รวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารหน่วยงานภาครัฐ 2560

04.25.18

รวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง

Download > พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Download > ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Download > กฎกระทรวง 7 ฉบับ

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง


Download > ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว356 ลว. 13 ก.ย. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบฯ 2560 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
Download > ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว320 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม 
Download > ที่ กค 0405.4/ว.322 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP
Download > ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว190 ลว. 10 พ.ค. 59 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม

คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของหน่วยงานของรัฐ


Download > 1. คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
Download > 2 คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่
Download > 3_1 คู่มือ e-market RFQ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
Download > 3_2 คู่มือ e-market Thai Auction สำหรับหน่วยงานของรัฐ
Download > 4 คู่มือe-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ
Download > 5 คู่มือวิธีคัดเลือก.
Download > 6 คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง
Download > 7 คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา
Download > คู่มือการ reset password
Download > คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC

คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของผู้ค้ากับภาครัฐ


Download > 1 คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ_ฉบับเต็ม
Download > 1.1 คู่มือลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่
Download > 2 คู่มือ e-Market กรณี RFQ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.2)
Download > 3 คู่มือ e-Market กรณี Thai Auction สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.1)
Download > 4 คู่มือ e-Bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.2)
Download > 5 คู่มือ e-Catalog สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.1)

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

Download > ภาพรวม EGP_ระยะที่ 4 – แก้ไข(16082560)
Download >รายการสินค้าในระบบ e-market    !!NEW!!