ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

20191386 A1
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis.
ชื่อวงศ์

Family Name

ARALIACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ต้างหลวง
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

อำเภอ

Destrict

จังหวัด

Province

ลักษณะวิสัย

Habit

เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

พื้นที่จัดปลูก

Display location

NAT
QR code