Share
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Lasia spinosa (L.) Thwaites
ชื่อวงศ์

Family name

ARACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ผักหนาม Phak naam (General); กะลี Ka-lee (Malay-Narathiwat)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(St) Stem
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ราก กินสดรักษาอาการท้องอืด (4) ต้น แก้ไอ ขับเสมหะ ต้มน้ำอาบแก้คัน
ข้อควรระวัง

Caution

ใบและก้านใบสด มีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็นพิษ ควรต้มหรือดองเพื่อกำจัดพิษก่อนใช้เป็นอาหาร
ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ลำต้น ไม้ล้มลุก ลำต้นทอดเลื้อยและชูยอดขึ้น มีหนาม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปลูกศร หรือขอบใบหยักเว้าลึก มีหนามบริเวณเส้นใบด้านล่าง ก้านใบยาวได้ถึง 1 ม. มีหนาม ดอก ช่อ แทงออกมาจากกาบใบ ก้านดอกมีหนาม ใบประดับสีนำ้ตาลแกมเขียวถึงสีม่วง บิดเป็นเกลียวเล็กน้อย กลีบดอกสีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็ฯสีน้ำตาลแกมเขียว ผล สด หนาและเหนียว
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

(4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558-2559 โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สยามไภษัชยพฤกษ์ (144)
QR code