;
ลำดับที่
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชม
1
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๐)(Last update 10/11/2017)
32
2
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแทนผู้พ้นจากตำแหน่ง (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐)(Last update 9/21/2017)
50
3
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐)(Last update 9/21/2017)
33
4
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐)(Last update 9/21/2017)
36
5
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๐)(Last update 8/22/2017)
56
6
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๖๐) เรื่อง ขยายรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เพิ่มเติม) (สัง ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐)(Last update 7/21/2017)
78
7
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/13/2017)
60
8
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๖๐) เรื่อง ขยายระยะเวลารักษาาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๘ เม.ย.๖๐)(Last update 4/11/2017)
104
9
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์แทนตำแหน่งว่าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๐(สมยศฯ))(Last update 3/21/2017)
62
10
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๖๐) เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ อสพ.ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๖๐)(Last update 2/7/2017)
116
11
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๖๐)(Last update 2/7/2017)
125
12
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐)(Last update 1/17/2017)
116
13
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐)(Last update 1/17/2017)
91
14
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๖๐)(Last update 1/9/2017)
125
15
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธูรกิจและประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๖๐)(Last update 1/9/2017)
95
16
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและภมิสถาปัตย์ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๖๐)(Last update 1/9/2017)
75
17
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๖๐)(Last update 1/9/2017)
105
18
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๖๐(ภราดรฯ))(Last update 1/9/2017)
140
19
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ย.๕๙)(Last update 11/9/2016)
126
20
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
159
21
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
130
22
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
149
23
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
184
24
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
125
25
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
126
26
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
181
27
คำสั่้ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
144
28
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
150
29
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙) (Last update 5/26/2016)
117
30
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
150
31
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
112
32
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙)(Last update 5/26/2016)
114
33
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๙)(Last update 5/26/2016)
135
34
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘)(Last update 11/27/2015)
134
35
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘)(Last update 11/27/2015)
124
36
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
119
37
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (สั่ง ณ วัน ที่ ๒๘ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
133
38
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๘)(Last update 7/6/2015)
163
39
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘)(Last update 5/21/2015)
165
40
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๘)(Last update 5/21/2015)
139
41
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘)(Last update 5/21/2015)
140
42
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘)(Last update 5/21/2015)
137
43
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘)(Last update 5/21/2015)
158
44
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘)(Last update 5/21/2015)
137
45
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ม.ค.๕๗)(Last update 1/28/2014)
303
46
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ต.ค.๕๖)(Last update 10/29/2013)
204
47
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (สั่ง ณ วันที ๒๕ ต.ค.๕๖)(Last update 10/29/2013)
191
48
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/18/2013)
185
49
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/18/2013)
163
50
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ค.๕๖)(Last update 8/19/2013)
316
51
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ค.๕๖)(Last update 8/19/2013)
249
52
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ค.๕๖)(Last update 7/30/2013)
219
53
คำสั่ง คก.อสพ.ที (๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๖)(Last update 7/30/2013)
227
54
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/21/2013)
183
55
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/21/2013)
257
56
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๖)(Last update 6/4/2013)
212
57
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ เม.ย.๕๖)(Last update 4/10/2013)
341
58
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๑/๒๕๕๕) เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๕)(Last update 9/19/2012)
421
59
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๕)(Last update 9/19/2012)
452
60
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/19/2012)
397
61
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/19/2012)
308
62
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/13/2012)
296
63
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/13/2012)
281
64
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/13/2012)
323
65
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๕) เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๕)(Last update 6/1/2012)
376
66
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๕)(Last update 5/25/2012)
346
67
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๕)_(Last update 5/25/2012)
479
68
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑.๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๕)(Last update 5/25/2012)
279
69
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑.๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๕)(Last update 5/25/2012)
283
70
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)_(Last update 5/25/2012)
273
71
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
311
72
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
324
73
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
263
74
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
267
75
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ โครงสร้่างการบริหารงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
367
76
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
309
77
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาารตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
357
78
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕)(Last update 4/10/2012)
521
79
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๕)(Last update 2/21/2012)
543
80
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๕)(Last update 2/13/2012)
490
81
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๔) เรื่อง คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๔)(Last update 8/8/2011)
436
82
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๔)(Last update 8/8/2011)
520
83
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
378
84
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
337
85
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
396
86
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
271
87
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินการ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
233
88
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
313
89
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔)(Last update 3/15/2011)
251
90
!!ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์!!(Last update 3/11/2011)
388
91
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๔)(Last update 2/28/2011)
953
92
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๔)(Last update 2/28/2011)
452
93
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค.๕๔)(Last update 2/28/2011)
277
94
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค.๕๔)(Last update 2/28/2011)
248
95
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษโครงการ หิ่งห้อยตามพระราชดำริ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค.๕๔)(Last update 2/28/2011)
292
96
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๓) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
312
97
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
376
98
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
231
99
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓o พ.ย.๕๓)(Last update 1/19/2011)
209
100
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
270
101
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๓) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๓) (Last update 1/19/2011)
223
102
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษโครงการ "หิ่งห้อยตามพระราชดำริ" (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๓)(Last update 1/19/2011)
269
103
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๓) (Last update 1/19/2011)
236
104
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงแทน (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๓)(Last update 1/19/2011)
255
105
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๕๓)(Last update 1/19/2011)
394
106
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๓) (Last update 1/19/2011)
478
107
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
248
108
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๓) เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสวนพฤกษศาสตร์ สาขาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
243
109
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๓) เรื่อง การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๓)(Last update 1/19/2011)
244
110
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๓) เรื่อง การเปลี่ยนชื่อศูนย์รวมพรรณไม้ สาขาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๓) (Last update 1/19/2011)
262
111
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๓) (Last update 1/19/2011)
201
112
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๒) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๒)(Last update 1/19/2011)
201
113
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๒) เรื่อง ให้อนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๒)(Last update 1/19/2011)
254
114
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๒) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓o พ.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
199
115
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๒) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ต.ค.๕๒)(Last update 1/19/2011)
215
116
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๒) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
213
117
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๒) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
219
118
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑o/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ย.๕๒) (Last update 1/19/2011)
289
119
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
203
120
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒) (Last update 1/19/2011)
259
121
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒) (Last update 1/19/2011)
210
122
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
208
123
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
257
124
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินการ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
271
125
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๒o เม.ย.๕๒)(Last update 1/19/2011)
501
126
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒o เม.ย.๕๒)(Last update 1/18/2011)
236
127
คำสั่ง คก.อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๒ ) เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒o เม.ย.๕๒)(Last update 1/18/2011)
252