;
ลำดับที่
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชม
1
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๖๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๑)(Last update 1/9/2018)
19
2
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๖๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธูรกิจและประชาสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๑)(Last update 1/9/2018)
16
3
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๖๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๑)(Last update 1/9/2018)
24
4
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๖๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๑)(Last update 1/9/2018)
23
5
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๖๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและภมิสถาปัตย์ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๑)(Last update 1/9/2018)
19
6
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๖๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๑)(Last update 1/9/2018)
14
7
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๖๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๑)(Last update 1/9/2018)
16
8
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๖๑) เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๑)(Last update 1/9/2018)
15
9
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๖๑) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๖๑)(Last update 1/9/2018)
19
10
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๘/๒๕๖๐) เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/3/2018)
20
11
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๗/๒๕๖๐) เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/3/2018)
11
12
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๖/๒๕๖๐) เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/3/2018)
13
13
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๕/๒๕๖๐) เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/3/2018)
14
14
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๔/๒๕๖๐) เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/3/2018)
9
15
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๓/๒๕๖๐) เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/3/2018)
10
16
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๒/๒๕๖๐) เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐)(Last update 1/3/2018)
9
17
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเป็นที่ปรึกษาสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๐)(Last update 11/28/2017)
53
18
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๐/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๐)(Last update 11/28/2017)
48
19
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๐)(Last update 11/28/2017)
47
20
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๐)(Last update 10/11/2017)
72
21
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแทนผู้พ้นจากตำแหน่ง (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐)(Last update 9/21/2017)
85
22
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐)(Last update 9/21/2017)
71
23
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐)(Last update 9/21/2017)
66
24
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๐)(Last update 8/22/2017)
70
25
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๖๐) เรื่อง ขยายรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เพิ่มเติม) (สัง ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐)(Last update 7/21/2017)
104
26
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/13/2017)
87
27
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๖๐) เรื่อง ขยายระยะเวลารักษาาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๘ เม.ย.๖๐)(Last update 4/11/2017)
118
28
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์แทนตำแหน่งว่าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๐(สมยศฯ))(Last update 3/21/2017)
87
29
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๖๐) เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ อสพ.ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๖๐)(Last update 2/7/2017)
134
30
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๖๐)(Last update 2/7/2017)
142
31
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐)(Last update 1/17/2017)
134
32
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐)(Last update 1/17/2017)
109
33
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๖๐)(Last update 1/9/2017)
151
34
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธูรกิจและประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๖๐)(Last update 1/9/2017)
122
35
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและภมิสถาปัตย์ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๖๐)(Last update 1/9/2017)
105
36
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๖๐)(Last update 1/9/2017)
124
37
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๖๐(ภราดรฯ))(Last update 1/9/2017)
159
38
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ย.๕๙)(Last update 11/9/2016)
148
39
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
191
40
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
147
41
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
181
42
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
205
43
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
157
44
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
156
45
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
214
46
คำสั่้ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
164
47
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
168
48
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙) (Last update 5/26/2016)
151
49
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
171
50
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
137
51
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
129
52
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๙)(Last update 5/26/2016)
145
53
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘)(Last update 11/27/2015)
152
54
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘)(Last update 11/27/2015)
140
55
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
127
56
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (สั่ง ณ วัน ที่ ๒๘ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
145
57
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๘)(Last update 7/6/2015)
173
58
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘)(Last update 5/21/2015)
175
59
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๘)(Last update 5/21/2015)
154
60
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘)(Last update 5/21/2015)
156
61
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘)(Last update 5/21/2015)
147
62
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘)(Last update 5/21/2015)
167
63
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘)(Last update 5/21/2015)
150
64
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ม.ค.๕๗)(Last update 1/28/2014)
311
65
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ต.ค.๕๖)(Last update 10/29/2013)
209
66
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (สั่ง ณ วันที ๒๕ ต.ค.๕๖)(Last update 10/29/2013)
200
67
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/18/2013)
197
68
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/18/2013)
173
69
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ค.๕๖)(Last update 8/19/2013)
326
70
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ค.๕๖)(Last update 8/19/2013)
264
71
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ค.๕๖)(Last update 7/30/2013)
234
72
คำสั่ง คก.อสพ.ที (๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๖)(Last update 7/30/2013)
239
73
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/21/2013)
193
74
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/21/2013)
268
75
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๖)(Last update 6/4/2013)
219
76
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ เม.ย.๕๖)(Last update 4/10/2013)
355
77
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๑/๒๕๕๕) เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๕)(Last update 9/19/2012)
434
78
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๕)(Last update 9/19/2012)
468
79
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/19/2012)
408
80
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/19/2012)
317
81
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/13/2012)
305
82
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/13/2012)
290
83
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/13/2012)
332
84
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๕) เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๕)(Last update 6/1/2012)
382
85
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๕)(Last update 5/25/2012)
359
86
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๕)_(Last update 5/25/2012)
492
87
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑.๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๕)(Last update 5/25/2012)
291
88
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑.๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๕)(Last update 5/25/2012)
295
89
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)_(Last update 5/25/2012)
280
90
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
320
91
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
333
92
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
274
93
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
272
94
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ โครงสร้่างการบริหารงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
375
95
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
321
96
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาารตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
363
97
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
539
98
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๕)(Last update 2/21/2012)
557
99
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๕)(Last update 2/13/2012)
499
100
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๔) เรื่อง คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๔)(Last update 8/8/2011)
442
101
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๔)(Last update 8/8/2011)
529
102
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
384
103
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
344
104
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
402
105
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
281
106
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินการ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
239
107
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
325
108
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
258
109
!!ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์!!(Last update 3/11/2011)
396
110
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๔)(Last update 2/28/2011)
962
111
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๔)(Last update 2/28/2011)
465
112
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค.๕๔)(Last update 2/28/2011)
292
113
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค.๕๔)(Last update 2/28/2011)
256
114
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษโครงการ หิ่งห้อยตามพระราชดำริ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค.๕๔)(Last update 2/28/2011)
299
115
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๓) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
318
116
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
390
117
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
241
118
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓o พ.ย.๕๓)(Last update 1/19/2011)
217
119
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
280
120
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๓) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๓) (Last update 1/19/2011)
233
121
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษโครงการ "หิ่งห้อยตามพระราชดำริ" (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๓)(Last update 1/19/2011)
279
122
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๓) (Last update 1/19/2011)
245
123
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงแทน (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๓)(Last update 1/19/2011)
263
124
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๕๓)(Last update 1/19/2011)
404
125
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๓) (Last update 1/19/2011)
484
126
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
254
127
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๓) เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสวนพฤกษศาสตร์ สาขาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
252
128
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๓) เรื่อง การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
255
129
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๓) เรื่อง การเปลี่ยนชื่อศูนย์รวมพรรณไม้ สาขาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๓) (Last update 1/19/2011)
270
130
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๓) (Last update 1/19/2011)
208
131
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๒) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๒)(Last update 1/19/2011)
210
132
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๒) เรื่อง ให้อนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๒)(Last update 1/19/2011)
264
133
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๒) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓o พ.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
209
134
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๒) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ต.ค.๕๒)(Last update 1/19/2011)
223
135
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๒) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
224
136
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๒) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
226
137
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑o/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ย.๕๒) (Last update 1/19/2011)
298
138
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
209
139
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒) (Last update 1/19/2011)
272
140
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒) (Last update 1/19/2011)
217
141
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
214
142
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
266
143
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินการ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
283
144
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๒o เม.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
514
145
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒o เม.ย.๕๒)(Last update 1/18/2011)
244
146
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒o เม.ย.๕๒)(Last update 1/18/2011)
265