ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

20180756 A2
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Bischofia javanica Blume
ชื่อวงศ์

Family Name

PHYLLANTHACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

เติม, ประดู่ส้ม
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

อำเภอ

Destrict

จังหวัด

Province

ลักษณะวิสัย

Habit

เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

พื้นที่จัดปลูก

Display location

GYM
QR code