะการณ์เกิดโรคระบาด COVID-19(Last update 4/22/2020)
343
59
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง ขยายเวลาการปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/1/2020)
349
60
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง แนวทางการลงเวลาปฏิบัติงาน และการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน(Last update 3/27/2020)
341
61
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงภาวะการณ์เกิดโรคระบาด(Last update 3/26/2020)
423
62
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง การปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นการชั่วคราว(Last update 3/20/2020)
378
63
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID - 19(Last update 3/2/2020)
361
64
ประกาศ อสพ.เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๐)(Last update 3/31/2017)
394
65
รับสมัครคัดเลือกตั้งเพื่อเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ (บุคคลภายใน)(Last update 3/13/2017)
361
66
ประกาศ อสพ.เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐)(Last update 3/13/2017)
654
67
ประกาศ อสพ.เรื่อง เครื่องแบบพิธีการ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙)(Last update 10/26/2016)
392
68
ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน ประจำปี ๒๕๕๙(Last update 4/5/2016)
434
69
ประกาศ อสพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนและการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยจากภายนอก ณ วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙(Last update 2/12/2016)
374
70
ประกาศ อสพ. เรื่องคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม(Last update 12/25/2015)
404
71
ประกาศ อสพ.เรื่อง สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะการบริหารของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘)(Last update 11/17/2015)
446
72
ประกาศ คก.ดำเนินการฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงาน (ระดับ ๕ เลื่อนเป็นระดับ ๖ และ ระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗)(Last update 8/13/2015)
461
73
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์(Last update 5/11/2015)
455
74
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครเป็นแทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์(Last update 4/28/2015)
331
75
ประกาศ คก.ฯ.เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (พร้อมนี้ได้แนบใบสมัครผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ)(Last update 4/3/2015)
416
76
ประกาศ อสพ.เรื่อง กำหนดสถานที่ในการลงลายชื่อเข้าปฏิบัติงาน ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างโครงการ อสพ. (ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๗)(Last update 10/30/2014)
419
77
ประกาศ คก.ฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๕ เลื่อนเป็นระดับ ๖ และระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗)(Last update 7/22/2014)
413
78
ประกาศ อสพ.เรื่อง ปรับบัญชีการกำหนดตำแหน่งและบัญชีอัตราเงินเดือน ขั้นตํ่า-ขั้นสูง(Last update 1/30/2014)
945
79
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าบริการ(Last update 12/11/2013)
478
80
ประกาศ อสพ. เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/2/2013)
880
81
ประกาศ อสพ.เรื่อง นโยบายการตรวจสอบภายใน(Last update 7/30/2013)
497
82
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/20/2013)
516
83
ประกาศ อสพ. เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/22/2013)
504
84
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจำ(Last update 5/20/2013)
552
85
ประกาศฯ เรื่อง ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษาของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.ย.๕๕)(Last update 9/25/2012)
1044
86
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗ และระดับ ๗ เลื่อนเป็นระดับ ๘)(Last update 11/18/2011)
618
87
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๕ เลื่อนเป็นระดับ ๖)(Last update 11/18/2011)
505
88
!!ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์!!(Last update 6/10/2011)
689
89
ประกาศ อสพ. เรื่อง ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/2/2011)
1650
90
ประกาศ อสพ. เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554)(Last update 2/10/2011)
715
91
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการด้านโรคเอดส์(Last update 9/28/2010)
567
92
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ (ลง ณ วันที่ 07-09-10)(Last update 9/9/2010)
506
93
การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 2553 (ลง ณ 10-08-53)(Last update 8/16/2010)
551
94
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (ลง ณ 14-05-53)(Last update 7/17/2010)
456
95
แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การจ้างและปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงงาน ฉบับลง วันที่ 30 กันยายน 2552 (ลง ณ 21-04-53)(Last update 7/17/2010)
561
96
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ลง ณ 18-03-53)(Last update 7/17/2010)
641
97
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 12-02-52)(Last update 7/17/2010)
575
98
กำหนดอักษรย่อของหน่วยงานต่างๆ และเลขที่หนังสือ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 26-11-52)(Last update 7/17/2010)
528
99
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการลงลายมือชื่อเข้าปฎิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 15-10-51)(Last update 7/17/2010)
486
100
กำหนดสถานที่ในลงลายมือชื่อเข้าปฎิบัติงาน ของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 14-10-51 )(Last update 7/17/2010)
484