;
     
ลำดับที่
หัวข้อระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม
1
ระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงาน พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศ ณ วันที่ ๗ เม.ย.๖๐)(Last update 4/11/2017)
418
2
ระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒(Last update 11/10/2010)
1096
3
ระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. 2537(Last update 7/16/2010)
1220
4
ระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย รถใช้ในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2536(Last update 7/16/2010)
942
5
ระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย บัตรอนุญาตพิเศษ พ.ศ. 2545(Last update 7/16/2010)
782
6
ระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2545(Last update 7/16/2010)
1070
7
ระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2545(Last update 7/16/2010)
848
8
ระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การบริหารกองทุนเงินรายได้ พ.ศ. 2545(Last update 7/16/2010)
890
9
ระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ พ.ศ. 2536(Last update 7/16/2010)
909