Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Combretum indicum (L.) DeFilipps
ชื่อวงศ์

Family name

COMBRETACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

เล็บมือนาง Lep mue nang (Central, Peninsular); จะมั่งม จ๊ามั่ง Cha mang, มะจีมั่ง Ma chi mang (Northern); ไท้หม่อง Thai-mong (Karen-Mae Hong Son); อะดอนิ่ง A-do-ning (Malay-Yala)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Wp) Whole plant
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ทั้งต้น แก้ไอ
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไมเถาเนื้อแข็ง ต้นแก่มักมีกิ่งที่เปลี่นเป็ฯหนาม ใบ เดี่ยว เรีียงตรงข้าม รูปวงรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 5-8 ซม. ยาว 10-16 ซม. ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบบริเวณปลายกิ่ง กลีบดอกสีแดง โคนกลีบเลี้ยงเป็ฯหลอดเรียวยาว สีเขียว ผล แห้ง รูปกระสวย มีเปลือกแข็งสีน้ำตาบแข้ม มีสันตามยาว 5 สัน
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 1 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ175)
QR code