การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม
  ต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน
 
 สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท คือ
 
  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้มีเกียรติคุณทางด้านพฤกษศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญ
     เป็นสมาชิก
  2. สมาชิกอุปถัมภ์ ได้แก่ บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านพฤกษศาสตร์ให้มีความเจริญ
     ก้าวหน้า โดยสละทรัพย์สินอุปการะกิจการของสมาคมและคณะกรรมการมีมติให้เชิญเป็นสมาชิก
  3. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีความเข้าใจทางด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีความสนใจโดยสมัครเข้าเป็นสมาชิก
  4. สมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจในกิจการของสมาคม โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
 
 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม
 สมาชิกสามัญ ต้องชำระค่าลงทะเบียน 1000 (หนึ่งพันบาทถ้วย) บาท ตลอดชีพ
 สมาชิกสมทบ ต้องชำระค่าลงทะเบียน 100 (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) บาท ต่อปี
<<Download ใบสมัคร>>
 
 
   
  ;
Last Update: 13/06/2008
All rights reserved
The Botanical Garden Organization,Thailand