รายการ วันที่แจ้งซ่อม วันที่ส่งคืน ผู้แจ้ง ผู้รับ ประเภท สถานะ ประวัติ ความพึงพอใจ
5801012003013 11/12/2018 //  ธนัญชนก   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5501012003002 26/11/2018 29/11/2018  ราชนทร์ ลูกจันทร์  ราชนทร์ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
5931012003006 7/8/2018 //  สุดารัตน์ สายพินิจ   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5401012003003 6/12/2017 7/12/2017  น.ส.วิไล  น.ส.วิไล คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
5901012012010 30/11/2017 //  นายณัฐ์ธชนพงศ์   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5301012003001 30/11/2017 4/12/2017  น.ส.ปัทวลัย  น.ส.ปัทวลัย คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
5201012003031 20/10/2017 //  เด่นนภา   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5901012003035 22/11/2017 //  น.ส.รัชดาภรณ์   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5261012003018 21/11/2017 //  นายรัชภูมิ   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5601012003026 7/11/2017 //  ธิดารัตน์ คำไฝ   เครื่องสำรองไฟ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5501012003002 31/10/2017 2/11/2017  น.ส.อภิญญา  น.ส.อภิญญา คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
5101012004007 31/10/2017 2/11/2017  น.ส.อภิญญา  น.ส.อภิญญา เครื่องปริ้น ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
5501012003003 31/10/2017 2/11/2017  น.ส.อภิญญา  น.ส.อภิญญา จอคอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
5901012002017 30/10/2017 //  น.ส.เสาวภาคย์   อื่นๆ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5401012004001 25/10/2017 31/10/2017  น.ส.ณัฐพร  น.ส.ณัฐพร เครื่องปริ้น ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดี
5301012003004 25/10/2017 //  น.ส.วิภวา   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม รายละเอียด -
4101012004006 25/10/2017 //  น.ส.ศุภานน   เครื่องปริ้น กำลังซ่อม รายละเอียด -
5601012003015 19/10/2017 20/10/2017  น.ส.ภวิกา  น.ส.ภวิกา คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
5601012003015 19/10/2017 20/10/2017  น.ส.ภวิกา  น.ส.ภวิกา เครื่องสำรองไฟ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
เครื่องสำรองไฟ 17/10/2017 17/10/2017  น.ส.สวรรยา  น.ส.สวรรยา ไม่มีเลข ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
5601012003007 4/10/2017 18/10/2017  น.ส.ซูซี  น.ส.ซูซี คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
5501012003004 2/10/2017 6/10/2017  นายสุรวัช คงตระกูล  นายสุรวัช คงตระกูล เครื่องสำรองไฟ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ปานกลาง
5601012003026 2/10/2017 10/10/2017  ธิดารัตน์ คำไฝ  ธิดารัตน์ คำไฝ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ปานกลาง
5901012012002 17/10/2017 30/11/2017  นายวรัญญู  นายวรัญญุ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ปานกลาง
5601012003003 2/10/2017 17/10/2017  ธิดารัตน์ คำไฝ  นายภาคภูมิ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ปานกลาง
5201012003012 4/9/2017 12/10/2017  นายอินทร อินต๊ะ  นายอินทร อินต๊ะ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดี
5501012003014 9/10/2017 12/10/2017  ภัทรพรม  ภัทรพรม คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
5601012003022 28/10/2017 3/10/2017  นายปรัชญา  นายปรัชญา คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดี
5831012012001 27/9/2017 //  เสาวลักษณ์ เพชรรัตน์   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5331012003001 27/9/2017 //  เสาวลักษณ์ เพชรรัตน์   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5801012012005 13/9/2017 13/11/2017  น.ส.สินีนาถ  น.ส.สินีนาถ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ปานกลาง
5801012003028 6/9/2017 6/9/2017  วาสนา  วาสนา คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ปานกลาง
- 4/9/2017 4/9/2017  นายนที  นายนที ไม่มีเลข ซ่อมแล้ว รายละเอียด -
5401012004001 12/9/2017 12/9/2017  น.ส.ณัฐพร  น.ส.ณัฐพร เครื่องปริ้น ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก
- 12/9/2017 12/9/2017  วาสนา  วาสนา ไม่มีเลข ซ่อมแล้ว รายละเอียด ปานกลาง
5501012003013 28/8/2017 28/11/2017  น.ส.นุชจรี ตะทะนะ  นุชจรี เครื่องสำรองไฟ ซ่อมแล้ว รายละเอียด พอใช้
5501012003013 28/8/2017 28/8/2017  น.ส.นุชจรี ตะทะนะ  น.ส.นุชจรี ตะทะนะ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ปานกลาง
5601012003025 16/8/2017 //  น.ส.สารภี   เครื่องสำรองไฟ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5601012003013 10/8/2017 19/10/2017  บัวสร้อย มาลา  บัวสร้อย มาลา เครื่องสำรองไฟ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ปานกลาง
4101012003005 17/8/2017 //  บัวสร้อย มาลา   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม รายละเอียด -
5601012003024 11/8/2017 17/8/2017  นายวรวุศ  นายวรวุศ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดี
4801012005020 10/8/2017 19/10/2017  บัวสร้อย มาลา  บัวสร้อย มาลา เครื่องสำรองไฟ ซ่อมแล้ว รายละเอียด พอใช้
5601012003005 7/8/2017 9/8/2017  น.ส.ณัชชา ศรีวิชัย  น.ส.ณัชชา ศรีวิชัย คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ปานกลาง
4701012004001 27/7/2017 //  นส.จุฑามาส   เครื่องปริ้น กำลังซ่อม รายละเอียด -
5601012012008 24/7/2017 27/7/2017  น.ส.นุชจรีย์   น.ส.นุชจรีย์ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดี
5001012003001 18/5/2017 24/7/2017  สุรินทร ทิพย์ศิริ  สุรินทร ทิพย์ศิริ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว รายละเอียด ดีมาก