;
ลำดับที่
ประกาศบริหารและดำเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศ อ.ส.พ. คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจำน่ายอาหารและเครื่องดื่ม(Last update 10/19/2017)
28
2
ประกาศ อสพ. เรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติงาน (ชุดสีกากี) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐)(Last update 7/27/2017)
47
3
ประกาศ คก.ดำเนินการประเมินฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนระดับของพนักงาน และวัน เวลา และสถานที่เพื่อทดสอบความรู้ทั่วไปและวิสัยทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๐ (เลื่อนระดับ ๕ ไปเป็นระดับ ๖ และระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗) (Last update 7/4/2017)
42
4
ประกาศ คก.ดำเนินการประเมินฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนระดับของพนักงาน และวัน เวลา และสถานที่เพื่อทดสอบความรู้ทั่วไปและวิสัยทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๐ (เลื่อนระดับ ๗ ไปเป็นระดับ ๘)(Last update 7/4/2017)
25
5
ประกาศ อสพ.เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๐)(Last update 3/31/2017)
86
6
รับสมัครคัดเลือกตั้งเพื่อเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ (บุคคลภายใน)(Last update 3/13/2017)
61
7
ประกาศ อสพ.เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐)(Last update 3/13/2017)
109
8
ประกาศ อสพ.เรื่อง เครื่องแบบพิธีการ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙)(Last update 10/26/2016)
114
9
ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน ประจำปี ๒๕๕๙(Last update 4/5/2016)
172
10
ประกาศ อสพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนและการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยจากภายนอก ณ วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙(Last update 2/12/2016)
138
11
ประกาศ อสพ. เรื่องคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม(Last update 12/25/2015)
108
12
ประกาศ อสพ.เรื่อง สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะการบริหารของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘)(Last update 11/17/2015)
106
13
ประกาศ คก.ดำเนินการฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงาน (ระดับ ๕ เลื่อนเป็นระดับ ๖ และ ระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗)(Last update 8/13/2015)
99
14
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์(Last update 5/11/2015)
99
15
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครเป็นแทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์(Last update 4/28/2015)
66
16
ประกาศ คก.ฯ.เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (พร้อมนี้ได้แนบใบสมัครผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ)(Last update 4/3/2015)
76
17
ประกาศ อสพ.เรื่อง กำหนดสถานที่ในการลงลายชื่อเข้าปฏิบัติงาน ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างโครงการ อสพ. (ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๗)(Last update 10/30/2014)
125
18
ประกาศ คก.ฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๕ เลื่อนเป็นระดับ ๖ และระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗)(Last update 7/22/2014)
136
19
ประกาศ อสพ.เรื่อง ปรับบัญชีการกำหนดตำแหน่งและบัญชีอัตราเงินเดือน ขั้นตํ่า-ขั้นสูง(Last update 1/30/2014)
522
20
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าบริการ(Last update 12/11/2013)
209
21
ประกาศ อสพ. เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/2/2013)
502
22
ประกาศ อสพ.เรื่อง นโยบายการตรวจสอบภายใน(Last update 7/30/2013)
205
23
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/20/2013)
233
24
ประกาศ อสพ. เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/22/2013)
162
25
ประกาศ อสพ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจำ(Last update 5/20/2013)
246
26
ประกาศฯ เรื่อง ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษาของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.ย.๕๕)(Last update 9/25/2012)
742
27
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗ และระดับ ๗ เลื่อนเป็นระดับ ๘)(Last update 11/18/2011)
316
28
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๕ เลื่อนเป็นระดับ ๖)(Last update 11/18/2011)
248
29
!!ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์!!(Last update 6/10/2011)
382
30
ประกาศ อสพ. เรื่อง ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/2/2011)
1236
31
ประกาศ อสพ. เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554)(Last update 2/10/2011)
416
32
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการด้านโรคเอดส์(Last update 9/28/2010)
321
33
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ (ลง ณ วันที่ 07-09-10)(Last update 9/9/2010)
257
34
การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 2553 (ลง ณ 10-08-53)(Last update 8/16/2010)
273
35
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (ลง ณ 14-05-53)(Last update 7/17/2010)
190
36
แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การจ้างและปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงงาน ฉบับลง วันที่ 30 กันยายน 2552 (ลง ณ 21-04-53)(Last update 7/17/2010)
299
37
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ลง ณ 18-03-53)(Last update 7/17/2010)
360
38
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 12-02-52)(Last update 7/17/2010)
269
39
กำหนดอักษรย่อของหน่วยงานต่างๆ และเลขที่หนังสือ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 26-11-52)(Last update 7/17/2010)
239
40
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการลงลายมือชื่อเข้าปฎิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 15-10-51)(Last update 7/17/2010)
207
41
กำหนดสถานที่ในลงลายมือชื่อเข้าปฎิบัติงาน ของพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลง ณ 14-10-51 )(Last update 7/17/2010)
225