ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นศูนย์กลางของนักวิทยาศาสตร์สาขาพฤกษศาสตร์และสาขา ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจทางด้านพรรณพืชได้ร่วมกันพัฒนาทางด้านวิชาการ และ วิชาชีพแลกเปลี่ยนผลงาน ค้นคว้าวิจัย อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรพรรณพืช เผยแพร่ ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ให้กับประชาชนผู้สนใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างนักพฤกษศาสตร์ และผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตลอดไป สมาคม พฤกษศาสตร์จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 จากมติของคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

          สมาคมพฤกษศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและเผยแพร่งานวิชาการ และวิชาชีพด้านพฤกษศาสตร์ร่วมมือกับองค์กร และ หน่วยงานทางด้านพฤกษศาสตร์ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การเมืองแต่ประการใด


 
 
     
  ;
Last Update: 1/09/2010
All rights reserved
The Botanical Garden Organization,Thailand