ลำดับที่
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชม
1
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๒/๒๕๖๐) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (ระดับ ๖-๗) (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐(๓ ท่าน))(Last update 9/19/2017)
16
2
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๑/๒๕๖๐) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (ระดับ ๕-๖) (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ (๓ ท่าน))(Last update 9/19/2017)
14
3
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๐/๒๕๖๐) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐(จิดาภา-สิริน))(Last update 9/19/2017)
10
4
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐)(Last update 9/19/2017)
9
5
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๐)(Last update 9/14/2017)
12
6
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๗/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๖๐(สถาพรฯ จนท.ช่าง ส.รย. ๑ อัตรา))(Last update 9/14/2017)
9
7
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๖/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๖๐(คงเดชฯ จนท.ขับรถ ส.พล. ๑ อัตรา))(Last update 9/14/2017)
6
8
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๕/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๖๐(สุรีรัตน์-เพชรรัตน์-จุติเดช ส.รย ๓ อัตรา))(Last update 9/14/2017)
6
9
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๖๐)(Last update 9/14/2017)
12
10
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ย.๖๐)(Last update 9/11/2017)
25
11
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๒/๒๕๖๐) เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ย.๖๐)(Last update 9/11/2017)
19
12
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๐(นิติกร ๑ อัตรา))(Last update 9/4/2017)
21
13
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๐/๒๕๖๐) เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐)(Last update 8/26/2017)
36
14
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐(จนท.บริการ ๑ อัตรา สนอ.))(Last update 8/26/2017)
17
15
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบนํ้าพุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐(ส.ขก.))(Last update 8/26/2017)
14
16
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๗/๒๕๖๐) เรื่อง เลิกจ้างลูกจ้างชั่วครารายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๐(พิเชษฐ_ส.รย.))(Last update 8/10/2017)
30
17
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๖/๒๕๖๐) เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๐)(Last update 8/10/2017)
39
18
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๕/๒๕๖๐) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (ระดับ ๑-๕) (สั่ง ณ วันที่ ๘ ส.ค.๖๐(จำนวน ๔๑ ท่าน))(Last update 8/9/2017)
48
19
__(Last update 8/9/2017)
15
20
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดแมลง งานจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สั่ง ณ วันที่ ๓ ส.ค.๖๐)(Last update 8/3/2017)
48
21
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๒/๒๕๖๐) เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑ ส.ค.๖๐)(Last update 8/3/2017)
42
22
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำจัดแสดงเฟิน ส.ขก.(สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐)(Last update 8/3/2017)
22
23
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๐/๒๕๖๐) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐(ว่าที่ รต.ณัฐพงค์ฯ นิติกร ๖))(Last update 7/26/2017)
33
24
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐)(Last update 7/26/2017)
38
25
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐)(Last update 7/26/2017)
28
26
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างติดตั้งเปลี่ยนกระจกที่แตกชำรุดของกลุ่มอาคารเรือนกระจก (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐)(Last update 7/26/2017)
19
27
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๐(ครุภัฑณ์ชำรุด ๑๐๐๕ รายการ))(Last update 7/26/2017)
21
28
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๐(จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๕ รายการ))(Last update 7/20/2017)
25
29
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐)(Last update 7/20/2017)
28
30
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐)(Last update 7/20/2017)
24
31
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๒/๒๕๖๐) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐(พิชัยฯ))(Last update 7/20/2017)
30
32
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ค.๖๐(สุกิจฯ ควบคุมงานจ้างซ่อมแซมห้องปรับปรุงห้อง ผอ.อสพ.))(Last update 7/20/2017)
25
33
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๐/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ค.๖๐(ซ่อมแซมปรับปรุงห้อง ผอ.อสพ.) )(Last update 7/20/2017)
18
34
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างจัดทำระบบสูบนํ้า จำนวน ๓ จุด ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ค.๖๐)(Last update 7/13/2017)
23
35
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.ค.๖๐(ซื้อครุภัณฑ์พาหนะขนส่งเรือไฟเบอร์ฯ ส.รย))(Last update 7/13/2017)
22
36
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ค.๖๐)(Last update 7/13/2017)
27
37
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๖/๒๕๖๐) เรื่อง มอบหมายและอำนาจให้พนักงานรับผิดชอบการปฎิบัติงานสั่งและปฏิบัติแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เพิ่มเติม)(สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ค.๖๐)(Last update 7/6/2017)
34
38
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ค.๖๐)(Last update 7/6/2017)
32
39
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ค.๖๐)(Last update 7/6/2017)
26
40
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.ค.๖๐(ส.รย.๓ อัตรา))(Last update 7/4/2017)
30
41
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๒/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.ค.๖๐(เกรียงไกรฯ จนท.บก. สังกัด ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 7/4/2017)
22
42
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๑/๒๕๖๐) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐(เสาวลักษณ์ น้อยปันเดีย))(Last update 7/4/2017)
38
43
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๐/๒๕๖๐) เรื่อง ลดขั้นเงินเดือนพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐)(Last update 7/4/2017)
39
44
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐(จำหน่ายครุภัณฑ์ รถยนต์มาสด้า กน ๗๕๑๒))(Last update 7/4/2017)
28
45
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐)(Last update 7/4/2017)
24
46
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐)(Last update 7/4/2017)
22
47
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ผลงานปี ๒๕๖๐) (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/29/2017)
32
48
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐(พนง.วิชาการ ๓ อัตรา))(Last update 6/29/2017)
34
49
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐ (ซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์ฯ))(Last update 6/29/2017)
24
50
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/28/2017)
29
51
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/28/2017)
24
52
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/13/2017)
40
53
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๐/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/13/2017)
47
54
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๘ มิ.ย.๖๐ (จำนวน ๑๘๓ รายการ))(Last update 6/13/2017)
40
55
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่แก้ไขปัญหาการพังทลายของดินแบบถาวร (สั่ง ณ วันที่ ๖ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/13/2017)
28
56
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่แก้ไขปัญหาการพังทลายของดินแบบถาวร (สั่ง ณ วันที่ ๖ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/13/2017)
31
57
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (สั่ง ณ วันที่ ๕ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/13/2017)
38
58
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/5/2017)
53
59
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๔/๒๕๖๐) เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานรับผิดชอบการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานและสั่งปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ อสพ. (สั่ง ณ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๐)(Last update 6/5/2017)
79
60
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๓/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๐ (นายประมวลฯ จนท.ขับรถ สนอ.๑ อัตรา))(Last update 6/5/2017)
36
61
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๒/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐ (วิภาภรณ์-ณัฐพงษ์-สมบัติ-เซ้ง_จนท.สวน สพป ๔ อัตรา))(Last update 6/5/2017)
32
62
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐(จนท.ขับรถ ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 6/5/2017)
32
63
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๐/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พ.ค.๖๐ (จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องทำงาน ผอ.อสพ.))(Last update 6/5/2017)
33
64
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๙/๒๕๖๐) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พ.ค.๖๐(จ้างเครื่องจักรกลขุดลอกอ่างเก็บนํ้าฯ อสพ.))(Last update 6/5/2017)
41
65
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๐)(Last update 5/19/2017)
65
66
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งและมอบอำนาจให้พนักงานรับผิดชอบการปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๐(รัชชุุพรฯ))(Last update 5/18/2017)
67
67
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ พ.ค.๖๐)(Last update 5/9/2017)
71
68
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๕/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ พ.ค.๖๐(นางทดาภาฯ จนท.บก. ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 5/9/2017)
57
69
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๗ เลื่อนเป็นระดับ ๘) (สั่ง ณ วันที่ ๕ พ.ค.๖๐)(Last update 5/5/2017)
70
70
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบและประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ และระดับ ๖ เป็นระดับ ๗) (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๖๐)(Last update 5/4/2017)
67
71
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๓ พ.ค.๖๐)(Last update 5/4/2017)
56
72
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๑/๒๕๖๐) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐(ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ฯ นิติกร ๖))(Last update 4/19/2017)
83
73
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๐/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกระดับความพึงพอใจแก่ผู้เยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐)(Last update 4/11/2017)
75
74
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๙/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ (จนท.ขับรถ ส.รย ๑ อัตรา สุเมธฯ))(Last update 4/11/2017)
50
75
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๘/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ (จนท.สวน ส.สท ๑ อัตรา ประสงค์ฯ))(Last update 4/11/2017)
55
76
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๗/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ (จนท.สวน สพป.๓ อัตรา ดวงเรืองฯ-นิรชาฯ-วันเพ็ญฯ))(Last update 4/11/2017)
56
77
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๖/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ (จนท.สวน สพป.๒ อัตรา แก้วภาฯ-เหย่อฯ))(Last update 4/11/2017)
51
78
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๗ เม.ย.๖๐(จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานตึกสำนักอำนวยการฯ))(Last update 4/11/2017)
66
79
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย.๖๐)(Last update 4/5/2017)
71
80
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (สั่ง ณ วันที่ ๔ เม.ย.๖๐)(Last update 4/5/2017)
75
81
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบบประมาณ ๒๕๖๐ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๐)(Last update 3/20/2017)
82
82
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๐)(Last update 3/20/2017)
70
83
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๐/๒๕๖๐) เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๐)(Last update 3/17/2017)
74
84
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๐)(Last update 3/16/2017)
80
85
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๐(จนท.สวน สพป.๔ อัตรา))(Last update 3/16/2017)
60
86
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๐(จนท.ขับรถ สนอ.๑ อัตรา))(Last update 3/16/2017)
57
87
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๖/๒๕๖๐) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้างสระตระพังบัว (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๐(สุเมธ))(Last update 3/15/2017)
70
88
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๕/๒๕๖๐) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างลานจอดรถ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๐(สิโรจน์ฯ))(Last update 3/15/2017)
84
89
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๔/๒๕๖๐) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจการจ้างติดตั้งและเดินสาย Fiber Optic เครือข่ายและระบบกล้อง cctv แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องฯ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๐(สุกิจฯ))(Last update 3/15/2017)
115
90
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ถือรหัสตู้นิรภัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐(ธานีฯ-ปาลิกาฯ))(Last update 3/13/2017)
62
91
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ มี.ค.๖๐)(Last update 3/9/2017)
73
92
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๑/๒๕๖๐) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๘ มี.ค.๖๐)(Last update 3/9/2017)
77
93
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๐/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๘ มี.ค.๖๐(พัสดุองค์การฯ ชำรุด ๓๓๙ รายการ))(Last update 3/9/2017)
65
94
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๘ มี.ค.๖๐(พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ๙ รายการ))(Last update 3/9/2017)
63
95
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๖๐(นิติกร ๖ จำนวน ๑ อัตรา))(Last update 3/8/2017)
90
96
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Benchmaking ด้านบริการบริหารและประชาสัมพันธ์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ มี.ค.๖๐)(Last update 3/8/2017)
75
97
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางและคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓ มี.ค.๖๐(EVM))(Last update 3/3/2017)
98
98
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒ มี.ค.๖๐)(Last update 3/3/2017)
69
99
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๐)(Last update 3/2/2017)
77
100
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๓/๒๕๖๐) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐(คณิตฯ))(Last update 2/24/2017)
107
101
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๒/๒๕๖๐) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐)(Last update 2/24/2017)
104
102
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐)(Last update 2/24/2017)
72
103
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๐/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐(ส.สท.๒ อัตรา ประชันฯ-บันฑิตฯ))(Last update 2/24/2017)
65
104
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๙/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐(ส.รย.๒ อัตรา อุดรฯ-สว่าง))(Last update 2/24/2017)
61
105
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐(สพป.๑ อัตรา แทน มาลีฯ))(Last update 2/24/2017)
61
106
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๗/๒๕๖๐) เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันออกจากงานและให้จ่ายค่าชดเชย (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๐(โสภา จันตาบุญ))(Last update 2/24/2017)
71
107
_(Last update 2/24/2017)
49
108
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐(สิโรจน์ฯ ควบคุมงานสร้างลานจอดรถ ส.ส.ท.))(Last update 2/24/2017)
64
109
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐(สุเมธฯ ควบคุมงานก่อสร้างสระตระพังบัว))(Last update 2/24/2017)
58
110
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐)(Last update 2/21/2017)
79
111
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.พ.๖๐(จ้างก่อสร้างสระตระพังบัว))(Last update 2/21/2017)
65
112
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.พ.๖๐ (สุรวัชฯ ควบุมงานติดตั้งและเดินสาย Fiber Optic))(Last update 2/21/2017)
57
113
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐/๒๕๖๐) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐(วชิราภรณ์ฯ))(Last update 2/16/2017)
100
114
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙/๒๕๖๐) เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐(จ้างตรวจสอบบำรุงสายเคเบิลและซ่อมแซมหม้อแปลงฯ))(Last update 2/16/2017)
56
115
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.พ.๖๐(ว่าที่ รต.ชัยณรงค์ฯ จ้างก่อสร้างบ่อพักนํ้าฯ))(Last update 2/16/2017)
60
116
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.พ.๖๐(จ้างก่อสร้างบ่อพักนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้าฯ))(Last update 2/16/2017)
62
117
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.พ.๖๐)(Last update 2/6/2017)
86
118
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ก.พ.๖๐(ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คัน ๖ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐๐ ซีซีฯ))(Last update 2/6/2017)
70
119
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คัน ๖ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐๐ ซีซีฯ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ก.พ.๖๐)(Last update 2/6/2017)
59
120
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓/๒๕๖๐) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างห้องนํ้าชาย-หญิง จำนวน ๑ แห่ง ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าฯ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐(เปลี่ยนจาก พงศ์เลิศฯ เป็น กัมพลฯ))(Last update 2/3/2017)
108
121
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒/๒๕๖๐) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ แห่ง ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าฯ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐(เปลี่ยนจาก พงศ์เลิศฯ เป็น กัมพลฯ))(Last update 2/3/2017)
86
122
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑/๒๕๖๐) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานปรับปรุงร้านอาหาร จำนวน ๑ แห่ง ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าฯ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐(เปลี่ยนจาก พงศ์เลิศฯ เป็น กัมพลฯ))(Last update 2/3/2017)
75
123
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐(จ้างก่สร้างลานจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ))(Last update 1/31/2017)
72
124
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่สร้างลานจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐)(Last update 1/31/2017)
65
125
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระตระพังบัว จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐)(Last update 1/31/2017)
57
126
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๖๐) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่งณ วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐(พงศ์เลิศฯ))(Last update 1/31/2017)
69
127
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐(ไพรัชฯ-เขตไทยฯ_จ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน ๑ แห่ง ))(Last update 1/31/2017)
62
128
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐(จ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน ๑ แห่ง ))(Last update 1/31/2017)
61
129
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐)(Last update 1/31/2017)
66
130
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐( ไพรัชฯ-เขตไทยฯ_จ้างก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทางไหล่ทางสัญจร ๓ เส้นทาง))(Last update 1/31/2017)
61
131
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐(จ้างก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทางไหล่ทางสัญจร ๓ เส้นทาง))(Last update 1/31/2017)
71
132
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทางไหล่ทางสัญจร ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐)(Last update 1/31/2017)
63
133
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐(จำปี-สมศักดิ์-ไพโรจน์ จนท.สวน ส.สุโขทัย))(Last update 1/17/2017)
84
134
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐(ส.ระยอง ๒ อัตรา))(Last update 1/17/2017)
66
135
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘/๒๕๖๐) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐(ระดับ ๘ ไปเป็นระดับ ๙))(Last update 1/17/2017)
108
136
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐(นายเขตไทยฯ นายช่างโยธาฯ ควบคุมงานก่อสร้างห้องนํ้าฯ))(Last update 1/17/2017)
78
137
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๐(ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล ๖ ล้อ ไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐๐ cc))(Last update 1/13/2017)
83
138
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ (จ้างติดตั้งและเดินสาย Fiber Optic เครื่อข่ายและระบบกล้อง CCTV แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องฯ ๑ ระบบ))(Last update 1/12/2017)
71
139
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างติดตั้งและเดินสาย Fiber Optic เครื่อข่ายและระบบกล้อง CCTV แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องฯ ๑ ระบบ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐)(Last update 1/12/2017)
86
140
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓/๒๕๖๐) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐(สุเมธฯ-ปรเมษฐ์ฯ ส.ระยอง ๒ อัตรา))(Last update 1/12/2017)
68
141
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒/๒๕๖๐) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ม.ค.๖๐ )(Last update 1/11/2017)
105
142
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑/๒๕๖๐) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ม.ค.๖๐(พรพรรณ-เสาวภาคย์))(Last update 1/11/2017)
99
143
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙(นายณัฐพงษ์ฯ วิศวกรโยธาฯ ควบคุมงานจ้างปรับปรุงอาคารสักการะพระแม่ย่า ๑ หลัง ส.สท.))(Last update 1/11/2017)
84
144
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙(นายสิโรรจน์ฯ นายช่างโยธาฯ ควบคุมงานจ้างก่อสร้่างห้องนํ้าชายหญิง ๑ แห่ง ในสวนพฤกษศาตร์พระแม่ย่าฯ))(Last update 1/11/2017)
78
145
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๐/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการเปิดซองสอบราคา งานก่อสร้างบ่อพักนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้า ๒ บ่อ ภายใต้พื้นที่องค์การาสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙)(Last update 1/11/2017)
74
146
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๙/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ ตัน ๖ ล้อ ฯลฯ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙)(Last update 1/11/2017)
74
147
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๘/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙(เปลี่ยนจาก ณรินทร์ฯ เป็น วาสนา ใจแก้วหลวง))(Last update 1/11/2017)
78
148
__(Last update 1/11/2017)
58
149
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙(ส.สท.๑ อัตรา))(Last update 1/11/2017)
72
150
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๕/๒๕๕๙) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙(วรวิทย์ฯ))(Last update 1/11/2017)
76
151
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๔/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙(จัดจ้างติดตั้งวางท่อประปา ๑ ระบบ ณ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น))(Last update 1/11/2017)
69
152
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการและบริหารอาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมมนา (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙)(Last update 1/11/2017)
76
153
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๒/๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙)(Last update 1/11/2017)
72
154
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๑/๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ระดับ ๑-๘ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙)(Last update 1/11/2017)
67
155
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๐/๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ระดับ ๘-๑๐ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙)(Last update 1/11/2017)
62
156
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๙/๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ระดับ ๑-๘ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙)(Last update 1/11/2017)
66
157
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๘/๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ระดับ ๘-๑๐ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙)(Last update 1/11/2017)
70
158
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๗/๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙)(Last update 1/10/2017)
86
159
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๖/๒๕๕๙) เรื่อง ปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้กับพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙)(Last update 1/10/2017)
98
160
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๙(ก่อสร้างบ่อพักนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้า ๒ บ่อฯ))(Last update 1/10/2017)
69
161
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๙(ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐๐ ซีซีฯ))(Last update 12/23/2016)
85
162
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐๐ ซีซีฯ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๙)(Last update 12/21/2016)
77
163
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๒/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙(ดาวเรือง-นิรชา-วันเพ็ญ_สพป.๓ อัตรา))(Last update 12/21/2016)
92
164
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๑/๒๕๕๙) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ระดับ ๘-๑๐ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๙)(Last update 12/14/2016)
107
165
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๙)(Last update 12/14/2016)
98
166
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๙)(Last update 12/14/2016)
73
167
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Botanic Festival 2017 (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๙)(Last update 12/13/2016)
97
168
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๗/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๙(ประสงค์ เพิ้งจันทร์ จนท.สวน ส.สท.๑ อัตรา))(Last update 12/13/2016)
84
169
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๙(สนอ.๑ อัตรา))(Last update 12/9/2016)
102
170
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๕๙(ศวส.๒ อัตรา))(Last update 12/8/2016)
93
171
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๕๙)(Last update 12/8/2016)
107
172
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๓/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๕๙(หนส.ฯลฯ จำนวน ๗ ท่าน))(Last update 12/7/2016)
176
173
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๒/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงการบังคับบัญชาเป็นการชั่วคราว (สั่ง ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๕๙(น.ส.โขมพัสตร์ฯ))(Last update 12/7/2016)
117
174
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๑/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙(นายพัทธดลฯ จนท.บริการ ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 12/2/2016)
83
175
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน "รวมสร้างบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" และเสวนาทางวิชาการ "วิถีพอเพียง อย่างพ่อ" วันที่ ๓ ธ.ค.๕๙(สั่ง วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๙)(Last update 11/30/2016)
102
176
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบค้น รวบรวมและจัดระบบเอกสารทางคดีวินัย คดีละเมิด และคดีอาญา (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๙)(Last update 11/30/2016)
97
177
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๘/๒๕๕๙) เรื่อง การกำกับดูแลอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัยและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๙)(Last update 11/30/2016)
95
178
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๗/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลพัสดุของทุกหน่วยงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๙)(Last update 11/30/2016)
104
179
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ย.๕๙(จ้างติดตั้งและเดินสาย Fiber Optic))(Last update 11/30/2016)
87
180
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙(จิดาภา_สพธ))(Last update 11/30/2016)
99
181
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙(สพธ.๑ อัตรา))(Last update 11/30/2016)
83
182
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๓/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙(สพป ๑๒ อัตรา))(Last update 11/25/2016)
110
183
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๒/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙(เกษร-จำปี _ส.สท.๒ อัตรา))(Last update 11/25/2016)
114
184
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙(จ้างก่อสร้างห้องนํ้าชายหญิง ณ ส.สท.))(Last update 11/25/2016)
97
185
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙(นายณัฐพงษ์ฯ วิศวฯ อบจ.สุโขทัย ควบคุมงานปรับปรุงร้านอาหาร ส.สท.))(Last update 11/23/2016)
94
186
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙(นายณัฐพงษ์ฯ วิศวฯ อบจ.สุโขทัย ควบคุมงานปรับปรุงอาคาร ส.สท.))(Last update 11/23/2016)
93
187
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนและติดตามผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙)(Last update 11/23/2016)
98
188
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๗/๒๕๕๙) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙(จากระดับ ๗ เลื่อนเป็นระดับ ๘))(Last update 11/23/2016)
114
189
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซฮงสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙(ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ส.สท.))(Last update 11/23/2016)
90
190
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซฮงสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙(จ้างปรับปรุงร้านอาหาร ส.สท.))(Last update 11/23/2016)
91
191
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างลานจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙)(Last update 11/23/2016)
90
192
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างสระตระพังบัว จำนวน ๑ แห่ง (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙)(Last update 11/23/2016)
87
193
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซฮงสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙(จ้างทำความสะอาดประจำปีงบฯ ๒๕๖๐))(Last update 11/23/2016)
90
194
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙)(Last update 11/21/2016)
91
195
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๐/๒๕๕๙) เรื่อง การเลื่อนระดับพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙(จากระดับ ๖ ไปเป็น ๗_จำนวน ๕ ท่าน))(Last update 11/21/2016)
102
196
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๙/๒๕๕๙) เรื่อง การเลื่อนระดับพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙(จากระดับ ๕ ไปเป็น ๖ จำนวน ๒ ท่าน))(Last update 11/21/2016)
107
197
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๘/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙(นิรันดรฯ))(Last update 11/21/2016)
111
198
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙(ก่อสร้างลานจอดรถ ๑ แห่ง ส.สท.))(Last update 11/21/2016)
92
199
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙(ก่อสร้างสระตระพังบัง ๑ แห่ง ส.สท.))(Last update 11/21/2016)
86
200
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับนโยบายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Committee) (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙) (Last update 11/18/2016)
108
201
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน ๑ โรง (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
89
202
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน ๑ โรง (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
88
203
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๒/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙(นส.อรพรรณฯ จนท.บริการ สพป.๑ อัตรา))(Last update 11/18/2016)
87
204
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙(รถยนต์ยี่ห้อมาสด้า กน ๗๕๑๒ ชม.))(Last update 11/18/2016)
94
205
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙(ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓รายการ))(Last update 11/18/2016)
86
206
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙(ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ๖ ล้อ ดีเซลฯ))(Last update 11/18/2016)
89
207
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๘/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙(เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๕ เครื่อง))(Last update 11/18/2016)
85
208
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙(จัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ๑๒๐ cc))(Last update 11/18/2016)
82
209
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๖/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙(จัดจ้างเปลี่ยนพลาสติกโรงเรือนกระจกฯ))(Last update 11/18/2016)
84
210
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๕/๒๕๕๙) เรื่อง มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
101
211
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙(ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ ERP ระยะที่ ๓ ))(Last update 11/18/2016)
84
212
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙(จ้างติดตั้งและเดินสาย fiber optic และระบบกล้อง CCTV))(Last update 11/18/2016)
87
213
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙(เสาวลักษณ์-พัชรินทร์ ))(Last update 11/18/2016)
101
214
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๑/๒๕๕๙) เรื่อง การเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
89
215
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๐/๒๕๕๙) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานระดับ ๑-๘ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
106
216
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้เหล็กเก็บตัวอย่างดองแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
85
217
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙(ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-ตู้เหล็กเก็บตัวอย่างฯ))(Last update 11/18/2016)
79
218
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คัน ๖ ล้อฯ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
89
219
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทาง ไหล่ทางสัญจร จำนวน ๓ เส้นทาง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
83
220
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทาง_ไหล่ทางสัญจร จำนวน ๓ เส้นทาง ภายใน_อสพ.(สั่ง ณ วันที ๑๐ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
80
221
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR และประกวดราคางานจ้างติตั้งและเดินสาย Fiber Optic เครือข่ายและระบบกล้อง CCTV แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องจากระบบเดิม (สั่ง ณ วันที ๑๐ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
78
222
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างติตั้งและเดินสาย Fiber Optic เครือข่ายและระบบกล้อง CCTV แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องจากระบบเดิม (สั่ง ณ วันที ๑๐ พ.ย.๕๙)(Last update 11/18/2016)
81
223
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๒/๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม การมอบอำนาจในการสั่งการและการบริหารสัญญา (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙)(Last update 11/10/2016)
145
224
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๘ พ.ย.๕๙(ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๖ รายการ))(Last update 11/9/2016)
93
225
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๗ พ.ย.๕๙(บ่อพักนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้าฯ อสพ.))(Last update 11/9/2016)
90
226
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ย.๕๙(ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๙รายการ))(Last update 11/9/2016)
81
227
คำสั่ง อสพ ที่ (๒๐๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒ พ.ย.๕๙(สร้างห้องนํ้าศูนย์เกษตรอินทรีย์ฯ))(Last update 11/9/2016)
88
228
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๗/๒๕๕๙) เรื่อง มอบอำนาจให้รับรองการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ (สั่ง ณ วันที่ ๑ พ.ย.๕๙)(Last update 11/7/2016)
115
229
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๖/๒๕๕๙) เรื่อง การรักษาการในตำแหน่ง (สั่ง ณ วันที่ ๑ พ.ย.๕๙)(Last update 11/7/2016)
152
230
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๕/๒๕๕๙) เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙)(Last update 11/7/2016)
128
231
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๔/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙(สมศักดิ์-ไพโรจน์ _ส.สท.๒ อัตรา))(Last update 11/7/2016)
94
232
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๓/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙(ส.สท.๘ อัตรา))(Last update 11/7/2016)
95
233
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙(จ้างก่อสร้างห้องนํ้าชายหญิง ส.สท.))(Last update 11/7/2016)
98
234
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙(จ้างปรับปรุงร้านอาหารฯ ส.สท.))(Last update 11/7/2016)
94
235
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ต,ค๕๙(จ้างปรับปรุงอาคารสักการะพระแม่ย่าฯ ส.สท.))(Last update 11/7/2016)
86
236
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙(จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ส.สท.ฯ))(Last update 11/7/2016)
83
237
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๘/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙(ส.รย.๒ อัตรา สุเมธ-ปรเมษฐ์))(Last update 11/7/2016)
98
238
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๗/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙(สพป.๑๔ อัตรา))(Last update 11/7/2016)
93
239
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๖/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙(สพป.๒ อัตรา แก้วภา-เหย่อ))(Last update 11/7/2016)
96
240
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๕/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙(อสพ.ชม. ๑๐๘ อัตรา))(Last update 11/7/2016)
95
241
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๔/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙(ส.พล. ๒๑ อัตรา))(Last update 11/7/2016)
91
242
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๓/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต,ค,๕๙(ส.ขก ๑๕ อัตรา))(Last update 11/7/2016)
92
243
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๒/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต,ค,๕๙(ส.รย ๑๕ อัตรา))(Last update 11/7/2016)
90
244
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๑/๒๕๕๙) เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙)(Last update 11/2/2016)
131
245
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๐/๒๕๕๙) เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินเกี่ยวกับการพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙)(Last update 10/27/2016)
162
246
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙(จ้างปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังฯ))(Last update 10/19/2016)
137
247
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙)(Last update 10/19/2016)
128
248
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๗/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙(สินีนาถ))(Last update 10/19/2016)
145
249
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๙)(Last update 10/19/2016)
108
250
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๕/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏฺิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๙(นิรันดร-นุชจรินทร์-ธานี-ธิติมาพร ๔ ท่าน))(Last update 10/19/2016)
129
251
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งรักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์และมอบอำนาจให้รักษาการของผู้อำนวยการปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ต.ค.๕๙) (Last update 10/11/2016)
192
252
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๓/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ต.ค.๕๙(สินีนาถ-พรพรรณ))(Last update 10/11/2016)
163
253
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙(จัดจ้างบริการอินเตอร์เน็ตสัญญาณหลัก ปีงบ ๒๕๖๐))(Last update 10/11/2016)
102
254
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๑/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙(จัดจ้างบริการอินเตอร์เน็ตสัญญาณรอง ปีงบ ๒๕๖๐))(Last update 10/11/2016)
93
255
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ก.ย.๕๙(จัดจ้างพิมพ์สมุดแผนปฏิบัติการฯ ปีงบ ๒๕๖๐))(Last update 10/11/2016)
102
256
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๙/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการการประเมินราคากลาง (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙(ครุภัณฑ์พาหนะฯ มาสด้า กบ ๓๓๑๔ ))(Last update 10/11/2016)
112
257
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๘/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙(จัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย งบประมาณ ๒๕๖๐))(Last update 10/11/2016)
95
258
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๙(จัดซื้อวัสดุเกษตร ๗๔ รายการ))(Last update 10/11/2016)
94
259
____(Last update 10/11/2016)
81
260
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙(จัดจ้างทำป้ายเส้นทางฯ)) (Last update 10/11/2016)
101
261
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้เหล็กเก็บตัวอย่างดองแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน จำนวน ๒ ชุด (สั่ง วันที่ ๑๙ ก.ย.๕๙)(Last update 10/11/2016)
103
262
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ย.๕๙(จ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบ ๒๕๖๐))(Last update 10/11/2016)
94
263
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๒/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ย.๕๙(จัดจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังฯ))(Last update 10/11/2016)
136
264
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๑/๒๕๕๙)เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙) (Last update 10/11/2016)
93
265
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙ )(Last update 10/11/2016)
106
266
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙(จ้างพิมพ์หนังสือกล้วยไม้ฯ))(Last update 10/11/2016)
90
267
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ต.ค.๕๙(จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดแมลง ปีงบ ๒๕๖๐))(Last update 10/11/2016)
97
268
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๗/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๕๙(จัดจ้างพิมพ์หนังสือดอกไม้กินได้ฯ))(Last update 10/11/2016)
99
269
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๕๙(ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ))(Last update 9/14/2016)
149
270
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๕๙(จ้างวิเคราะห์จัดทำสูตรเครื่องดื่มฯ))(Last update 9/14/2016)
134
271
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ย.๕๙(จนท.ธุรการ ๑ อัตรา))(Last update 9/14/2016)
115
272
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๓/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงการบังคับบัญชาเป็นการชั่วคราว (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ย.๕๙(ปชส.-ส.นผ.-นิติกร))(Last update 9/14/2016)
160
273
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๒/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๕๙(จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกอ่างเก็บนํ้าแก้มลิงฯ))(Last update 9/14/2016)
107
274
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ย.๕๙(จัดซื้อวัสดุประปาฯ ๔๐ รายการ สพป))(Last update 9/14/2016)
106
275
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบริการยามรักษาการณฺ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.ย.๕๙)(Last update 9/14/2016)
124
276
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๙/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที ๓๑ ส.ค.๕๙(นส.ณัฐติกานต์ฯ จนท.สวน ๑ อัตรา สพป.))(Last update 9/14/2016)
102
277
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๘/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙(สำรอง-ศรีวรรณ-ทศวรรษ จนท.สวน ๓ อัตรา สพป.))(Last update 9/14/2016)
113
278
คำสัง อสพ.ที่ (๑๕๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ผลงานปี ๒๕๕๙) (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙)(Last update 9/14/2016)
128
279
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังและระบบทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙)(Last update 9/14/2016)
135
280
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙(จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๓ รายการ สพป))(Last update 9/14/2016)
106
281
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๔/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙(จ้างบำรุงดูแลสายเคเบิ้ลไฟฟ้าฯ))(Last update 9/14/2016)
101
282
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลพัสดุของทุกหน่วยงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๙)(Last update 8/17/2016)
148
283
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๙)(Last update 8/17/2016)
123
284
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๙(ส.รย.๒ อัตรา))(Last update 8/17/2016)
121
285
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๐/๒๕๕๙) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๕ ส.ค.๕๙(นส.โขมพัสตร์ฯ นิติกร ๓))(Last update 8/9/2016)
134
286
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๙/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑ ส.ค.๕๙(จัดซื้อระบบกรองนํ้าพร้อมชุดผสมปุ๋ยฯ สพป.))(Last update 8/9/2016)
106
287
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๘/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานด้านการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม CSR อสพ.(สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
141
288
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๗/๒๕๕๙) เรื่อง แก้ไของค์ประกอบคณะทำงานด้านกำกับการปฏิบัติงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Compliance Unit)(สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
151
289
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๐ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
134
290
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม ปั่นปลูกปรง ถวายองค์ราชินี ๘๔ พรรษา (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
127
291
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๙(จ้างทำป้ายฯ ๓ รายการ สพป.))(Last update 8/3/2016)
106
292
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ค.๕๙)(Last update 8/3/2016)
121
293
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๒/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙(จัดซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ฯ ๙ รายการ))(Last update 8/3/2016)
102
294
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๑/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙(จัดซื้อครุภัฑณ์งานบ้านงานครัวฯ ๗ รายการ))(Last update 8/3/2016)
113
295
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๐/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ค.๕๙(พีระพงษ์-ยุทธนา-ณัฐภัทร สพป. ๓ อัตรา)(Last update 7/17/2016)
132
296
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๙/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ค.๕๙(นางสาวเอมอรฯ จนท.บริการ ส.สท. ๑ อัตรา(Last update 7/14/2016)
139
297
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๘/๒๕๕๙) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ค.๕๙(นายวัฒนาฯ พนง.วิชาการ ๕ สพป.))(Last update 7/6/2016)
133
298
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ค.๕๙(จนท.สวน สพป.๑ อัตรา))(Last update 7/6/2016)
130
299
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๖/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ค.๕๙(นายบุญชมฯ จนท.สวน สพป.๑ อัตรา))(Last update 7/6/2016)
119
300
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๕/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ค.๕๙(วระวิตฯ-มะลิวัลย์ ส.ขก.๒ อัตรา))(Last update 7/6/2016)
114
301
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ค.๕๙(จนท.บริการ ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 7/6/2016)
126
302
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ค.๕๙(จนท.บริการ ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 7/6/2016)
127
303
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ค.๕๙)(Last update 7/5/2016)
156
304
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๒/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ค.๕๙(นายถาวรฯ สพธ.๑ อัตรา))(Last update 7/5/2016)
130
305
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๑/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ค.๕๙(ส.รย.๕ อัตรา))(Last update 7/5/2016)
133
306
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙)(Last update 7/1/2016)
140
307
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๙/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๙(จัดจ้างซ่อมแซมพลาสติกหลังคาโรงเรือนฯ สพป.))(Last update 6/30/2016)
115
308
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๙(ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ๙ รายการ))(Last update 6/30/2016)
135
309
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๙(กรณีรถยนต์ ชำรุด ๒ คันที่จะดำเนินการจำหน่าย))(Last update 6/30/2016)
119
310
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการดำเนินงานตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๙)(Last update 6/28/2016)
126
311
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๙(จัดซื้อวัสดุเกษตร ๓๑ รายการฯ))(Last update 6/24/2016)
125
312
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๔/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๙(น.ส.สุววรรณาฯ จนท.บริการ ส่วนนโยบายและแผน))(Last update 6/24/2016)
133
313
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๙)(Last update 6/23/2016)
211
314
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๒/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๙(นายดนุพงษ์ฯ สพธ.๑ อัตรา))(Last update 6/22/2016)
120
315
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๑/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๙(วีระวัฒน์ฯ-อุเทน สนอ.-ศวส. ๒ อัตรา))(Last update 6/22/2016)
118
316
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๐/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๙(จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๒ รายการ ของ ศวส.))(Last update 6/22/2016)
114
317
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๙(จ้างที่ปรึกษาดำเนินการยกระดับมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISOฯ))(Last update 6/22/2016)
137
318
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๙(นายมนูศักดิ์ฯ นายช่างโยธา ควบคุมก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางสัญจรฯ อสพ.))(Last update 6/22/2016)
125
319
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๙)(Last update 6/15/2016)
149
320
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๙(สพป.๑ อัตรา))(Last update 6/15/2016)
119
321
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๕/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙(เอกพงษฺ์ฯ-ชาตรีฯ จนท.ขับรถ สพป. ๒ อัตรา))(Last update 6/3/2016)
128
322
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๔/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙(สินีนาถฯ-ศุภานนฯ))(Last update 6/3/2016)
182
323
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙(นายวิสิฐฯ เป็นผู้ควบคุมสิ่งก่อสร้าง ส.สุโขทัย ๓ รายการ))(Last update 6/3/2016)
157
324
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๒/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙(ไพโรจน์-สมศักดิ์ จนท.สวน ๒ อัตรา สังกัด ส.สท.))(Last update 6/3/2016)
126
325
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙) (Last update 6/3/2016)
161
326
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙)(Last update 6/3/2016)
125
327
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๙/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙(นายสถิตย์ฯ จนท.สวน สังกัด ส.รย.))(Last update 6/3/2016)
126
328
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๘/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที ๒๖ พ.ค.๕๙(ณัฐพงษ์ฯ จนท.บริการ ๑ อัตรา สังกัดแผนฯ))(Last update 6/3/2016)
131
329
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเครื่องจักรกลขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยฮวกปุ่ม (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙)(Last update 6/3/2016)
145
330
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างเครื่องงจักรกลขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยฮวกปุ่ม (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙)(Last update 6/3/2016)
133
331
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙(ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซลฯ จำนวน ๕ คัน))(Last update 5/26/2016)
129
332
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๔/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙(สพป.๘ อัตรา))(Last update 5/26/2016)
133
333
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙(คก.รายเดือน สังกัดงานพัสดู สนอ.๑ อัตรา))(Last update 5/26/2016)
139
334
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๒/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙(พัชราภรณ์ฯ ย้ายมาสังกัดงานพัสดุ สนอ.))(Last update 5/26/2016)
136
335
คำสั่ง อสพ.ที (๑๐๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๙(นายพงศ์เลิศฯ จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุฯ ส.สท.))(Last update 5/26/2016)
172
336
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจ้างเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๙(นายพงศ์เลิศฯ จ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก ส.สท.))(Last update 5/26/2016)
137
337
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๙/๒๕๕๙) เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙(น.ส.ศุภานนฯ ไปสังกัดงานสารบรรณ สนอ.))(Last update 4/28/2016)
149
338
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙(ส.พล, ๓ อัตรา))(Last update 4/28/2016)
126
339
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคาพันธุ์ไม้ที่จำหน่ายสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙)(Last update 4/28/2016)
134
340
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙)(Last update 4/28/2016)
145
341
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙(ส่วนนโยบายและแผน ๑ อัตรา))(Last update 4/28/2016)
127
342
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๔/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙(นายเรวัตฯ จนท.ปฏิบัติการ สังกัด ศวส.))(Last update 4/28/2016)
139
343
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙(ส่วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร สนอ.๑ อัตรา))(Last update 4/28/2016)
134
344
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๒/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙(นางส่งศรี โกวิทเทวาวงศ์.))(Last update 4/28/2016)
154
345
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๑/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙(นายวาสนา บุญประกอบ ไปสังกัด ส.ขก.))(Last update 4/28/2016)
137
346
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๐/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙(โชดชัย-ดวงคำ-สมคิด-อินถา-ทองดี สังกัด สพป.๕ อัตรา))(Last update 4/28/2016)
135
347
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๙/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙(สังกัด ส.สท.๙ อัตรา))(Last update 4/28/2016)
126
348
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๘/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙(สังกัด ส.พล.๒๑ อัตรา))(Last update 4/28/2016)
131
349
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๗/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙(สังกัด ส.รย.๑๑ อัตรา))(Last update 4/28/2016)
136
350
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๖/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙(สังกัด ส.ขก.๑๒ อัตรา))(Last update 4/28/2016)
121
351
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๕/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙(สังกัด อสพ.๑๐๕ อัตรา))(Last update 4/28/2016)
129
352
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๔/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙(นายบุญชุมฯ จนท.สวน สังกัด สพป.๑ อัตรา))(Last update 4/28/2016)
126
353
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เม.ย.๕๙(นายสิโรจน์ฯ นายช่างโยธาอาวุโสฯ ผังเมืองสุโขทัย))(Last update 4/22/2016)
147
354
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๒/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงผิวทาง ไหล่ทางสัญจร จำนวน ๓ เส้นทาง (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙(เปลี่ยนจาก นายสุภีฯ เป็น นายมนตรีฯ))(Last update 4/19/2016)
174
355
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๑/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙(สุริยันต์-ปริยากร ส.รย. ๒ อัตรา))(Last update 4/19/2016)
146
356
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๐/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙(วระวิต-มะลิวัลย์ จนท.สวน ส.ขก. ๒ อัตรา))(Last update 4/19/2016)
131
357
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๙/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙(อุเทนฯ จนท.ปฏิบัติการ ศวส.๑ อัตรา))(Last update 4/19/2016)
149
358
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙(นายมนูศักดิ์ฯ งานจ้างปรับปรุงระบบกรองนํ้าและจ่ายนํ้า อสพ.))(Last update 4/11/2016)
146
359
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๗ เม.ย.๕๙(จัดซื้อวัสดุเกษตร ๒๙ รายการ อสพ.))(Last update 4/11/2016)
146
360
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙(นายทวีฯ ควบคุมงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารสารนิเทศ))(Last update 4/5/2016)
138
361
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มี.ค.๕๙)(Last update 3/29/2016)
168
362
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มี.ค.๕๙(อสพ.๘ อัตรา))(Last update 3/29/2016)
150
363
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙)(Last update 3/29/2016)
139
364
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๒/๒๕๕๙) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙(น.ส.โขมพัสตร์ นิติกร ๓))(Last update 3/29/2016)
159
365
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๑/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วครารายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙(นายวีระวัฒน์ฯ จนท.ขับรถ สนอ.))(Last update 3/29/2016)
146
366
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๐/๒๕๕๙)(Last update 3/29/2016)
131
367
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๙/๒๕๕๙) เรื่อง การปรับวุฒิการศึกษาพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙(นายวิชัย ศรีสุขา พนง.วิชาการ ๕))(Last update 3/24/2016)
187
368
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๘/๒๕๕๙) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙(จำนวน ๖ ท่าน))(Last update 3/24/2016)
195
369
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๗/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙(น.ส.สาวิตรี สิงห์วิจารณ์ ฯไปสังกัดส่วนอำนวยการกลาง ศูนย์ประสานงาน กทม.))(Last update 3/24/2016)
171
370
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๖/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙(นายถาวรฯ จนท.บก.สพธ ๑ อัตรา.))(Last update 3/24/2016)
146
371
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๕/๒๕๕๙) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙(น.ส.วชิราภรณ์ฯ นิติกร ๓ สังกัด ผอ.อสพ.))(Last update 3/24/2016)
160
372
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙)(Last update 3/24/2016)
155
373
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๓/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙(นายสุริยัน จนท.สวน สพป.)))(Last update 3/24/2016)
136
374
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๒/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ฯ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธ๊อิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙) (Last update 3/24/2016)
159
375
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๑/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๙(จ้างจัดทำเสื้อพื้นเมืองตราองค์การฯ))(Last update 3/24/2016)
145
376
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๙(จ้างเหมาซ่อมสาย Fiber optic ศวส.))(Last update 3/24/2016)
134
377
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งและมอบอำนาจให้พนักงานรับผิดชอบการปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙(รัชชุพรฯ))(Last update 3/18/2016)
186
378
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๘/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙(วิภาพรฯ ย้ายไปสนอ.))(Last update 3/18/2016)
161
379
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๗/๒๕๕๙) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙(ธนิษฐ์))(Last update 3/18/2016)
171
380
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๖/๒๕๕๙) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙(นาบวัฒนาฯ สังกัด สพป))(Last update 3/18/2016)
160
381
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๕๙(คก.ธุรกิจจัดหารายได้ ๑ อัตรา))(Last update 3/18/2016)
150
382
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการเพิ่มความผูกพัน ทุ่มเทและการทำงานเป็นทีมของบุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๕๙)(Last update 3/17/2016)
198
383
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๕๙(จ้างปรับปรุงระบบกรองนํ้าและจ่ายนํ้าภายใน อสพ))(Last update 3/17/2016)
145
384
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๕๙(ซ่อมแซมห้องประชุมอาคารสารนิเทศ))(Last update 3/17/2016)
148
385
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙(นายเขตไทยฯ เป็นผู้ควบคุมปรับปรุงซ่อมแซมเรือนพักพนักงานฯ อสพ.))(Last update 3/16/2016)
164
386
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙(สัตยา-ยอดเพชร เป็นผู้ควบคุมสิ่งก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ))(Last update 3/16/2016)
158
387
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วัน ๑๑ มี.ค. ๕๙(จนท.ขับรถ สพป.๒ อัตรา))(Last update 3/14/2016)
139
388
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๙(คก.พัฒนาเครื่องดื่มจากพืชฯ ศวส. ๑ อัตรา)) (Last update 3/14/2016)
153
389
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๙ (คก.จัดการตัวอย่างพรรณไม้.๑ อัตรา))(Last update 3/14/2016)
160
390
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๙)(Last update 3/14/2016)
174
391
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๙)(Last update 3/14/2016)
156
392
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๙)(Last update 3/14/2016)
158
393
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙(จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ สวนพฤกษาศาสตร์พระแม่ย่าฯ))(Last update 3/14/2016)
163
394
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๙(จ้างก่อสร้างบ่อพักนํ้าพร้อมระบบฯ ๒ จุด)) (Last update 3/10/2016)
154
395
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๙)(Last update 3/10/2016)
157
396
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ถือรหัสตู้นิรภัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๙)(Last update 3/10/2016)
168
397
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๙)(Last update 3/9/2016)
171
398
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.พ.๕๙(ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องสะอาดฯ))(Last update 3/7/2016)
156
399
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดบวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.พ.๕๙(จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ERP ระยะที่ ๒))(Last update 3/7/2016)
148
400
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.พ.๕๙(ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางสัญจรฯ ส.ระยอง สัตยา-ยอดเพชร))(Last update 3/7/2016)
146
401
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.พ.๕๙(ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางสัญจรในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์))(Last update 3/7/2016)
146
402
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางสัญจรภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.พ.๕๙)(Last update 3/7/2016)
150
403
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.พ.๕๙(สตส.๑ อัตรา))(Last update 2/23/2016)
147
404
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมบำรุงผวทาง-ไหล่ทางสัญจร จำนวน ๓ เส้นทางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙)(Last update 2/19/2016)
163
405
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ (จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมผิวถนนฯ ภายใน อสพ.))(Last update 2/19/2016)
163
406
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙ (ส.พล. ๒ อัตรา))(Last update 2/18/2016)
148
407
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙(จนท.ขับรถ สนอ.๑ อัตรา))(Last update 2/18/2016)
153
408
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙(จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องสะอาด หอพรรณไม้ฯ))(Last update 2/18/2016)
164
409
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงภมิทัศน์ไหล่ทางสัญจรภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง (สั่ง ณ วันที่ี ๑๐ ก.พ.๕๙(Last update 2/18/2016)
158
410
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภมิทัศน์ไหล่ทางทางสัญจรภายใรสวนพฤกษศาสตร์ระยอง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๙)(Last update 2/18/2016)
148
411
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๙(จ้างปรับปรุงระบบกรองนํ้าฯ อสพ.))(Last update 2/18/2016)
154
412
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๙(ปาลิกาฯ))(Last update 2/10/2016)
202
413
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.พ.๕๙(จัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ฯ))(Last update 2/10/2016)
164
414
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒/๒๕๕๙) เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.พ.๕๙(จ้างปรับปรุงระบบส่งนํ้า อสพ.))(Last update 2/10/2016)
165
415
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน TOR จัดจ้างทำระบบส่งนํ้า ภายในพื้นที่ อสพ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.พ.๕๙)(Last update 2/10/2016)
155
416
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.พ.๕๙)(Last update 2/9/2016)
159
417
คำสั่ง อสพ.ที (๑๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณธกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๙(จ้างก่อสร้างโรงเรือนไม้ดอกฯ ส.สท.))(Last update 2/9/2016)
173
418
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในพื้นที่ ส.สท. (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๙)(Last update 2/9/2016)
175
419
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๙(จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและเครื่องมือฯ ส.สท.))(Last update 2/9/2016)
178
420
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและเครื่องมือการเกษตรฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส.สท(สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๙)(Last update 2/9/2016)
151
421
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๙) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก(สั่ง ณ วันที่ ๒ ก.พ.๕๙(นางสุมนวดีฯ))(Last update 2/3/2016)
301
422
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค.๕๙(นิภาวรรณ จนท.บริการ ส.พล.))(Last update 2/1/2016)
158
423
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค.๕๙(วรวิทย์ฯ))(Last update 2/1/2016)
211
424
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ม.ค.๕๙(นายคำรงศักดิ์ฯ ส.ขก.))(Last update 1/27/2016)
170
425
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ม.ค.๕๙(จนท.ขับรถ ๑ อัตรา สพธ.))(Last update 1/27/2016)
155
426
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ม.ค.๕๙(จ้่างปรับปรุงขยายระบบไฟฟ้า ส.รย.))(Last update 1/22/2016)
153
427
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ม.ค.๕๙)(Last update 1/22/2016)
164
428
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารสารนิเทศ (สั่งณ วันที่ ๑๙ ม.ค.๕๙)(Last update 1/22/2016)
152
429
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารสารนิเทศ(สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ม.ค.๕๙)(Last update 1/22/2016)
163
430
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๙) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๙(จันทร์ติ๊บฯ-มาลี สังกัด สพป.)(Last update 1/14/2016)
158
431
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๙(สังกัด ส.ขก.๑ อัตรา))(Last update 1/14/2016)
149
432
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๙(สังกัดส่วนนโยบายและแผน ๑ อัตรา))(Last update 1/14/2016)
156
433
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๙(ปาลิกาฯ-เพ็ญศิลป์))(Last update 1/12/2016)
206
434
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อแท่นตั้งรับสายฉีดนํ้า จำนวน ๑ ชุด ส.สท.(สั่ง ณ วันที่ ๘ ม.ค.๕๙)(Last update 1/8/2016)
199
435
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๙) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๕๙(พงศ์เลิศ ไปสังกัด ส.สท.))(Last update 1/8/2016)
190
436
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๘(จ้างปรับปรุงรบบประปา ส.รย.))(Last update 1/8/2016)
168
437
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๘(ปรับปรุงระบบประปาฯ ส.รย.))(Last update 1/8/2016)
166
438
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง(สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๘)(Last update 1/8/2016)
173
439
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๘(นายภาสกรฯ ควบคุมงานเดินสาย Fiberฯ))(Last update 1/8/2016)
153
440
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๘(ว่าที่ รต.ชัยณรงค์ฯ ควบคุมจ้างปรับปรุงทาสีอาคารวิจัย))(Last update 1/8/2016)
154
441
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙(จ้างปรับปรุงทาสีอาคารวิจัยฯ))(Last update 1/8/2016)
166
442
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๖/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๘(โกมล สังกัด ส.รย.๑ อัตรา))(Last update 12/29/2015)
150
443
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๕/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๘(อุดร-สานิตย์-กมลา สังกัด ส.รย.๓ อัตรา))(Last update 12/29/2015)
162
444
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๘(มนัญชยาฯ สพป.))(Last update 12/29/2015)
151
445
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๓/๒๕๕๘) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๘(วชิราภรณ์ฯ นิติกร ๓))(Last update 12/29/2015)
172
446
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๒/๒๕๕๘) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๘(จัดซื้อแท่นตั้งรับสายฉีดนํ้าฯ ส.สท.))(Last update 12/29/2015)
151
447
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๗ เลื่อนเป็นระดับ ๘ ) (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๘)(Last update 12/21/2015)
197
448
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบและประเมินผล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ และระดับ ๖ เป็นระดับ ๗)(สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๘)(Last update 12/21/2015)
188
449
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walkway) (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๘)(Last update 12/14/2015)
190
450
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๘(จนท.บริการ สังกัดสพธ.๑ อัตรา))(Last update 12/14/2015)
162
451
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๘(จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องสะอาด Clean Room))(Last update 12/14/2015)
178
452
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องสะอาด (Clean Room) อาคารหอพรรณไม้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที ๙ ธ.ค.๕๘)(Last update 12/14/2015)
169
453
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๘(ซื้อครุภัฑณ์รถบรรทุกดีเซลฯ))(Last update 12/14/2015)
171
454
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบธรรมดา) จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๘)(Last update 12/14/2015)
165
455
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๕๘(โครงการ ศวส.๔ อัตรา))(Last update 12/9/2015)
169
456
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๕๘(จ้างก่อสร้างบ่อพักนํ้าพร้อมระบบ ๒ จุดใน อสพ.))(Last update 12/9/2015)
170
457
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๑/๒๕๕๘) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๕๘(สมควรฯ เลื่อนระดับจาก ๗ ไปเป็น ระดับ ๘))(Last update 12/9/2015)
166
458
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ธ.ค.๕๘(จัดซื้ออุปกรณ์ฟาร์มแทรกเตอร์ฯ))(Last update 12/9/2015)
181
459
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๙ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๘)(Last update 12/3/2015)
173
460
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๘(จนท.ช่าง ส.ขก.๑ อัตรา))(Last update 12/3/2015)
152
461
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๗/๒๕๕๘) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๘(นัทธี สังกัด ศวส.))(Last update 12/3/2015)
171
462
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๘(จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF-FM ส.สท.))(Last update 12/3/2015)
222
463
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๘(จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ส.พล.))(Last update 12/3/2015)
150
464
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๘(จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ ส.รย.)(Last update 12/1/2015)
164
465
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๘(จ้างก่อสร้างห้องนํ้าบริการนักท่องเที่ยว ส.รย.))(Last update 12/1/2015)
162
466
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา งานปรับปรุงทาสีอาคารวิจัยและปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘)(Last update 11/27/2015)
198
467
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๑/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘(ศวส.๑ อัตรา -สพธ ๒ อัตรา))(Last update 11/23/2015)
220
468
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบกรองนํ้าและจ่ายนํ้า (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘)(Last update 11/23/2015)
179
469
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างปรับปรุงระบบกรองนํ้าและจ่ายนํ้า (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘)(Last update 11/23/2015)
174
470
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็น "เพชรจรัสแสง" (สั่ง ณ น วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘)(Last update 11/23/2015)
191
471
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘(สพป.๓ อัตรา))(Last update 11/23/2015)
181
472
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๖/๒๕๕๘) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานระดับ ๘-๑๐ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘)(Last update 11/23/2015)
176
473
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๕/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘(ว้าง-ขจรศักดิ์ สังกัด สพป.๒ อัตรา))(Last update 11/19/2015)
153
474
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘(ชาญ-ประสิทธิ์ศักดิ์ สังกัด สพป.๒ อัตรา))(Last update 11/19/2015)
156
475
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๓/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘(ปัญญา))(Last update 11/19/2015)
206
476
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๒/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘(นายสุริยันฯ จนท.สวน สพป.))(Last update 11/19/2015)
160
477
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘(นายนิรัญ มาชิตเป็นผู้ควบคุมดำเนินการจ้างซ่อมแซมสะพานเดินชมพรรณไม้ ส.ขก.))(Last update 11/19/2015)
164
478
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘(ดำเนินการจ้างซ่อมแซมสะพานเดินชมพรรณไม้ ส.ขก.))(Last update 11/19/2015)
158
479
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๙/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๘(องอาจ-นภัทษร-กิตติพร ๓ อัตรา สังกัด ส.พล.))(Last update 11/18/2015)
167
480
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๘/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๘(ฐิติพรฯ จนท.บริการ))(Last update 11/18/2015)
169
481
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๘(สันติ เป็นปรัชญา))(Last update 11/18/2015)
174
482
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๘(สนอ.๑ อัตรา))(Last update 11/18/2015)
165
483
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๘)(Last update 11/17/2015)
174
484
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๘)(Last update 11/17/2015)
185
485
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๓/๒๕๕๘) เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน Botanic Festival 2016 (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘)(Last update 11/10/2015)
205
486
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ย.๕๘(ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๙ รายการ))(Last update 11/10/2015)
163
487
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ย.๕๘)(Last update 11/10/2015)
161
488
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๐/๒๕๕๘) เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ย.๕๘)(Last update 11/10/2015)
177
489
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๙/๒๕๕๘) เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงาน Year Plan ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (สั่ง ณ วันที่ ๕ พ.ย.๕๘)(Last update 11/10/2015)
205
490
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๘/๒๕๕๘) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓ พ.ย.๕๘(ศศิกาญจน์-วิทยา จาก ๖ ไปเป็น ๗))(Last update 11/4/2015)
181
491
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๗/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๓ พ.ย.๕๘(สาวิตรี))(Last update 11/4/2015)
211
492
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างจัดตั้งเครือข่ายวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สั่ง ณ วันที่ ๒ พ.ย.๕๘)(Last update 11/4/2015)
202
493
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๕/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘(ศุภานนฯ จนท.บริการ สังกัด ผอ.อสพ.))(Last update 11/4/2015)
153
494
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘(วัลลภ จนท.บริการ สพป.))(Last update 11/4/2015)
161
495
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๓/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘(มนัญชยา จนท.บริการ สพป.))(Last update 11/4/2015)
167
496
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๒/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘(วิทยา จนท.ขับรถ สนอ.))(Last update 11/4/2015)
165
497
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๑/๒๕๕๘) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘(สันติฯ))(Last update 11/4/2015)
185
498
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
215
499
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านกำกับการปฏิบัติงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Compliance Unit (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘))(Last update 11/3/2015)
199
500
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
168
501
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๗/๒๕๕๘) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘(จัดซื้อรถบรรทุก อีแต๋น ๑ คัน))(Last update 11/3/2015)
167
502
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๖/๒๕๕๘) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจการจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
201
503
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๕/๒๕๕๘) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘(จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง)(Last update 11/3/2015)
165
504
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ช่วงที่ ๒) (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
173
505
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ช่วงที่ ๒) (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
163
506
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงระบบนํ้าดิบ จำนวน ๓ จุด (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
168
507
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๑/๒๕๕๘) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานระดับ ๑-๘ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
198
508
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๐/๒๕๕๘) เรื่อง การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
165
509
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๘(สอบราคาซื้อครุภัฑณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ))(Last update 11/3/2015)
156
510
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๘/๒๕๕๘) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๘(จ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙))(Last update 11/3/2015)
168
511
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทาง ไหล่ทางสัญจร จำนวน ๓ เส้นทาง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
168
512
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทาง ไหล่ทางสัญจร จำนวน ๓ เส้นทาง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
166
513
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๕/๒๕๕๙) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๕ คัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
165
514
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างบ่อพักนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้า จำนวน ๒ ชุด อสพ.(สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๘)(Last update 11/3/2015)
162
515
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๘)(Last update 10/31/2015)
175
516
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๒/๒๕๕๘) เรื่อง การปรับวุฒิการศึกษาพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๘(รัชชุพร))(Last update 10/31/2015)
208
517
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๘)(Last update 10/31/2015)
198
518
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๐/๒๕๕๘) เรื่อง เปลี่ยนแปลง ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ ศึกษาในสวนพฤกษศาสตร์ในวิธีคัดเลือก (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๘)(Last update 10/31/2015)
188
519
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๙/๒๕๕๘) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ต.ค.๕๘(จัดจ้างบริการระบบอินเตอร์เน็ตแบบสัญญาณรอง ปีงบ ๒๕๕๙))(Last update 10/31/2015)
159
520
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องสะอาด (Clean Room) อาคารหอพรรณไม้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ต.ค ๕๘)(Last update 10/31/2015)
179
521
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องสะอาด (Clean Room) อาคารหอพรรณไม้ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ต.ค.๕๘ )(Last update 10/31/2015)
163
522
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TORงานจ้างปรับปรุงทาสีอาคารวิจัยและปฏิบัติการ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ต.ค.๕๘)(Last update 10/31/2015)
170
523
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงทาสิอาคารวิจัยและปฏิบัติการ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ต.ค.๕๘)(Last update 10/31/2015)
166
524
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ต.ค.๕๘(จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมเรือนพัก พนง.ฯ))(Last update 10/31/2015)
171
525
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๓/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๘(ปัญญา))(Last update 10/15/2015)
217
526
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ (จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV))(Last update 10/15/2015)
162
527
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ต.ค.๕๘(ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งฯ))(Last update 10/14/2015)
166
528
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ต.ค.๕๘(จ้างติดตั้งสายสัญญาณ Fiber optic อสพ.))(Last update 10/14/2015)
169
529
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๙/๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะทำงานบริหารจัดการนํ้า ภายในพื้นที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๘)(Last update 10/14/2015)
188
530
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๘/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต,ค,๕๘(ชาญ-ประสิทธิศักดิ์ สพป.๒ อัตรา))(Last update 10/14/2015)
166
531
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๗/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๘(จันทร์ติ๊บ-มาลี สพป.๒ อัตรา))(Last update 10/14/2015)
167
532
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๖/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๘(สพป.๙๐ อัตรา))(Last update 10/13/2015)
158
533
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ่อพักนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้า จำนวน ๒ จุด (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๘)(Last update 10/13/2015)
170
534
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมสะพานเดินชมพรรณไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๘(ส.ขอนแก่น))(Last update 10/13/2015)
155
535
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (Terms of Reference- TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๙ รายการ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๘)(Last update 10/13/2015)
167
536
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ต.ค.๕๘(จ้างบริการระบบ Internet แบบสัญญาณหลัก ปีงบประมาณ ๕๙))(Last update 10/13/2015)
169
537
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความเสียหายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดจากบริษัทอมมตะล้านนา เชียงใหม่ จำกัด กระทำการผิดสัญญา (สั่ง ณ วันที่ ๖ ต.ค.๕๘)(Last update 10/7/2015)
199
538
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๐/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ต.ค.๕๘(นส.รุจีวัลย์ฯ))(Last update 10/7/2015)
212
539
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๙/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ต.ค.๕๘(นางจิรชยาฯ))(Last update 10/7/2015)
182
540
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๘/๒๕๕๘) เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒ ต.ค.๕๘)(Last update 10/7/2015)
274
541
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๗/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(อุดร-สานิตย์-กมลา ส.รย.๓ อัตรา))(Last update 10/7/2015)
161
542
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๖/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(องอาจ-นภัทษร-กิตติพร ส.พล.๓ อัตรา))(Last update 10/7/2015)
159
543
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๕/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(วิทยา จนท.ขับรถ ๑ อัตรา สนอ.))(Last update 10/7/2015)
162
544
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(ว้าง-ขจรศักดอิ์ สพป.๒ อัตรา))(Last update 10/7/2015)
161
545
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๓/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(ฐิติพร จนท.บริการ ๑ อัตรา ))(Last update 10/7/2015)
161
546
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๒/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(อสพ.๒๓ อัตรา))(Last update 10/7/2015)
159
547
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๑/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(ส.พง.๓ อัตรา))(Last update 10/7/2015)
164
548
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๐/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(ส.สท.๑๐ อัตรา))(Last update 10/7/2015)
157
549
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๙/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(ส.พล.๑๙ อัตรา))(Last update 10/7/2015)
153
550
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๘/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(ส.ขก.๑๔ อัตรา))(Last update 10/7/2015)
156
551
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๗/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(ส.รย.๑๐ อัตรา))(Last update 10/7/2015)
147
552
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๖/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘(โกมลฯ จนท.สวน ส.ระยอง))(Last update 10/7/2015)
160
553
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘)(Last update 10/6/2015)
194
554
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.ค๘(กรธิกาฯ จน.บริการ ส.ผอ.อสพ.))(Last update 10/6/2015)
155
555
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๘)(Last update 10/6/2015)
177
556
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๒/๒๕๕๘) เรื่อง การปรับวุฒิการศึกษาและปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๘(นางจารุณีฯ))(Last update 9/29/2015)
198
557
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนงานประจำปี (Year Plan) และพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางสิริกิติ์(สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘)(Last update 9/29/2015)
186
558
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘(ส.ขก.๑ อัตรา))(Last update 9/29/2015)
150
559
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๘(จนท.สื่อสิ่งพิมพ์ ๑ อัตรา))(Last update 9/24/2015)
151
560
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๘)(Last update 9/24/2015)
157
561
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๗/๒๕๕๘) เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานรับผิดชอบการปฏิบัติงานและสั่งและปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๘)(Last update 9/24/2015)
311
562
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘)(Last update 9/24/2015)
164
563
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘)(Last update 9/24/2015)
179
564
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๔/๒๕๕๘) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘(นายมณฑลฯ พนง.วชก.๖))(Last update 9/24/2015)
174
565
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๓/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘(๑๒ ท่าน))(Last update 9/24/2015)
235
566
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘(คก.ประชาสัมพันธ์ฯ ๑ อัตรา))(Last update 9/23/2015)
145
567
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘(นิติกร ระดับ ๔))(Last update 9/23/2015)
167
568
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๐/๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘)(Last update 9/23/2015)
154
569
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๙/๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ระดับ ๑ - ๘ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘)(Last update 9/23/2015)
170
570
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๘/๒๕๕๘) เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘(จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศูนย์กลางเรียนรู้))(Last update 9/23/2015)
157
571
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๗/๒๕๕๘) เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘(จ้างที่ปรึกษาจัดการสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ ๓ แห่ง))(Last update 9/23/2015)
170
572
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๖/๒๕๕๘) เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๘(จ้างที่ปรึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ))(Last update 9/23/2015)
149
573
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๘(จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี ๕๙))(Last update 9/23/2015)
160
574
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๘(จ้างกำจัดเหมาบริการป้องกันแมลง ปี ๕๙))(Last update 9/23/2015)
146
575
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๘(จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ๖๔ รายการ))(Last update 9/23/2015)
160
576
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๘(จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๖๒ รายการ))(Last update 9/23/2015)
150
577
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๘(จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ))(Last update 9/23/2015)
141
578
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนอราคา คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘(จ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการ))(Last update 9/12/2015)
154
579
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘(จ้างจัดพิมพ์หนังสือพันธุ์ไม้ พืชวงศ์ขิง-ข่า))(Last update 9/12/2015)
154
580
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๘/๒๕๕๘) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๒ รายการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘)(Last update 9/12/2015)
162
581
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๗/๒๕๕๘) เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้างจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและตัดสินใจ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘)(Last update 9/12/2015)
157
582
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ย.๕๘)(Last update 9/9/2015)
158
583
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๕/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ย.๕๘(อมเรศ-จนท.บริการ สังกัด สพธ.๑ อัตรา))(Last update 9/9/2015)
152
584
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการนํ้าภายในพื้นที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ย.๕๘)(Last update 9/9/2015)
168
585
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาารกำหนดราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคาระห์ระบบค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และการจัดทำระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ย.๕๘)(Last update 9/9/2015)
158
586
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ส.ค.๕๘)(Last update 9/4/2015)
160
587
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๑/๒๕๕๘) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ส.ค.๕๘(นัทธี พนง.วิชาการ สังกัด ศวส.))(Last update 8/31/2015)
166
588
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘(จนท.บริการ สังกัด ผอ.อสพ.๑ อัตรา))(Last update 8/31/2015)
151
589
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๙/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ (ฐิติพร จนท.บริการ สังกัดส่วนนโยบายและแผน))(Last update 8/31/2015)
146
590
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๘(ส.รย.๑ อัตรา))(Last update 8/31/2015)
144
591
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนพักพนักงาน จำนวน ๔ หลัง (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๘)(Last update 8/31/2015)
172
592
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนพักพนักงาน จำนวน ๔ หลัง (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๘)(Last update 8/31/2015)
160
593
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๘)(Last update 8/31/2015)
152
594
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๘(ชาญ-ประสิทธิศักดิ์ สพป.๒ อัตรา))(Last update 8/31/2015)
152
595
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๓/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๘(รัตนาไพร จนท.บริการ ส.ขก.๑ อัตรา))(Last update 8/31/2015)
150
596
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๘(คก ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 8/31/2015)
140
597
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘(จัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า))(Last update 8/11/2015)
173
598
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างยามรักษาการณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ค.๕๘)(Last update 8/11/2015)
164
599
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดแมลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ค.๕๘)(Last update 8/11/2015)
156
600
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘)(Last update 8/11/2015)
153
601
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๗/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘(สินีนาถ))(Last update 8/4/2015)
198
602
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘)(Last update 7/29/2015)
189
603
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๕/๒๕๕๘) เรื่อง เลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘(ก้อนทอง-สังกัด สพป.))(Last update 7/29/2015)
172
604
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘(ก้อนทอง-สังกัด สพป.))(Last update 7/29/2015)
155
605
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘)(Last update 7/29/2015)
151
606
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านกำกับการปฏิบัติงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Compliance Unit)(สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘)(Last update 7/29/2015)
195
607
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๑/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘(ว้าง-ขจรศักดิ์ สังกัด สพป. ๒ อัตรา))(Last update 7/29/2015)
150
608
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘(โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แบบบูรณาการ ๑ อัตรา สังกัด ศวส.))(Last update 7/29/2015)
146
609
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘(โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แบบบูรณาการ ๑ อัตรา สังกัด ศวส.))(Last update 7/29/2015)
139
610
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสิทธิครอบครองในพื้นที่ดำเนินการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘)(Last update 7/29/2015)
177
611
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๗/๒๕๕๘) เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ค.๕๘(จ้างจัดทำแผ่นตราไปรษณียากรฯ))(Last update 7/29/2015)
156
612
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๖/๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๘)(Last update 7/29/2015)
150
613
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๕/๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ระดับ ๑ - ๘ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๘)(Last update 7/29/2015)
161
614
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๔/๒๕๕๘) เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานและลูกจ้างประจำที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๘)(Last update 7/29/2015)
162
615
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาจัดการสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สาขา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์ ๓ แห่ง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘)(Last update 7/24/2015)
172
616
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดการสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สาขา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์ ๓ แห่ง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘)(Last update 7/24/2015)
164
617
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘(จัดจ้างปรับปรุงระบบประมวลผลเพิ่มเติมฯ))(Last update 7/24/2015)
155
618
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษาในสวนพฤกษศาสตร์(สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘)(Last update 7/24/2015)
156
619
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษาในสวนพฤกษศาสตร์(สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘)(Last update 7/24/2015)
154
620
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘)(Last update 7/24/2015)
155
621
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๗/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ค.๕๘(เอกพันธ์ฯ จนท.สวน))(Last update 7/23/2015)
150
622
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ค.๕๘(สพธ.๑ อัตรา))(Last update 7/23/2015)
148
623
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๕/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ค.๕๘(ธิดารัตน์ฯ จนท.บริการ สังกัด ผอ.อสพ.๑ อัตรา))(Last update 7/23/2015)
148
624
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ค.๕๘(รักพงษ์-มานพ-สุวัจชัย จนท.ขับรถ ๓ อัตรา))(Last update 7/23/2015)
146
625
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ))(Last update 7/21/2015)
154
626
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘(ครุภัณฑ์สำนักงาน ๔ รายการ))(Last update 7/21/2015)
148
627
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงาน โครงการนำพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘)(Last update 7/15/2015)
159
628
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลัง (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘)(Last update 7/15/2015)
223
629
คำสั่ง อสพ.ที (๑๓๙/๒๕๕๘) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘(นายหนุ่มฯ))(Last update 7/15/2015)
165
630
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๘/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘ (ส.พล.๓ อัตรา)(Last update 7/15/2015)
153
631
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณธกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘(สนอ.๑ อัตรา))(Last update 7/15/2015)
167
632
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๖/๒๕๕๘) เรื่อง ปรับปรุงรายชื่อคณะทำงานฝ่ายควบคุมระบบเอกสาร (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘)(Last update 7/15/2015)
158
633
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๕/๒๕๕๘) เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ก.ค.๕๘)(Last update 7/15/2015)
160
634
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนที่นำทางเทคโนโลยีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ ๒ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.ค.๕๘)(Last update 7/15/2015)
148
635
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนที่นำทางเทคโนโลยีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ ๒ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.ค.๕๘)(Last update 7/15/2015)
161
636
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคาระห์ระบบค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และการจัดทำระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.ค.๕๘)(Last update 7/15/2015)
163
637
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๑/๒๕๕๘) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างห้องนํ้าพร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ โครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ค. ๕๘)(Last update 7/15/2015)
175
638
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๐/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ค.๕๘(จนท.ขับรถ สนอ.๑ อัตรา(วิทยา)))(Last update 7/8/2015)
162
639
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๘ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ค.๕๘)(Last update 7/8/2015)
186
640
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ค.๕๘(คก.ปรับปรุงสาธารณูปโภค ๑ อัตรา สพป.))(Last update 7/8/2015)
147
641
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๗/๒๕๕๘) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ค.๕๘(ณัฐพงค์))(Last update 7/8/2015)
189
642
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๖/๒๕๕๘) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจการจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ค.๕๘)(Last update 7/8/2015)
174
643
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบจัดทำผังแม่บทการจัดการนํ้า (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.ค.๕๘)(Last update 7/6/2015)
158
644
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๘(จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศฯ))(Last update 7/6/2015)
150
645
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๘(.คก.ศวส.๑ อัตรา))(Last update 7/6/2015)
149
646
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๘(จนท.ขับรถ สพป.๑ อัตรา))(Last update 7/6/2015)
148
647
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๑/๒๕๕๘) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๘(ผอ.สนอ.))(Last update 7/6/2015)
189
648
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๐/๒๕๕๘) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานระดับ ๘-๑๐ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิย.๕๘)(Last update 7/3/2015)
199
649
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงเงื่อนไขการให้สิทธิผู้ประกอบการให้บริการเดินรถภายในองค์การ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๘)(Last update 7/3/2015)
154
650
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการสอบหาข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๘)(Last update 7/3/2015)
167
651
คำสั่ง อสพ.ที่(๑๑๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการปรับค่าจ้างชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราแรกบรรจุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๘)(Last update 6/29/2015)
178
652
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๘(จ้างพิมพ์หนังสือพันธุ์ไม้ พืชวงศ์ขิง-ข่า))(Last update 6/25/2015)
161
653
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๘)(Last update 6/25/2015)
155
654
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๘(ส่วนนโยบายและแผน ๑ อัตรา)(Last update 6/25/2015)
148
655
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาพันธุ์ไม้ที่จำหน่าย (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๘)(Last update 6/25/2015)
156
656
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางและคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐศาสตร์ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๘)(Last update 6/19/2015)
189
657
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเจ้าหน้าที่ด้านการเงินสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๘)(Last update 6/19/2015)
159
658
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองาน คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๘(จัดแสดงศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ฯ))(Last update 6/19/2015)
159
659
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๘(จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯป้ายโฆษณา การประชุมพืชวงค์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗))(Last update 6/19/2015)
169
660
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘(โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ๑ อัตรา สพป.))(Last update 6/10/2015)
168
661
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘(ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 6/10/2015)
158
662
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘(จนท.ขับรถ สนอ.๑ อัตรา))(Last update 6/10/2015)
154
663
คำสัง อสพ.ที่ (๑๐๕/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๘ (ส.ผอ.อสพ.๑ อัตรา ธิดารัตน์ฯ))(Last update 6/10/2015)
165
664
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วครารายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๘(สพป.๑ อัตรา มานะชัยฯ))(Last update 6/10/2015)
155
665
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังแนวเขตและการกระทำผิดกฏหมายภายในพื้นที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๘)(Last update 5/29/2015)
162
666
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๘)(Last update 5/29/2015)
162
667
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ค.๕๘(คก.สพป. ๒ อัตรา))(Last update 5/29/2015)
154
668
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ค.๕๘(.ส.พล. ๑ อัตรา))(Last update 5/29/2015)
155
669
คำสั่ง อสพ.ที (๙๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ (R&D) จำนวน ๒ ทุน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๘)(Last update 5/29/2015)
171
670
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พ.ค.๕๘(.สพป. ๑ อัตรา))(Last update 5/29/2015)
161
671
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พ.ค.๕๘(คก.สพป. ๑ อัตรา))(Last update 5/29/2015)
155
672
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พ.ค.๕๘(คก.สพป.๒ อัตรา))(Last update 5/29/2015)
156
673
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๘(ส.พล.))(Last update 5/21/2015)
173
674
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผลงานปี ๒๕๕๘) (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๘๙(Last update 5/21/2015)
192
675
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘(ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 5/21/2015)
155
676
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๒/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๘(สพป.๒ อัตรา))(Last update 5/21/2015)
159
677
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๑/๒๕๕๘) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานระดับ ๑-๕ (สั่ง ณ วันที่ ๘ พ.ค.๕๘)(Last update 5/19/2015)
191
678
คำสั่ง อสพ.ที (๙๐/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วครารายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สพป.๔ อัตรา))(Last update 5/19/2015)
151
679
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๙/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สพป.๘๙ อัตรา))(Last update 5/19/2015)
157
680
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(คก.ส.สท. ๒ อัตรา))(Last update 5/19/2015)
156
681
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(คก.สพธ ๑ อัตรา))(Last update 5/19/2015)
152
682
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ))(Last update 5/19/2015)
170
683
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ ๗ รายการ))(Last update 5/19/2015)
159
684
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม ๔ รายการ))(Last update 5/19/2015)
160
685
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์การเกษตร))(Last update 5/19/2015)
150
686
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เต้นท์สนามฯ))(Last update 5/19/2015)
152
687
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สอบราคาซื้อแผงวงจรคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ))(Last update 5/19/2015)
150
688
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สอบราคาซื้อครุภะณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ))(Last update 5/19/2015)
161
689
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สอบราคาซื้อตู้จัดแสดงไม้นํ้าพร้อมระบบกรอง จำนวน ๔ ตู้))(Last update 5/19/2015)
159
690
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สอบราคาซื้อถังขยะสนาม))(Last update 5/19/2015)
164
691
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๔ รายการ))(Last update 5/19/2015)
149
692
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๖/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วครารายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๘(ส.ขก.๑๓ อัตรา))(Last update 5/19/2015)
148
693
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๕/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วครารายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๘(ส.รย.๑๔ อัตรา))(Last update 5/19/2015)
161
694
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (สั่ง ณ วันที ๑๗ เม.ย.๕๘(ในระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ และระดับ ๖ เป็นระดับ ๗))(Last update 4/21/2015)
211
695
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๗ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เม.ย.๕๘)(Last update 4/21/2015)
167
696
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๒/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เม.ย.๕๘(นายรักพงษ์ฯ เม.ย-มิ.ย.๕๘))(Last update 4/21/2015)
159
697
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๑/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เม.ย.๕๘(ส.พง. ๓ อัตรา เม.ย-ก.ย.๕๘))(Last update 4/21/2015)
154
698
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๐/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เม.ย.๕๘(ส.พล. ๒๐ อัตรา เม.ย-ก.ย.๕๘))(Last update 4/21/2015)
164
699
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๙/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เม.ย.๕๘(อสพ. ๒๓ อัตรา เม.ย-ก.ย.๕๘))(Last update 4/21/2015)
153
700
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (สั่ง ณ วันที ๑๖ เม.ย.๕๘(ในระดับ ๗ เป็นระดับ ๘))(Last update 4/21/2015)
198
701
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘(ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย))(Last update 4/21/2015)
175
702
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๘ เม.ย.๕๘)(Last update 4/9/2015)
165
703
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๗ เม.ย.๕๘(ส.ตส.๑ อัตรา))(Last update 4/9/2015)
157
704
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๗ เม.ย.๕๘(ส.ขก.จนท.บก.๑ อัตรา ))(Last update 4/9/2015)
149
705
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓ เม.ย.๕๘(จ้างปรับปรุงโรงเรือนพร้อมระบบนํ้าภายใน อสพ.))(Last update 4/9/2015)
148
706
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓ เม.ย.๕๘(จ้างปรับปรุงห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยวภายใน อสพ.))(Last update 4/9/2015)
149
707
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๓ เม.ย.๕๘)(Last update 4/9/2015)
174
708
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒ เม.ย.๕๘)(Last update 4/3/2015)
174
709
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๙/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒ เม.ย.๕๘ (ส.รย.๕ อัตรา))(Last update 4/3/2015)
157
710
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑ เม.ย.๕๘(สพธ.๑ อัตรา ))(Last update 4/3/2015)
154
711
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๗/๒๕๕๘) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑ เม.ย.๕๘(ส.กง.๑ อัตรา))(Last update 4/3/2015)
178
712
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๖/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑ เม.ย.๕๘(สนอ ๒ บุคคล))(Last update 4/3/2015)
216
713
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มี.ค.๕๘(ส่วนผลิต สพป.๑ อัตรา))(Last update 4/1/2015)
168
714
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มี.ค.๕๘(สนอ ๑- สพป ๒ อัตรา))(Last update 4/1/2015)
163
715
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ )(Last update 4/1/2015)
179
716
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘(สพป.๑ อัตรา - ศวส ๑ อัตรา))(Last update 4/1/2015)
177
717
คำสั่ง อสพ.ที (๕๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘)(Last update 4/1/2015)
168
718
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตการให้สิทธิเอกชนเข้าประกอบกิจการและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๘)(Last update 3/25/2015)
175
719
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพองค์การสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘)(Last update 3/24/2015)
197
720
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 2008 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๕๘ )(Last update 3/18/2015)
185
721
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๕๘(จ้างก่อสร้างบ่อบำบัดห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว))(Last update 3/18/2015)
158
722
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๕๘)(Last update 3/18/2015)
155
723
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๘)(Last update 3/11/2015)
162
724
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๘)(Last update 3/11/2015)
158
725
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะทำงานจัดโครงการประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่ ๓" (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๘)(Last update 3/11/2015)
234
726
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๖ มี.ค.๕๘(ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าฯ ))(Last update 3/10/2015)
179
727
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ มี.ค.๕๘)(Last update 3/10/2015)
164
728
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการและบริหารอาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมมนา (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.พ.๕๘)(Last update 3/10/2015)
230
729
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.พ.๕๘(ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสวนฯ))(Last update 3/10/2015)
173
730
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๘/๒๕๕๘) เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างการทบทวนเอกสารอ้างอิงจัดหาตัวอย่างพืชและสกัดสารจาก พืชวงศ์ขิง-ข่า (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๘)(Last update 2/23/2015)
190
731
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๗/๒๕๕๘) เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างทบทวนเอกสารอ้างอิงเก็บตัวอย่างและสกัด DNA พืชวงศ์ขิง-ข่า (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๘)(Last update 2/23/2015)
179
732
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๖/๒๕๕๘) เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างทบทวนเอกสารอ้างอิงวาดภาพประกอบ และบันทึกการเจริญเติบโตพืชวงศ์ขิง-ข่า (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๘)(Last update 2/23/2015)
185
733
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการนำพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๘)(Last update 2/23/2015)
169
734
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๘)(Last update 2/23/2015)
165
735
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๘(สพป.๑ อัตรา (มานะชัย)))(Last update 2/23/2015)
163
736
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ก.พ.๕๘ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเชิงธุรกิจ ๑ อัตรา สพธ.))(Last update 2/19/2015)
166
737
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๘(จัดจ้างวิจัยดีเอ็นเอบาร์โค้ดและพัฒนาเครื่องหมายฯ))(Last update 2/19/2015)
184
738
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๘(จัดจ้างการทบทวนเอกสารฯ ขิง-ข่า))(Last update 2/19/2015)
176
739
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๘(การรับจ่ายพัสดุปี ๒๕๕๗))(Last update 2/19/2015)
189
740
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๘(โครงการสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ ๑ อัตรา))(Last update 2/19/2015)
159
741
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๘(ส.ผอ.อสพ.๑ อัตรา))(Last update 2/19/2015)
162
742
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๘(สพธ.-ส.ขก.))(Last update 2/13/2015)
237
743
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘(ว่าที่ รต.ชัยณรงค์ งานปรับปรุงระบบนํ้าฯ))(Last update 2/13/2015)
158
744
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘(จัดจ้างการทบทวนเอกสารอ้างอิง วาดภาพประกอบฯ))(Last update 2/13/2015)
155
745
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘(จัดจ้างการทบทวนเอกสาร DNA วงศ์ขิง-ข่า))(Last update 2/13/2015)
167
746
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘(สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ))(Last update 2/13/2015)
170
747
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘(สนอ.))(Last update 2/12/2015)
229
748
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘(สพป.๑ อัตรา))(Last update 2/12/2015)
170
749
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)(Last update 2/12/2015)
165
750
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.พ.๕๘)(Last update 2/10/2015)
171
751
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.พ.๕๘ (จ้างปรับปรุงโรงเรือนพร้อมระบบนํ้าฯ))(Last update 2/10/2015)
185
752
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน EVM เฉพาะกิจด้านการคิดต้นทุนเงินทุน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๘)(Last update 2/4/2015)
193
753
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๘ (ซื้อครุภัฑณ์วิทยาศาสตร์ฯ เครื่อง PCR))(Last update 2/4/2015)
166
754
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๘)(Last update 2/4/2015)
189
755
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ก.พ.๕๘(สนอ.๑ อัตรา))(Last update 2/3/2015)
160
756
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ก.พ.๕๘(ศวส.๑ อัตรา))(Last update 2/3/2015)
154
757
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๘) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ก.พ.๕๘(สพป.))(Last update 2/3/2015)
209
758
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๘(สพป. ๓ อัตรา))(Last update 2/3/2015)
152
759
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค.๕๘(จ้างเหมาทำตำรับฯ))(Last update 2/3/2015)
159
760
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ม.ค.๕๘ (ส.ขก.๑ อัตรา))(Last update 1/29/2015)
152
761
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ม.ค.๕๘ (สนอ.๑ อัตรา))(Last update 1/29/2015)
156
762
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองาน คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๘ (จ้างออกแบบจัดแสดงศูนย์กล้วยไม้ฯ))(Last update 1/15/2015)
167
763
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ม.ค.๕๘(สนอ. ๔ อัตรา))(Last update 1/14/2015)
165
764
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๘) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ม.ค.๕๘(ศวส.๑ อัตรา))(Last update 1/14/2015)
157
765
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ม.ค.๕๘(นายมนูศักดิ์ เขาเรียง))(Last update 1/14/2015)
189
766
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ม.ค.๕๘(ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ))(Last update 1/14/2015)
186
767
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๘) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๕ ม.ค.๕๘(ศวส.๑ อัตรา))(Last update 1/14/2015)
194
768
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๔๒/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 1/14/2015)
150
769
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๔๑/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗(สพป. ๕ อัตรา))(Last update 1/14/2015)
156
770
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๔๐/๒๕๕๗) เรื่อง การปรับวุฒิการศึกษาและอัตราเงินเดือนพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗)(Last update 1/14/2015)
187
771
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗(สพป.๒ อัตรา)(Last update 1/14/2015)
159
772
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน จัดงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ และเลี้ยงสังสรรค์ ภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/23/2014)
195
773
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๗/๒๕๕๗) เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/23/2014)
229
774
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๖/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบนํ้าและไฟฟ้าห้องปฏิบัติการอาคารวิจัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/17/2014)
199
775
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๗(จัดซื้อสถานีตรวจวัดอากาศ 5 แห่ง))(Last update 12/17/2014)
170
776
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๗(ส่วนผลิต สพป.))(Last update 12/17/2014)
161
777
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/17/2014)
181
778
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและกำหนดรูปแบบการดำเนินงานของอาคารบริการนักท่องเที่ยวภายในเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/17/2014)
172
779
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๑/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗(ส.สท.๑ อัตรา))(Last update 12/17/2014)
162
780
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/17/2014)
188
781
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน Farm Garden Fair (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/17/2014)
189
782
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/17/2014)
165
783
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. สำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/17/2014)
182
784
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference TOR) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗(สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/17/2014)
183
785
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการ มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/17/2014)
169
786
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็น เพชรจรัสแสง (สั่ง ณ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/17/2014)
177
787
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๓/๒๕๕๗) เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันออกจากงานและให้จ่ายค่าชดเชย (สั่ง ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๕๗)(Last update 12/10/2014)
169
788
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๕๗(ส.ขก.๑ อัตรา))(Last update 12/10/2014)
149
789
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ธ.ค.๕๗(จ้างทำรถบุปผาชาติฯ))(Last update 12/10/2014)
161
790
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๙/๒๕๕๗) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๔ ธ.ค.๕๗(สพป.))(Last update 12/10/2014)
180
791
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒๐/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ธ.ค.๕๗(สนอ.-สพธ))(Last update 12/9/2014)
244
792
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๘/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ธ.ค.๕๗(ศวส.))(Last update 12/9/2014)
216
793
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓ ธ.ค.๕๗(ปรับปรุงระบบนํ้าและไฟฟ้า ศูนย์วิจัยฯ))(Last update 12/9/2014)
170
794
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๖/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 12/9/2014)
167
795
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๕/๒๕๕๗) เรื่อง แก้ไขคำสั่งที่ ๒๙๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗)(Last update 12/9/2014)
175
796
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗(สพธ.))(Last update 12/9/2014)
157
797
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๓/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๗(ส.รย ๑ อัตรา))(Last update 12/9/2014)
142
798
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๒/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๗(ส.สท.๒ อัตรา))(Last update 12/9/2014)
154
799
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๑/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๗(ศวส.๒ อัตรา))(Last update 12/9/2014)
151
800
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๗(ส.พง.))(Last update 12/2/2014)
173
801
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๗(ส.พง.))(Last update 12/2/2014)
175
802
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตการให้สิทธิเอกชนเข้าประกอบกิจการและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ อาคารบริการ และร้านขายของที่ระลึก โครงการทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๗) (Last update 11/27/2014)
194
803
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗)(Last update 11/27/2014)
198
804
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางและคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗)(Last update 11/27/2014)
197
805
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗(ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บตัวอย่างแมลง))(Last update 11/27/2014)
160
806
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บตัวอย่างแมลง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗)(Last update 11/27/2014)
160
807
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗(ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์งานบ้านฯ))(Last update 11/27/2014)
148
808
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗(จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์))(Last update 11/27/2014)
157
809
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗)(Last update 11/27/2014)
166
810
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗(ส่วนอนุรักษ์ ๑ อัตรา สพป.))(Last update 11/24/2014)
153
811
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗(ส่วนวิศวกรรมฯ ๓ อัตรา สพป.))(Last update 11/24/2014)
152
812
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗(สพป ๑ อัตรา.))(Last update 11/24/2014)
152
813
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗(ส่วนจัดการพื้นที่ ๓ อัตรา สพป.))(Last update 11/24/2014)
151
814
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๖/๒๕๕๗) เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๗)(Last update 11/21/2014)
199
815
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติ) พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗ ขิง-ข่าเพื่อชีวิตและงานมหกรรมขิง-ข่าโลก (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๗)(Last update 11/21/2014)
238
816
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๔/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ ในคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๔ เครื่อง (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๗)(Last update 11/17/2014)
175
817
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๗)(Last update 11/15/2014)
188
818
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๗)(Last update 11/15/2014)
235
819
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๗(ศวส.๕ อัตรา))(Last update 11/15/2014)
155
820
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๗(สร้างบ่อบำบัดห้องสุขาฯ))(Last update 11/15/2014)
163
821
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๙/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๗(สนป.๑ อัตรา))(Last update 11/13/2014)
151
822
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๗ พ.ย.๕๗(ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าฯ))(Last update 11/11/2014)
185
823
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๗/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ย.๕๗(ส.พง ๑ อัตรา))(Last update 11/11/2014)
164
824
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๖/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ย.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 11/11/2014)
148
825
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๕/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๕ พ.ย.๕๗(ส.ขก.๑ อัตรา))(Last update 11/11/2014)
231
826
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๔/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ ในคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงระบบนํ้าและไฟฟ้าห้องปฎิบัติการอาคารวิจัย (สั่ง ณ วันที่ ๕พ.ย.๕๗)(Last update 11/11/2014)
190
827
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองาน คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ย.๕๗(ออกแบบศูนย์เรียนรู้ฯ))(Last update 11/11/2014)
178
828
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ย.๕๗(เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ))(Last update 11/11/2014)
181
829
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ย.๕๗(ซื้อรถการเกษตรฯ))(Last update 11/11/2014)
159
830
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ย.๕๗)(Last update 11/11/2014)
149
831
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน Botanic Festival ๒๐๑๕ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗)(Last update 11/10/2014)
181
832
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๘/๒๕๕๗) เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗(สนป.))(Last update 11/10/2014)
183
833
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗)(Last update 11/10/2014)
182
834
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗)(Last update 11/10/2014)
183
835
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๕/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจการจ้าง ก่อสร้างบ่อพักนํ้าและโรงสูบนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้า จำนวน ๑ แห่ง (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗)(Last update 11/10/2014)
177
836
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗(ศวส.๑ อัตรา))(Last update 11/10/2014)
163
837
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗(สพป.๓ อัตรา))(Last update 11/10/2014)
147
838
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๒/๒๕๕๗) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ต.ค.๕๗(๒ อัตรา))(Last update 11/10/2014)
232
839
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ต.ค.๕๗(เช่ารถยนต์ ๒ รายการ))(Last update 11/10/2014)
169
840
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ต.ค.๕๗)(Last update 11/10/2014)
178
841
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗(จ้างก่อสร้างอาคารพักแรมเยาวชนฯ))(Last update 11/7/2014)
205
842
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารค่ายพักแรมเยาวชนและอาคารสันทนาการพร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗)(Last update 11/7/2014)
154
843
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๗/๒๕๕๗) เรื่อง การเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๗)(Last update 11/5/2014)
162
844
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๖/๒๕๕๗) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานระดับ ๑-๘ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๗)(Last update 10/27/2014)
216
845
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๕/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบนํ้าและไฟฟ้าห้องปฏิบัติการอาคารวิจัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๗)(Last update 10/27/2014)
181
846
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้่างปรับปรุงระบบนํ้าและไฟฟ้าห้องปฏิบัติการอาคารวิจัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๗)(Last update 10/27/2014)
173
847
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๗)(Last update 10/27/2014)
165
848
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๗)(Last update 10/27/2014)
455
849
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๑/๒๕๕๗) เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๗)(Last update 10/21/2014)
246
850
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับ ผู้ประกอบกิจการเดินรถภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๗)(Last update 10/21/2014)
208
851
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๙/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๗(ส.สท.๗ อัตรา))(Last update 10/17/2014)
198
852
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุม (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ต.ค.๕๗(ก่อสร้างบ่อพักนํ้าฯ))(Last update 10/17/2014)
189
853
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๗/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจการจ้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักนํ้าและโรงสูบนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้า (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ต.ค.๕๗)(Last update 10/17/2014)
199
854
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บตัวอย่างแมลง จำนวน ๑ ชุด (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๗)(Last update 10/17/2014)
193
855
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๗(จ้างเหมาจัดทำตำรับฯ))(Last update 10/17/2014)
181
856
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.(ปชส.๑ อัตรา))(Last update 10/16/2014)
163
857
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๗)(Last update 10/16/2014)
185
858
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ต.ค.๕๗(ซื้อเครื่องตัดหญ้าฯ))(Last update 10/16/2014)
167
859
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ต.ค.๕๗(ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF-FM))(Last update 10/16/2014)
169
860
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๘ ต.ค.๕๗(จ้างบริการระบบ internet))(Last update 10/15/2014)
174
861
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๘ ต.ค.๕๗)(Last update 10/15/2014)
156
862
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๖ ต.ค.๕๗)(Last update 10/15/2014)
160
863
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๖ ต.ค.๕๗)(Last update 10/15/2014)
156
864
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๖ ต.ค.๕๗(สนป.๑ อัตรา))(Last update 10/15/2014)
155
865
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๕/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๖ ต.ค.๕๗(๑ อัตรา))(Last update 10/8/2014)
208
866
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๔/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ต.ค.๕๗)(Last update 10/7/2014)
640
867
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ต.ค.๕๗(ซื้อคอมพิวเตอร์ฯ))(Last update 10/6/2014)
187
868
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ต.ค.๕๗(ซื้อเครื่องมัลตมิเดียฯ))(Last update 10/6/2014)
170
869
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒ ต.ค.๕๗(ซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายฯ))(Last update 10/6/2014)
173
870
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๐/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(ส.พง.๒ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
189
871
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๙/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(ส.ขก.๑๔ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
164
872
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๘/๒๕๕๗)คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๘๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(ส.พล.๒๑ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
157
873
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๗/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(ส.รย.๙ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
156
874
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๖/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(ส.รย.๕ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
158
875
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๕/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(อสพ.๒๐ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
154
876
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๔/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(สนอ.๓ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
154
877
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๓/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(ส.สท.๑ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
152
878
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๒/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(สพป.๘๘ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
149
879
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๑/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(สพป.๖ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
157
880
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๐/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(สนอ.๑ อัตรา))(Last update 10/6/2014)
167
881
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๙/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(ศวส.๑ อัตรา))(Last update 10/3/2014)
187
882
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗(ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ))(Last update 10/3/2014)
174
883
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๗(จ้างระบบ Internet))(Last update 10/3/2014)
188
884
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๗(จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ))(Last update 10/3/2014)
174
885
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๗(จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ))(Last update 10/3/2014)
167
886
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๔/๒๕๕๗)(Last update 10/3/2014)
158
887
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุเก่าชำรุด โดยวิธีตกลงราคา (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๗(จะดำเนินจำหน่ายพัสดุฯที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ))(Last update 10/3/2014)
176
888
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA ระบบ ๒๒ KV (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๗)(Last update 10/3/2014)
171
889
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๗)(Last update 9/26/2014)
183
890
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๗)(Last update 9/26/2014)
516
891
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนประจำปี (Year Plan) และพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.ย ๕๗)(Last update 9/26/2014)
201
892
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๗(ซื้อเครื่องสูบนํ้าฯ) )(Last update 9/26/2014)
171
893
คำสั่ง อสพ.ที (๒๑๗/๒๕๕๗) เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๗)(Last update 9/26/2014)
204
894
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๖/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๗(สนอ.๑ อัตรา))(Last update 9/26/2014)
162
895
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๕/๒๕๕๗) เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานระดับ ๑-๘ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๗)(Last update 9/26/2014)
189
896
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๔/๒๕๕๗) เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานระดับ ๑-๘ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๗)(Last update 9/26/2014)
165
897
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๗(สอบราคาซื้อเครื่องแตกเซลล์ฯ))(Last update 9/17/2014)
174
898
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๗)(Last update 9/17/2014)
171
899
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๑/๒๕๕๗) เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลขที่ ๒๐๐/๒๕๕๗ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๗)(Last update 9/17/2014)
184
900
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.ย.๕๗ (จ้างทำความสะอาดประจำปีงบฯ ๒๕๕๘))(Last update 9/10/2014)
181
901
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.ย.๕๗ (จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดแมลงฯ ๒๕๕๘))(Last update 9/10/2014)
188
902
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๘/๒๕๕๗) เรื่อง จ้่างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๕๗(ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 9/10/2014)
159
903
คำสั่ง อสพ.ที (๒๐๗/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๕๗( ศวส ๒ อัตรา))(Last update 9/10/2014)
157
904
คำสั่ง อสพ.ที (๒๐๖/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๕๗( ๔ อัตรา))(Last update 9/10/2014)
165
905
คำสั่ง อสพ.ที (๒๐๕/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 9/10/2014)
169
906
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๕๗) (Last update 9/8/2014)
164
907
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๓/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ย.๕๗(ส.พง. ๑ อัตรา))(Last update 9/8/2014)
178
908
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.ย.๕๗ (สพป. ๒ อัตรา))(Last update 9/8/2014)
165
909
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานและจูกจ้างประจำปี ๒๕๕๘ (ผลงานปี ๒๕๕๗) (สั่ง ณ วันที่ ๒ ก.ย.๕๗)(Last update 9/8/2014)
189
910
คำสั่ง อสพ.ที (๒๐๐/๒๕๕๗) เรื่อง การเลื่อนระดับพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ย.๕๗)(Last update 9/4/2014)
222
911
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบนํ้า จำนวน ๒ เครื่อง (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๗)(Last update 9/4/2014)
171
912
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๗)(Last update 9/4/2014)
168
913
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงบ่อบำบัดห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๗)(Last update 9/4/2014)
187
914
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๗)(Last update 9/4/2014)
168
915
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๗(ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างประติมากรรมนกยูง))(Last update 9/4/2014)
163
916
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารค่ายพักเยาวชนและอาคารสันทนาการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗)(Last update 8/26/2014)
194
917
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๓/๒๕๕๗) เรื่อง คณะกรรมการดำเนิการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗(จ้างออกแบบผังแม่บทการจัดการนํ้าฯ))(Last update 8/26/2014)
177
918
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๒/๒๕๕๗) เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗(จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานและจัดทำตัวชี้วัด KPI))(Last update 8/26/2014)
182
919
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗)(Last update 8/18/2014)
184
920
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๐/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ส.ค.๕๗(ศวส. ๒ อัตรา))(Last update 8/18/2014)
169
921
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๙/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ส.ค.๕๗ (๒ บุคคล))(Last update 8/8/2014)
254
922
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ส.ค.๕๗)(Last update 8/6/2014)
214
923
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๗/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๔ ส.ค.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 8/6/2014)
164
924
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๖/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๔ ส.ค.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 8/6/2014)
170
925
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๕/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๔ ส.ค.๕๗(อสพ.๖ อัตรา))(Last update 8/6/2014)
160
926
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๔/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วครายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วัน ๔ ส.ค.๕๗(สพป. ๑ อัตรา))(Last update 8/6/2014)
152
927
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารค่ายพักเยาวชนและอาคารสันทนาการ(สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗)(Last update 8/6/2014)
180
928
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗)(Last update 8/6/2014)
169
929
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกและกำจัดหนู (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗)(Last update 8/6/2014)
175
930
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗)(Last update 8/6/2014)
169
931
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗)(Last update 8/6/2014)
184
932
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๕.๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ก.ค.๕๗(ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ))(Last update 8/6/2014)
160
933
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๘/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗(ส.สท.๑ อัตรา))(Last update 8/5/2014)
183
934
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ค.๕๗ ( ส.พง. ๑ อัตรา))(Last update 8/1/2014)
163
935
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๖/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ค.๕๗(ส.รย.๔ อัตรา))(Last update 8/1/2014)
159
936
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๕/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างเหมาติดตั้งพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและเครือข่าย (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ก.ค.๕๗)(Last update 8/1/2014)
161
937
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๔/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๗ (ส.ผอ.อสพ.))(Last update 7/24/2014)
195
938
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๓/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๗(ส.พล. ๑ อัตรา))(Last update 7/24/2014)
167
939
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๒/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๗(ส.สท ๒ อัตรา))(Last update 7/24/2014)
179
940
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๗)(Last update 7/16/2014)
201
941
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๐/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.ค.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 7/16/2014)
166
942
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.ค.๕๗(ศวส ๑ อัตรา)(Last update 7/16/2014)
177
943
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.ค..๕๗(ศวส.๒ อัตรา))(Last update 7/16/2014)
168
944
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างออกแบบจัดแสดงศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ค.๕๗)(Last update 7/16/2014)
167
945
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ค.๕๗(จ้างงก่อสร้างห้องนํ้าฯ))(Last update 7/16/2014)
163
946
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ค.๕๗(จ้างปรับปรุงห้องสุขาฯ))(Last update 7/16/2014)
163
947
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบจัดทำผังแม่บทการจัดการนํ้า (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ค.๕๗)(Last update 7/16/2014)
186
948
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๓/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างทางเดินเหนือเรือนยอคไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ค.๕๗)(Last update 7/15/2014)
174
949
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๒/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรังปรุงโรงเรือนพร้อมระบบนํ้าศูนย์กล้วยไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ค.๕๗)(Last update 7/15/2014)
161
950
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๑/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างปรับปรุงโรงเรือนจัดแสดงผีเสื้อ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ค.๕๗)(Last update 7/15/2014)
166
951
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๐/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงไฟฟ้า (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ค.๕๗)(Last update 7/15/2014)
157
952
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๙/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงระบบบำบัดนํ็าเสียอาคารวิจัย จำนวน ๑ แห่ง (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ค.๕๗)(Last update 7/15/2014)
162
953
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๘/๒๕๕๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจการจ้าง ขยายสายเมนระบบไฟฟ้าแรงตํ่าลงดินและปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้าแรงตํ่าลงดิน (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ค.๕๗)(Last update 7/15/2014)
180
954
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๗/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ควบคุมงาน จ้างปรับปรุงและตกแต่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ค.๕๗)(Last update 7/15/2014)
178
955
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๖/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ค.๕๗(สนอ.๑ อัตรา)(Last update 7/2/2014)
202
956
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างทำผังแม่บทระบบนํ้า (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗)(Last update 7/2/2014)
186
957
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๔/๒๕๕๗) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๗)(Last update 6/25/2014)
222
958
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๓/๒๕๕๗) (Last update 6/25/2014)
169
959
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๒/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงาน จ้างปรับปรุงโรงเรือนผลิตไม้ดอก (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗)(Last update 6/25/2014)
174
960
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๑/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๗(ศวส.))(Last update 6/25/2014)
208
961
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๗(ส.รย.๑ อัตรา))(Last update 6/25/2014)
166
962
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๗(ส.พล.๔ อัตรา))(Last update 6/25/2014)
167
963
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 (สั่ง ณ วันที ๑๖ มิ.ย.๕๗)(Last update 6/25/2014)
234
964
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๗/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๗(ส.รย.๑ อัตรา))(Last update 6/25/2014)
174
965
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๖/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๗(สพป.))(Last update 6/13/2014)
244
966
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 6/12/2014)
194
967
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๗(ส.ขก.๑ อัตรา))(Last update 6/12/2014)
185
968
คำสั่ง อสพ.ที (๑๔๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อจัดหาทุนเป็นสวัสดิการพนักงานลูกจ้างขององค์การฯ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๗)(Last update 6/10/2014)
203
969
คำสั่ง อสพ.ที (๑๔๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีการเบิกจ่ายค่าอาหารของร้านค้า (สั่ง ณ วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๗)(Last update 6/10/2014)
212
970
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๖ มิ.ย.๕๗(ส.ผอ.อสพ.๑ อัตรา))(Last update 6/6/2014)
198
971
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๐/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๖ มิ.ย.๕๗(สนอ.๑ อัตรา))(Last update 6/6/2014)
226
972
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๔ มิ.ย.๕๗)(Last update 6/6/2014)
204
973
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๔ มิ.ย.๕๗(ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 6/6/2014)
194
974
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พ.ค.๕๗(สพธ.๑ อัตรา))(Last update 6/6/2014)
189
975
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พ.ค.๕๗(ส.สท.๑ อัตรา))(Last update 6/6/2014)
189
976
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พ.ค.๕๗(ส.สท.๑ อัตรา))(Last update 6/6/2014)
190
977
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๔/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๗(ส.ตส.๑ อัตรา))(Last update 5/29/2014)
219
978
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๗(ปรับปรุงห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยวฯ))(Last update 5/29/2014)
236
979
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๗(ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ))(Last update 5/22/2014)
212
980
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๗(ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เกษตรฯ))(Last update 5/22/2014)
184
981
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ค.๕๗)(Last update 5/20/2014)
171
982
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๙/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๗(ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 5/19/2014)
183
983
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๘/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 5/19/2014)
171
984
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๗/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๗(สังกัด.ผอ.อสพ.๑ อัตรา))(Last update 5/19/2014)
163
985
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๖/๒๕๕๗) เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๗(จ้างที่ปรึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน ISO ฯ))(Last update 5/14/2014)
213
986
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 5/14/2014)
167
987
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๘ พ.ค.๕๗(ชุดจ้างก่อสร้างเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้))(Last update 5/14/2014)
184
988
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๗ พ.ค.๕๗(สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์โฆษณาฯ))(Last update 5/14/2014)
185
989
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๒/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๗ พ.ค.๕๗(๔ บุคคล))(Last update 5/7/2014)
281
990
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๑/๒๕๕๗) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงโรงเรือนผลิตไม้ดอก (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ค.๕๗)(Last update 5/7/2014)
186
991
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ค.๕๗(โครงการปรับปรุงโรงเรือนผลิดไม้ดอกฯ))(Last update 5/7/2014)
172
992
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมวิชานานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) พืชวงศ์ขิง-ข่าเพื่อชีวิตและงานมหกรรมขิง-ข่าโลก ครั้งที่ ๗ (สั่ง ณ วันที่ ๒ พ.ค.๕๗)(Last update 5/7/2014)
224
993
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๘/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 5/7/2014)
165
994
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๗/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗(สพธ.๑ อัตรา))(Last update 5/7/2014)
169
995
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๖/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ (สนอ ๑ อัตรา))(Last update 5/7/2014)
155
996
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๕/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ (สพป.๔ อัตรา))(Last update 5/7/2014)
161
997
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๔/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ (สพป.๔ อัตรา))(Last update 5/7/2014)
166
998
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗(สพป._))(Last update 5/6/2014)
175
999
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗(ส.รย._))(Last update 5/6/2014)
158
1000
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗(สพป.))_(Last update 5/6/2014)
171
1001
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบและประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗(ในระดับ ๕ เป็น ๖ และ ระดับ ๖ เป็น ๗))(Last update 5/6/2014)
175
1002
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗(จากระดับ ๗ เป็น ๘))(Last update 5/6/2014)
175
1003
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๘/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗(สนอ.))(Last update 5/2/2014)
269
1004
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้บริการและบริหารอาคารศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๗)(Last update 4/30/2014)
236
1005
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๖/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๗(ส.พง. ๒ อัตรา))(Last update 4/30/2014)
179
1006
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๕/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๗(อสพ.๑๐๙ อัตรา))(Last update 4/30/2014)
183
1007
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้บริการและบริหารอาคารศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๗)(Last update 4/24/2014)
231
1008
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๓/๒๕๕๗) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งองค์การฯที่ ๘๐-๒๕๕๗ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๗)(Last update 4/24/2014)
193
1009
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๒/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๗(สพป.๑ อัตรา))(Last update 4/24/2014)
178
1010
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๑/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๗(ศูนย์ประสานงาน กทม.))(Last update 4/24/2014)
260
1011
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เม.ย.๕๗)(Last update 4/17/2014)
393
1012
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๙/๒๕๕๗) เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๗(สพป.))(Last update 4/10/2014)
182
1013
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๘/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เม.ย.(สพธ.))(Last update 4/10/2014)
270
1014
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๗/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ เม.ย.๕๗(นิติกร ๑ อัตรา))(Last update 4/9/2014)
228
1015
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๙ เม.ย.๕๗ (ส.ขก.๑ อัตรา))(Last update 4/9/2014)
169
1016
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ เม.ย.๕๗(สนป.๑ อัตรา))(Last update 4/9/2014)
170
1017
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๔/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ี ๙ เม.ย.๕๗(๒ อัตรา))(Last update 4/9/2014)
213
1018
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๓/๒๕๕๗) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๙ เม.ย.๕๗)(Last update 4/9/2014)
215
1019
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๒/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๘ เม.ย.๕๗(ส.สท ๑ อัตรา)(Last update 4/9/2014)
222
1020
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๑/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๔ เม.ย.๕๗(ส.รย.๒ อัตรา))(Last update 4/8/2014)
169
1021
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๐/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๔ เม.ย.๕๗(ส.รย.๙ อัตรา))(Last update 4/8/2014)
154
1022
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๙/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๔ เม.ย.๕๗ (ส.สท.๙ อัตรา))(Last update 4/8/2014)
155
1023
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๘/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๔ เม.ย.๕๗(ส.พล. ๒๑ อัตรา))(Last update 4/8/2014)
154
1024
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๗/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๔ เม.ย.๕๗ (ส.ขก.๑๔ อัตรา))(Last update 4/8/2014)
153
1025
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓ เม.ย.๕๗(สอบราคาตัดสูทพนักงานฯ))(Last update 4/8/2014)
168
1026
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓ เม.ย.๕๗(ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ฯ))(Last update 4/8/2014)
182
1027
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๗(จ้างเหมาปรับปรุงขยายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย))(Last update 4/8/2014)
167
1028
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๗ (จ้างเหมาติดตั้งพัฒนาระบบสำรองข้อมูลฯ))(Last update 4/8/2014)
159
1029
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๒/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๗(สพป ๑ อัตรา))(Last update 3/31/2014)
165
1030
คำสั่ง อสพ ที่ (๘๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งานประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ)พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗ และงานมหกรรมขิง-ข่าโลก ครั้งที่ ๑ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๗)(Last update 3/28/2014)
194
1031
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อพ.สธ.-อ.ส.พ.) (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มี.ค.๕๗)(Last update 3/28/2014)
169
1032
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะทำงานจัดโครงการประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์ไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๒ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๗)(Last update 3/28/2014)
213
1033
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๗(ซื้อครุภัณฑ์เกษตรฯ)(Last update 3/28/2014)
173
1034
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๗(เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ)(Last update 3/28/2014)
151
1035
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๗(จ้างปรับปรุงขยายแนวสายไฟฟ้า))(Last update 3/28/2014)
160
1036
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๗(สพป ๑ อัตรา))(Last update 3/24/2014)
160
1037
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๔/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๗))(Last update 3/24/2014)
288
1038
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๗(ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อสพ.))(Last update 3/24/2014)
166
1039
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๗(สพป.๓ อัตรา))(Last update 3/21/2014)
169
1040
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างปรับปรุงโรงเรือนจัดแสดงผีเสื้อ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๗)(Last update 3/21/2014)
184
1041
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงโรงเรือนจัดแสดงผีเสื้อ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๗)(Last update 3/21/2014)
156
1042
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๗ (จัดซื้อพรรณไม้และวัสดุเกษตร))(Last update 3/21/2014)
162
1043
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๕๗(จ้างบำรุงดูแลระบบสายเคเบิ้ลฯ))(Last update 3/20/2014)
178
1044
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มี.ค.๕๗ (จ้างปรับปรุงและตกแต่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ))(Last update 3/19/2014)
170
1045
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มี.ค.๕๗ (ปรับปรุงระบบนํ้าเสียเชียงใหม่))(Last update 3/19/2014)
153
1046
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มี.ค.๕๗(ปรับปรุงระบบนํ้าเสียอาคารวิจัย))(Last update 3/19/2014)
174
1047
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ควบคุมงาน-และผู้ควบคุมงาน(สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มี.ค.๕๗(จ้างควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเหนือเรือนยอดไม้))(Last update 3/19/2014)
160
1048
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๗ (สพป.))(Last update 3/13/2014)
162
1049
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๗ (ส.ขก.))(Last update 3/13/2014)
150
1050
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๗)(Last update 3/13/2014)
175
1051
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทรุจิตและพฤติมิชอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๗)(Last update 3/10/2014)
199
1052
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๗)(Last update 3/10/2014)
211
1053
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเสวนาวิชาการ (เฉลิมพระเกียรติฯ) ขิง-ข่า อุษาคเนย์ (Gingers in South East Asia) (สั่ง ณ วันที่ ๔ มี.ค.๕๗)(Last update 3/5/2014)
233
1054
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๗/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๔ มี.ค.๕๗)(Last update 3/5/2014)
222
1055
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลิอกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๓ มี.ค.๕๗ (สพป. ๑ อัตรา))(Last update 3/4/2014)
161
1056
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๕/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๓ มี.ค.๕๗)(Last update 3/4/2014)
291
1057
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๔/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๕๗(ส.ผอ.อสพ.))(Last update 2/24/2014)
183
1058
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางและคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๕๗)(Last update 2/24/2014)
219
1059
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๒/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สัง ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๕๗ (สนอ.))(Last update 2/24/2014)
230
1060
____(Last update 2/24/2014)
147
1061
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๐/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๗(ส.สท.))(Last update 2/24/2014)
215
1062
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๙/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๗)(Last update 2/24/2014)
176
1063
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๗ (สร้างบ่อพักนํ้าและโรงสูบนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้า))_(Last update 2/24/2014)
182
1064
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักนํ้าและโรงสูบนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๗)(Last update 2/24/2014)
170
1065
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๗(ศวส.๑ อัตรา))(Last update 2/20/2014)
157
1066
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๗)(Last update 2/17/2014)
167
1067
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๔/๒๕๕๗) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๗)(Last update 2/11/2014)
206
1068
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๓/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๗)(Last update 2/11/2014)
246
1069
คำสั่ง อสพ.ที (๔๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนผลิตไม้ดอก (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.พ.๕๗)(Last update 2/11/2014)
154
1070
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.พ.๕๗ (จ้างปรับปรุงโรงเรือนผลิตไม้ดอกฯ))(Last update 2/11/2014)
169
1071
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาประเด็นข้อร้องทุกข์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.พ.๕๗)(Last update 2/11/2014)
200
1072
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.พ.๕๗)(Last update 2/6/2014)
217
1073
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการนำพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.พ.๕๖)(Last update 2/6/2014)
175
1074
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๗/๒๕๕๗) เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสวนพฤกษศาสตร์ สาขาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วัน ๕ ก.พ.๕๗(ส.ขก.))(Last update 2/6/2014)
181
1075
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.พ.๕๗(ส.พล.))(Last update 2/6/2014)
192
1076
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.พ.๕๗(สอบราคาซื้อพรรณไม้และวัสดุเกษตรฯ))(Last update 2/6/2014)
175
1077
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่๔ ก.พ.๕๗(จ้างปรับปรุงสุขานักท่องเที่ยวฯ ๑ แห่ง))(Last update 2/6/2014)
179
1078
___(Last update 2/6/2014)
151
1079
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.พ.๕๗(สนป.๒ อัตรา))(Last update 2/6/2014)
149
1080
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑/๒๕๕๗) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค.๕๗)(Last update 2/3/2014)
264
1081
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ประจำอาคารศูนย์สารนิเทศพร้อมระบบมัลติมิเดียสำหรับการประชุม (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค.๕๗)(Last update 2/3/2014)
172
1082
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙/๒๕๕๗) เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค.๕๗)(Last update 2/3/2014)
170
1083
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัย-พัฒนาสง่า สรรพศรี (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค.๕๗)(Last update 1/30/2014)
186
1084
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมในรายปัจจัยเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค.๕๗)(Last update 1/30/2014)
176
1085
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาทุนวิจัย (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ม.ค.๕๗)(Last update 1/30/2014)
170
1086
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ม.ค.๕๗)(Last update 1/28/2014)
176
1087
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๗)(Last update 1/28/2014)
244
1088
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ม.ค.๕๗ (จ้างปรับปรุงและตกแต่งพิพิธภัณฑ์ฯ))(Last update 1/28/2014)
165
1089
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ม.ค.๕๗ (นิติกร ๑ อัตรา))(Last update 1/28/2014)
177
1090
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ม.ค.๕๗ (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฯ))(Last update 1/28/2014)
173
1091
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ม.ค.๕๗ (จ้างจัดทำรถบุปผาชาติพร้อมฯ))(Last update 1/28/2014)
170
1092
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ม.ค.๕๗(สนป.๑ อัตรา))(Last update 1/28/2014)
163
1093
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ม.ค.๕๗ (จ้างปรับปรุงห้องสุขาฯ ๑ แห่ง สนป.))(Last update 1/28/2014)
170
1094
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานโดยวิธีเลือกจ้าง (สั่ง วันที่ ๑๗ ม.ค.๕๗(จ้างออกแบบอาคาร ๒ รายการ))(Last update 1/28/2014)
172
1095
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๗) เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานระดับ ๑-๘ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗)(Last update 1/22/2014)
202
1096
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๗) เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗)(Last update 1/22/2014)
193
1097
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๗) เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานระดับ ๑-๘ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗)(Last update 1/22/2014)
194
1098
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๗) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗)(Last update 1/22/2014)
248
1099
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และกีฬาสัมพันธ์บุคลากรองค์การสวนพฤกกษศาสตร์ ๒๕๕๗ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗)(Last update 1/21/2014)
152
1100
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๗)(Last update 1/16/2014)
143
1101
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๗) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๗ (สนอ.๑ อัตรา))(Last update 1/15/2014)
140
1102
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกิจการบริหารศูนย์ฝึกอบรม (สั่ง ณ วันที่ ๗ ม.ค.๕๗)(Last update 1/13/2014)
162
1103
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๕๗)(Last update 1/9/2014)
243
1104
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (สั่ง ณ วันที่ ๗ ม.ค.๕๗)(Last update 1/9/2014)
174
1105
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล (สั่ง ณ วันที่ ๗ ม.ค.๕๗)(Last update 1/9/2014)
201
1106
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ม.ค.๕๗)(Last update 1/8/2014)
164
1107
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ม.ค.๕๗ (สนป.๑ อัตรา))(Last update 1/8/2014)
160
1108
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๗) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๗ ม.ค.๕๗ (ศวส.๑ อัตรา))(Last update 1/8/2014)
208
1109
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ม.ค.๕๗ (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน ๒ รายการ))(Last update 1/8/2014)
139
1110
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๗) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ม.ค.๕๗)(Last update 1/8/2014)
157
1111
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๖)(Last update 1/2/2014)
160
1112
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๕/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๖ (๒ อัตรา))(Last update 1/2/2014)
237
1113
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๔/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๖ (ส.พล,๑ อัตรา))(Last update 1/2/2014)
135
1114
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๓/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๖ (อสพ. ๒ อัตรา))(Last update 1/2/2014)
184
1115
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๒/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๖ (ส.รย.๒ อัตรา))(Last update 1/2/2014)
124
1116
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๑/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๖ (ส.รย.๔ อัตรา))(Last update 1/2/2014)
139
1117
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘๐/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๖ (สนป.๓ อัตรา))(Last update 1/2/2014)
186
1118
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๙/๒๕๕๖) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๖)(Last update 1/2/2014)
149
1119
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๘/๒๕๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๖ (สอบราคาซื้อพรรณไม้และวัสดุเกษตร ๑๑ รายการ)(Last update 1/2/2014)
123
1120
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๖)(Last update 12/20/2013)
147
1121
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๖)(Last update 12/18/2013)
212
1122
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงพืชทนแล้งในกลุ่มอาคารเรือนกระจก (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๖)(Last update 12/18/2013)
142
1123
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๔/๒๕๕๖) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๖)(Last update 12/18/2013)
166
1124
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๖ (จ้างบริการระบบ internet แบบสัญญาณหลักฯ))(Last update 12/18/2013)
131
1125
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๒/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖ (สนป.๑ อัตรา))(Last update 12/18/2013)
138
1126
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๓ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖)(Last update 12/13/2013)
188
1127
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗๐/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๖(สนอ.๑ อัตรา))(Last update 12/12/2013)
178
1128
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๙/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๖)(Last update 12/12/2013)
225
1129
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๘/๒๕๕๖) เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติแทนผู้อำนวยองค์การสวนพฤกษศาาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๖)(Last update 12/12/2013)
226
1130
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลง คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๖(จ้างออกแบบเขียนแบบระบบบำบัดห้องนํ้าฯ))(Last update 12/12/2013)
194
1131
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๖/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ (สพธ.๑ อัตรา))(Last update 12/11/2013)
154
1132
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๕/๒๕๕๖) เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ธ.ค.๕๖)(Last update 12/11/2013)
164
1133
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยและพัฒนา (สั่ง ณ วันที่ ๖ ธ.ค.๕๖)(Last update 12/11/2013)
196
1134
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำสำนักพัฒนาธุรกิจ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ธ.ค.๕๖)(Last update 12/11/2013)
146
1135
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๖ (ควบคุมงานปรับปรุงสุขา))(Last update 12/11/2013)
202
1136
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๑/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ (สนอ.๑ อัตรา))(Last update 12/3/2013)
152
1137
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนและปรับปรุงระบบชลปนระทานภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๖)(Last update 11/28/2013)
151
1138
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๖(จัดซื้อพรรณไม้ฯ ๑๐ รายการ))(Last update 11/28/2013)
146
1139
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๘/๒๕๕๖) เรื่อง มอบหมายและอำนาจให้พนักงานรับผิดชอบการปฏิบัติงานและสั่งและปฏิบัติงานแทนผู็อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๖)(Last update 11/26/2013)
260
1140
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายัวน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖)(Last update 11/26/2013)
148
1141
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖)(Last update 11/25/2013)
148
1142
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๕/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๖)(Last update 11/25/2013)
270
1143
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๖(จ้างควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเหนือเรือนยอดไม้))(Last update 11/25/2013)
151
1144
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๖ (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๔ รายการฯ))(Last update 11/25/2013)
229
1145
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๖)(Last update 11/15/2013)
164
1146
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๖)(Last update 11/15/2013)
164
1147
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕๐/๒๕๕๖) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๖)(Last update 11/15/2013)
194
1148
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๙/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๖)(Last update 11/15/2013)
236
1149
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๘/๒๕๕๖) เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการ เดิน-วิ่งมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ ๔ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๖)(Last update 11/15/2013)
184
1150
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ย.๕๖)(Last update 11/15/2013)
168
1151
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ย.๕๖ (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร))(Last update 11/15/2013)
173
1152
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ย.๕๖ (ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ))(Last update 11/15/2013)
214
1153
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ย.๕๖ (ดำเนินการเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๕ คัน))(Last update 11/15/2013)
157
1154
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ย.๕๖(ดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ))(Last update 11/15/2013)
197
1155
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงระบบนํ้าเสียอาคารวิจัย (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ต.ค.๕๖)(Last update 11/4/2013)
165
1156
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างปรับปรุงระบบนํ็าเสียอาคารวิจัย (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ต.ค.๕๖)(Last update 11/4/2013)
163
1157
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔๐/๒๕๕๖) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๔ รายการ ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ สันที่ ๓๑ ต.ค.๕๖)(Last update 11/4/2013)
175
1158
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) การใช้ประโยชน์พืชสกุลมหาหงส์ (Hedychium) เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ ต้านการอักเสบและเครื่องสำอาง (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ต.ค.๕๖)(Last update 11/4/2013)
174
1159
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๘/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๖(สพป.๑ อัตรา))(Last update 11/1/2013)
161
1160
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) พืชวงศ์ขิง-ข่าและมหกรรม ขิง-ข่า โลก ครั้งที่ ๑ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖)(Last update 11/1/2013)
191
1161
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่อวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖)(Last update 11/1/2013)
170
1162
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖)(Last update 11/1/2013)
153
1163
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน ISO 9001 (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖)(Last update 11/1/2013)
185
1164
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมเสวนา กล้วยไม้ ในงาน Botanic Festival 2014 (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖)(Last update 10/31/2013)
170
1165
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัย และบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖)(Last update 10/31/2013)
197
1166
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖ (สนป.๔ อัตรา))(Last update 10/31/2013)
152
1167
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖ (สนอ.๑ อัตรา))(Last update 10/31/2013)
149
1168
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖)(Last update 10/31/2013)
180
1169
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖)(Last update 10/31/2013)
161
1170
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ควบคุม และผู้ควบคุมงาน (ชั่วคราว) (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖)(Last update 10/31/2013)
165
1171
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๖/๒๕๕๖) เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน ๘-๑๐ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๖) (Last update 10/31/2013)
169
1172
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ต.ค.๕๖)(Last update 10/24/2013)
201
1173
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๔/๒๕๕๖)(Last update 10/24/2013)
159
1174
คำสั่ง อสพ.ที (๒๒๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน Botanic Festival ๒๐๑๔ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ต.ค.๕๖)(Last update 10/24/2013)
223
1175
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๒/๒๕๕๖) เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที ๒๑ ต.ค.๕๖(จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์))(Last update 10/24/2013)
172
1176
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างปรัปรุงห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยวพร้อมระบบบำบัด (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/24/2013)
163
1177
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรัปรุงห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยวพร้อมระบบบำบัด (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/24/2013)
160
1178
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงโรงเรือนผลิตไม้ดอก (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/24/2013)
153
1179
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงโรงเรือนผลิตไม้ดอก (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/24/2013)
170
1180
คำสั่ง อสพ.ที (๒๑๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักนํ้าและโรงสูบนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้า (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/24/2013)
160
1181
คำสั่ง อสพ.ที (๒๑๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างบ่อพักนํ้าและโรงสูบนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้า (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/24/2013)
206
1182
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/24/2013)
196
1183
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/24/2013)
157
1184
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๓/๒๕๕๖) เรื่อง การเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๖)(Last update 10/22/2013)
161
1185
คำสั่ง อสพ.ที (๒๑๒/๒๕๕๖) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานระดับ ๑ - ๘ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๖)(Last update 10/18/2013)
202
1186
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๑/๒๕๕๖) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดจ้างออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๔ รายการ ของสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๖)(Last update 10/18/2013)
162
1187
คำสั่ง อสพ.ที (๒๑๐/๒๕๕๖) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖)(Last update 10/18/2013)
196
1188
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานประจำปี (Year Plan) และพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖)(Last update 10/16/2013)
180
1189
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมในงาน Flora in the city 2013 (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๖)(Last update 10/15/2013)
177
1190
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุด ศิลปกรรมสร้างสรรค์ สานฝัน อ.ส.พ. เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖)(Last update 10/14/2013)
185
1191
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๖/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (ส,พง. ๓ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
162
1192
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๕/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (ส,สท. ๑๐ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
162
1193
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๔/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (ส,ขก. ๑๔ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
186
1194
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๓/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (ส,รย. ๘ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
147
1195
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๒/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (ส,พล ๒๑ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
134
1196
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๑/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (อสพ. ๑๑๔ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
156
1197
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๐/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (ส.รย. ๕ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
128
1198
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๙/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (อสพ. ๓ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
158
1199
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๘/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (ส.รย. ๑ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
124
1200
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๗/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (ส.พล. ๑ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
124
1201
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๖/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (สพป ๑ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
129
1202
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๕/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖ (สพป ๑ อัตรา))(Last update 10/14/2013)
129
1203
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย-พัฒนาสง่า สรรพศรี ระดับ ๘ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ต.ค.๕๖)(Last update 10/9/2013)
170
1204
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ต.ค.๕๖)(Last update 10/9/2013)
160
1205
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงและตกแต่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ต.ค.๕๖)(Last update 10/9/2013)
160
1206
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค.๕๖)(Last update 10/8/2013)
221
1207
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ถือรหัสตู้นิรภัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค.๕๖)(Last update 10/8/2013)
187
1208
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒ ต.ค.๕๖)(Last update 10/8/2013)
167
1209
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖)(Last update 10/8/2013)
170
1210
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖(สอบราคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลง)(Last update 10/3/2013)
156
1211
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖)(Last update 10/3/2013)
170
1212
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองาน คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖))(Last update 10/3/2013)
162
1213
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖(สอบราคาจ้างให้บริการระบบ internet))(Last update 10/3/2013)
144
1214
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๓/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที ๓๐ ก.ย.๕๖)(Last update 10/1/2013)
296
1215
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๒/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖ (สนว ๑ อัตรา))(Last update 10/1/2013)
198
1216
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างแทนตำแหน่งว่าง (สั่ ณ วันที่ ๒๗ ก.ย.๕๖)(Last update 10/1/2013)
216
1217
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ก.ย.๕๖)(Last update 10/1/2013)
176
1218
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๙/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที ๓๐ ก.ย.๕๖)(Last update 10/1/2013)
189
1219
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖ (จ้างปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ภายใน อสพ.))(Last update 10/1/2013)
160
1220
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๖) (Last update 9/26/2013)
363
1221
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๖)(Last update 9/23/2013)
165
1222
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๖)(Last update 9/23/2013)
154
1223
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.ย.๕๖)(Last update 9/19/2013)
194
1224
คำสั่ง อสพ.ที (๑๗๓/๒๕๕๖) เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๖ (จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อสพ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗))(Last update 9/19/2013)
164
1225
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองานคณะกรรมการดำเนิการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๖ (ส.สท.))(Last update 9/19/2013)
140
1226
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการเลื่อนนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๗ เลื่อนเป็นระดับ ๘)(Last update 9/18/2013)
152
1227
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๐/๒๕๕๖) เรื่อง มอบหมายและอำนาจให้พนักงานรับผิดชอบการปฏิบัติงาน และสิ่งและปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที ๖ ก.ย.๕๖)(Last update 9/17/2013)
466
1228
คำสั่ง อสพ.ที (๑๖๙/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที ๖ ก.ย.๕๖)(Last update 9/17/2013)
197
1229
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที ๔ ก.ย.๕๖ (จ้างก่อสร้างทางเดินเหนือเรือนยอดไม้))(Last update 9/12/2013)
139
1230
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา จ้างก่อสร้างทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ย.๕๖)(Last update 9/12/2013)
157
1231
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖ (จ้างก่อสร้างห้องนํ้าพร้อมระบบ))(Last update 9/12/2013)
138
1232
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๕/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ส.ค.๕๖)(Last update 9/12/2013)
240
1233
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๔/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ส.ค.๕๖)(Last update 9/12/2013)
242
1234
คำสั่ง อสพ.ที (๑๖๓/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๖ (สพป.๑ อัตรา))(Last update 9/12/2013)
180
1235
คำสั่ง อสพ.ที (๑๖๒/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๖ (ส.รย.๒ อัตรา))(Last update 9/12/2013)
136
1236
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่่ง ณ วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๖(จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อสพ.))(Last update 9/12/2013)
128
1237
คำสั่ง อสพ.ที (๑๖๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ส.ค๕๖)(Last update 9/12/2013)
127
1238
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๙/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๖)(Last update 8/26/2013)
223
1239
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๖ (สพป.๑ อัตรา)(Last update 8/26/2013)
189
1240
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๗/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๖ (สพป.๑ อัตรา)(Last update 8/26/2013)
150
1241
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๖)(Last update 8/26/2013)
155
1242
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๕/๒๕๕๖) เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลเว็บไซค์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๖)(Last update 8/20/2013)
178
1243
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๔/๒๕๕๖) เรื่อง แก้ไขวงเงินการกระจายอำนาจในคำสั่งเลขที่ (๑๑๖/๒๕๕๖) (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๖)(Last update 8/20/2013)
245
1244
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๓/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๖)(Last update 8/19/2013)
279
1245
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๖(สพป ๑ อัตรา))(Last update 8/19/2013)
216
1246
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่างกาย (EIA)(สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๖)(Last update 8/19/2013)
166
1247
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๖)(Last update 8/19/2013)
133
1248
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ส.ค.๕๖)(Last update 8/19/2013)
156
1249
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สั่ง ณ วันที่ ๙ ส.ค.๕๖)(Last update 8/14/2013)
176
1250
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตแทน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ส.ค.๕๖)(Last update 8/14/2013)
167
1251
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๖/๒๕๕๖) เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ (สั่ง ณ วันที่ ๙ ส.ค.๕๖)(Last update 8/14/2013)
216
1252
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๕/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ส.ค.๕๖)(Last update 8/14/2013)
277
1253
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๔/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ส.ค.๕๖)(Last update 8/8/2013)
240
1254
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ส.ค.๕๖ (จ้างทำความสะอาดปีงบประมาณ ๒๕๕๗))(Last update 8/8/2013)
148
1255
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ส.ค.๕๖ (จ้างพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยี AR ฯ))(Last update 8/8/2013)
127
1256
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๑/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๖ ส.ค.๕๖( สนว.๑ อัตรา))(Last update 8/7/2013)
249
1257
คำสั่ง อสพ.ที (๑๔๐/๒๕๕๖) เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ส.ค.๕๖)(Last update 8/7/2013)
143
1258
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (Last update 8/7/2013)
200
1259
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๘/๒๕๕๖) เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑ ส.ค.๕๖)(Last update 8/7/2013)
260
1260
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๗/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑ ส.ค.๕๖)(Last update 8/1/2013)
256
1261
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารสอบราคาจ้างปรุบปรุงโครงสร้างโรงเรือนพร้อมระบบนํ้าศูนย์กล้วยไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๖)(Last update 8/1/2013)
138
1262
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงโครงการโรงเรือนพร้อมระบบนํ้าศูนย์กล้วยไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๖)(Last update 8/1/2013)
143
1263
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๔/๒๕๕๖) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ค.๕๖)(Last update 7/26/2013)
194
1264
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้่าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ค.๕๖ (สอบราคาซื้อวัสดุเกษตร สพป.))(Last update 7/25/2013)
133
1265
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๒/๒๕๕๖) เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจครุภัณฑ์อาคารศูนย์ฝึกอบรม (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๖)(Last update 7/25/2013)
187
1266
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.ค.๕๖ (สพป.๑ อัตรา))(Last update 7/25/2013)
125
1267
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองานคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.ค.๕๖(จ้างออกแบบ ปรับปรุงสปีลเวย์เขื่อนฮวกปุ่ม))(Last update 7/25/2013)
169
1268
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองาน คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.ค.๕๖ (จ้างออกแบบอาคาร ๓ รายการ))(Last update 7/25/2013)
142
1269
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๖ (จัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าฯ))(Last update 7/18/2013)
183
1270
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๗/๒๕๕๖) เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการ กิจกรรมการออกกำลังกายปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๒ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.ค.๕๖)(Last update 7/18/2013)
182
1271
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะทำงานจัดโครงการประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๒ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.ค.๕๖)(Last update 7/18/2013)
187
1272
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาด (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.ค.๕๖)(Last update 7/18/2013)
132
1273
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) จ้างเหมารักษาปลอดภัย (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.ค.๕๖)(Last update 7/18/2013)
129
1274
คำสั่ง อสพ.ที (๑๒๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๖ (สอบราคาซื้อเครื่องทำป้ายชื่อพรรณไม้))(Last update 7/18/2013)
116
1275
คำสั่ง อสพ.ที (๑๒๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๖ (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เกษตรฯ))(Last update 7/16/2013)
121
1276
คำสั่ง อสพ.ที (๑๒๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคา และคณะกรรมการ (สั่ง ณ วันที ๒๖ มิ.ย.๕๖ (จ้างออกแบบปรับปรุงโรงเรือนพร้อมระบบนํ้าฯ))(Last update 7/16/2013)
172
1277
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องห้องสุขา ชาย-หญิง (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๖)(Last update 7/16/2013)
127
1278
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๖)(Last update 7/16/2013)
173
1279
คำสั่ง อสพ.ที (๑๑๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๖ (จ้างปรับปรุงระบบบำบัดห้องสุขา))(Last update 7/16/2013)
128
1280
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๗/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/26/2013)
182
1281
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๖/๒๕๕๖) เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานระดับบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/26/2013)
216
1282
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/26/2013)
129
1283
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/26/2013)
133
1284
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดทำสวนพรรณไม้ไทยในสวนพฤกษศาสตร์เซเซลส์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/20/2013)
148
1285
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๒/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/19/2013)
194
1286
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/19/2013)
159
1287
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวเขตพื้นที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/19/2013)
132
1288
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๙/๒๕๕๖) เรื่อง แก้ไขคำสั่งที่ ๖๖-๒๕๕๖ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/19/2013)
139
1289
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/18/2013)
130
1290
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/18/2013)
134
1291
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๖ (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๔ รายการ))(Last update 6/18/2013)
123
1292
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๕/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๖ (สพป.๑ อัตรา))(Last update 6/12/2013)
128
1293
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๔/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๖ (ส.รย.๑ อัตรา))(Last update 6/12/2013)
122
1294
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง ขิง-ข่า เพื่อชีวิต (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/12/2013)
172
1295
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๒/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/12/2013)
166
1296
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๖(สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสายสัญาณ UTP CAT 6))(Last update 6/11/2013)
134
1297
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๖(ส.ขก.))(Last update 6/11/2013)
123
1298
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๖(จ้างออกแบบทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ อสพ.))(Last update 6/11/2013)
122
1299
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๘/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๕ มิ.ย.๕๖)(Last update 6/10/2013)
182
1300
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๗/๒๕๕๖) เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานรับผิดชอบการปฏิบัติงานสั่งและปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/5/2013)
196
1301
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๖/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายวันปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๖)(Last update 6/3/2013)
162
1302
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๕/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๖)(Last update 6/3/2013)
162
1303
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๖ (สอบราคาซื้อวัสดุเกษตร ๑๐ รายการ))(Last update 5/31/2013)
181
1304
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๓/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๖(ส.รย.๒ อัตรา))(Last update 5/27/2013)
131
1305
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๖)(Last update 5/27/2013)
138
1306
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุด ศิลปกรรมสร้างสรรค์ สานฝัน อ.ส.พ. เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๖)(Last update 5/27/2013)
150
1307
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๐/๒๕๕๖)(Last update 5/27/2013)
120
1308
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างแทนตำแหน่งว่าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๖)(Last update 5/16/2013)
169
1309
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๘/๒๕๕๖)(Last update 5/16/2013)
182
1310
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๒ พ.ค.๕๖)(Last update 5/16/2013)
150
1311
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒ พ.ค.๕๖)(Last update 5/15/2013)
142
1312
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำหน่ายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๒ พ.ค.๕๖)(Last update 5/15/2013)
139
1313
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๔/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๖)(Last update 5/7/2013)
244
1314
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๓/๒๕๕๖) เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๖)(Last update 5/7/2013)
156
1315
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๒/๒๕๕๖) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๖)(Last update 5/7/2013)
157
1316
คำสั่ง อสพ.ที (๘๑/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๖(สพป.๑ อัตรา))(Last update 5/7/2013)
124
1317
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๖)(Last update 5/7/2013)
130
1318
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดห้องสุขา (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๖)(Last update 5/7/2013)
121
1319
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างห้องนํ้า (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๖)(Last update 5/7/2013)
127
1320
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๗/๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เม.ย.๕๖)(Last update 4/25/2013)
238
1321
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๖/๒๕๕๖) เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานรับผิดชอบการปฏิบัติงานสั่งและปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เม.ย.๕๖)(Last update 4/25/2013)
208
1322
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๕/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๖ (สนว.))(Last update 4/25/2013)
171
1323
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๔/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๖ (สนว))(Last update 4/25/2013)
201
1324
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๖)(Last update 4/25/2013)
159
1325
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่่ง ณ วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๖)(Last update 4/25/2013)
164
1326
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๑/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เม.ย.๕๖)(Last update 4/25/2013)
195
1327
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๐/๒๕๕๖) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เม.ย.๕๖)(Last update 4/24/2013)
174
1328
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๙/๒๕๕๖) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เม.ย.๕๖ (จากระดับ ๕ เลื่อนเป็นระดับ ๖))(Last update 4/24/2013)
167
1329
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๕๖)(Last update 4/24/2013)
150
1330
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๗/๒๕๕๖) เรื่อง แก้ไขคำสั่งที่ ๔๕-๒๕๕๖ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๕๖)(Last update 4/24/2013)
167
1331
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมพิเศษ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เม.ษ.๕๖)(Last update 4/24/2013)
175
1332
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๕๖(ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ๔ รายการ))(Last update 4/24/2013)
118
1333
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๕๖)(Last update 4/24/2013)
116
1334
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองาน คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๕๖ (จ้างเขียนแแบบอาคารก่อสร้าง ๔ รายการ))(Last update 4/24/2013)
117
1335
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๒/๒๕๕๖) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๕๖ (จากระดับ ๖ เลื่อนเป็นระดับ ๗))(Last update 4/24/2013)
146
1336
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๔ เม.ย.๕๖(ซื้อครุภัณฑ์แผงวงจรเรื่องแม่ข่ายชนิด Blade))(Last update 4/24/2013)
109
1337
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๔ เม.ย.๕๖(ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓๐ เครื่อง))(Last update 4/24/2013)
102
1338
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)(Last update 4/22/2013)
150
1339
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๖)(Last update 3/29/2013)
196
1340
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๗/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานออกจากงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๖)(Last update 3/28/2013)
220
1341
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๖(สพป.๑ อัตรา))(Last update 3/21/2013)
236
1342
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๕/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๖ ( ส.รย.๑))(Last update 3/21/2013)
212
1343
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๔/๒๕๕๖) เรื่อง ให้แก้ไขคำสั่งที่ ๔๒/๒๕๕๖ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๖)(Last update 3/21/2013)
168
1344
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๖)(Last update 3/21/2013)
200
1345
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๒/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๖ (ส.พล.๑ อัตรา))(Last update 3/21/2013)
159
1346
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๑/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๖ (ส.สท.๑ อัตรา))(Last update 3/20/2013)
155
1347
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๐/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๖ (สพป.๑ อัตรา))(Last update 3/20/2013)
156
1348
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่รับซองคณะกรรมการรเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๖(จ้างก่อสร้างชุดนํ้าพุกลางสระบัว ส.ขก.))(Last update 3/20/2013)
204
1349
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่รับซองคณะกรรมการรเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๖(ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ส.ขก.))(Last update 3/20/2013)
165
1350
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการทดสอบและประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (ระดับ ๖ เป็น ระดับ ๗) (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มี.ค.๕๖)(Last update 3/14/2013)
181
1351
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๖/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มี.ค.๕๖)(Last update 3/14/2013)
245
1352
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุด ศิลปกรรมสร้างสรรค์ สานฝัน อ.ส.พ.(สั่ง ณ วันที ๘ มี.ค.๕๖)(Last update 3/13/2013)
185
1353
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๘ มี.ค.๕๖)(Last update 3/13/2013)
153
1354
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณ UTP CAT๖ (สั่ง ณ วันที่ ๗ มี.ค.๕๖)(Last update 3/8/2013)
144
1355
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๒/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๕ มี.ค.๕๖ (สนว.))(Last update 3/8/2013)
168
1356
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๑/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๕ มี.ค.๕๖)(Last update 3/8/2013)
199
1357
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๐/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๕ มี.ค.๕๖)(Last update 3/8/2013)
271
1358
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อบในมือ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (สั่ง ณ วันที่ ๕ มี.ค.๕๖(ส.พล.))(Last update 3/8/2013)
245
1359
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๕ มี.ค.๕๖)(Last update 3/8/2013)
197
1360
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สั่ง ณ วันที่ ๕ มี.ค.๕๖)(Last update 3/8/2013)
136
1361
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สั่ง ณ วันที่ ๕ มี.ค.๕๖)(Last update 3/8/2013)
163
1362
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๕/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๔ มี.ค.๕๖ (สพป.๑ อัตรา))(Last update 3/8/2013)
132
1363
คำสั่ง อสพ.ที (๓๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑ มี.ค.๕๖(จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อรักษามาตรฐานฯ))(Last update 3/7/2013)
160
1364
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ก.พ.๕๖ (ซื้อวัสดุเกษตร สพป.))(Last update 3/7/2013)
137
1365
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.พ.๕๖)(Last update 3/7/2013)
155
1366
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑/๒๕๕๖) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งเลขที่ ๒๑/๒๕๕๖ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.พ.๕๖)(Last update 3/7/2013)
139
1367
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.พ.๕๖)(Last update 3/7/2013)
400
1368
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๖(ส.นบ.๑ อัตรา))(Last update 3/7/2013)
132
1369
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลประจำปี ๒๕๕๖ (สั่ง วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๖)(Last update 3/7/2013)
190
1370
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๖(ส.สท.))(Last update 3/7/2013)
132
1371
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๖ (จ้างย้ายโรงเพาะชำ ส.พง.))(Last update 3/7/2013)
121
1372
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕/๒๕๕๖) เรื่อง เปลื่ยนแปลงประธานกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างทำความสะอาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ก.พ.๕๖)(Last update 3/7/2013)
152
1373
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.พ.๕๖ (สตส.๑ อัตรา))(Last update 3/7/2013)
152
1374
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.พ.๕๖ (จ้างบำรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปี ๒๕๕๖))(Last update 3/7/2013)
179
1375
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.พ.๕๖ (สนบ.๑ อัตรา))(Last update 3/7/2013)
152
1376
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาเช่ารถยนต์ (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.พ.๕๖ (เช่ารถยนต์ฯ อสพ.))(Last update 3/7/2013)
181
1377
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐/๒๕๕๖) (ยกเลิกคำสั่ง)(Last update 3/7/2013)
165
1378
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๖)(Last update 2/19/2013)
179
1379
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๕๖) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๖)(Last update 1/31/2013)
204
1380
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๕๖) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๖)(Last update 1/31/2013)
214
1381
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบและประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ม.ค.๕๖)(Last update 1/30/2013)
224
1382
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๖) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ม.ค.๕๖)(Last update 1/30/2013)
261
1383
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรถบุปผาชาติพร้อมริ้วขบวน และจัดทำซุ้มนิทรรศการเผยแพร่ความรู้งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๗ ประจำ ปี ๒๕๕๖ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๖)(Last update 1/18/2013)
199
1384
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๖(ส.พล.))(Last update 1/18/2013)
189
1385
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๖) เรื่อง ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๖ )(Last update 1/15/2013)
215
1386
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๖)(Last update 1/15/2013)
181
1387
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๖)(Last update 1/15/2013)
178
1388
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๖ (สพป. ๑ อัตรา))(Last update 1/14/2013)
157
1389
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๖ (ส.รย. ๑ อัตรา))(Last update 1/14/2013)
207
1390
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๖ (สพธ. ๑ อัตรา ))(Last update 1/14/2013)
164
1391
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๖) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๖ (สพป. สนบ.))(Last update 1/14/2013)
161
1392
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๖ (สพป.))(Last update 1/14/2013)
195
1393
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างชุดนํ้าพุกลางสระบัว (สั่ง ณ วันที่ ๙ ม.ค.๕๖(ส.ขก.))(Last update 1/14/2013)
177
1394
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ ม.ค.๕๖(ส.ขก.))(Last update 1/14/2013)
142
1395
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓ ม.ค.๕๖ (โรงเพาะชำชั่วคราว ส.พง.))(Last update 1/8/2013)
145
1396
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพองค์การสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (สั่ง ณ วันที่ ๓ ม.ค.๕๖)(Last update 1/8/2013)
184
1397
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๕(ส.พล.))(Last update 1/8/2013)
150
1398
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๕ (ส.ขก.))(Last update 1/8/2013)
170
1399
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางชุดนํ้าพุกลางสระบัว (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๕(ส.ขก.))(Last update 1/8/2013)
178
1400
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านกำกับการปฏิบัติงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Compliance) (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๕)(Last update 12/18/2012)
234
1401
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๕)(Last update 12/18/2012)
206
1402
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๐/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๕(สพป.๑ อัตรา))(Last update 12/14/2012)
176
1403
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๙/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๕(ส.สท.๑ อัตรา))(Last update 12/14/2012)
148
1404
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๘/๒๕๕๕) เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๕๕)_(Last update 12/11/2012)
232
1405
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการ มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๒ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๕๕)(Last update 12/7/2012)
193
1406
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พ.ย.๕๕(ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ))(Last update 12/6/2012)
216
1407
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๕/๒๕๕๕) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พ.ย.๕๕)(Last update 11/30/2012)
325
1408
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการทดสอบและประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๕)(Last update 11/30/2012)
193
1409
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๕)(Last update 11/30/2012)
200
1410
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๕ (ดำเนินการซื้อเครื่องชงกาแฟ))(Last update 11/30/2012)
159
1411
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๕ (ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป))(Last update 11/30/2012)
177
1412
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๕(จ้างปรับปรุงพื้นที่และจัดภูมิทัศน์ ส.สท.))(Last update 11/30/2012)
238
1413
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างเคลื่อนย้ายโรงเรือนเพาะชำชั่วคราวสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๕)(Last update 11/30/2012)
179
1414
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๕)(Last update 11/22/2012)
130
1415
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๕)(Last update 11/22/2012)
141
1416
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๖/๒๕๕๕) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๕)(Last update 11/15/2012)
239
1417
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ อนุกรมวิธานพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Internship Program on Taxonomy of Monocot Plants) (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๕)(Last update 11/15/2012)
284
1418
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๙ พ.ย.๕๕ (จัดจ้างทำกระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนฯ))(Last update 11/15/2012)
195
1419
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๙ พ.ย.๕๕ (จัดทำสมุดภาพโครงการประกวดภาพถ่ายฯ))(Last update 11/15/2012)
223
1420
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๒/๒๕๕๕) เรื่อง แก้ไขปรัปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สั่ง ณ วันที่ ๕ พ.ย.๕๕)(Last update 11/6/2012)
219
1421
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๑/๒๕๕๕) เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการ "เดินเพื่อสุขภาพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑" (สั่ง ณ วันที่ ๕ พ.ย.๕๕)(Last update 11/5/2012)
265
1422
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๐/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑ พ.ย.๕๕ (ส.ขก. ๑๔ อัตรา))(Last update 11/5/2012)
127
1423
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๙/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑ พ.ย.๕๕ (ส.พง. ๓ อัตรา))(Last update 11/5/2012)
127
1424
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๕(ส.สท. ๑ อัตรา))(Last update 11/2/2012)
126
1425
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๕(สพป. ๑ อัตรา))(Last update 11/2/2012)
164
1426
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ ๓ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๕)(Last update 11/2/2012)
168
1427
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๕/๒๕๕๕) เรื่อง แปลงเปลี่ยนกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างระบบประปา (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๕)(Last update 11/2/2012)
149
1428
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๕ (สอบราคาจ้างให้บริการ Internet อสพ.))(Last update 11/2/2012)
159
1429
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๓/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ต.ค.๕๕ (ส.พล ๑ อัตรา))(Last update 10/29/2012)
145
1430
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๒/๒๕๕๕) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการการจ้างรักษาความปลอดภัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ต.ค.๕๕)(Last update 10/29/2012)
234
1431
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ต.ค.๕๕)(Last update 10/29/2012)
195
1432
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ต.ค.๕๕)(Last update 10/29/2012)
208
1433
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๕)(Last update 10/18/2012)
197
1434
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๘/๒๕๕๕)(Last update 10/18/2012)
137
1435
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๗/๒๕๕๕) (Last update 10/18/2012)
130
1436
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๕)(Last update 10/15/2012)
147
1437
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๕/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ต.ค.๕๕(สพป.))(Last update 10/11/2012)
139
1438
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๔/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ต.ค.๕๕(ส.รย.))(Last update 10/11/2012)
183
1439
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๓/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ต.ค.๕๕(สพธ.))(Last update 10/11/2012)
133
1440
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๒/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ต.ค.๕๕(อสพ.))(Last update 10/11/2012)
152
1441
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๑/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ต.ค.๕๕(ส.สท.))(Last update 10/11/2012)
120
1442
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๐/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ต.ค.๕๕(ส.รย.))(Last update 10/11/2012)
180
1443
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๙/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ต.ค.๕๕(ส.พล))(Last update 10/11/2012)
126
1444
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๘/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓ ต.ค.๕๕(อสพ.))(Last update 10/11/2012)
178
1445
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒ ต.ค.๕๕ (จ้างบริการ Internet))(Last update 10/11/2012)
124
1446
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๖/๒๕๕๕)(Last update 10/11/2012)
118
1447
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๕)(Last update 10/3/2012)
211
1448
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๕(ดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่งฯ))(Last update 10/3/2012)
135
1449
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๕(ดำเนินการเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อดับเบิ้ลแคบฯ))(Last update 10/3/2012)
124
1450
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๒/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ ๒๖ ก.ย.๕๕ (สพป. 1 อัตรา))(Last update 10/3/2012)
139
1451
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๑/๒๕๕๕) เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๕)(Last update 10/3/2012)
159
1452
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๐/๒๕๕๕) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๕)(Last update 10/3/2012)
194
1453
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๙/๒๕๕๕) เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๕ (จ้างเหมารวม รักษาความปลอดภัยปี ๒๕๕๖))(Last update 10/3/2012)
144
1454
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๘/๒๕๕๕) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๕)(Last update 9/25/2012)
282
1455
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๗/๒๕๕๕) เรื่อง การทำงานล่วงเวลา (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๕)(Last update 9/25/2012)
292
1456
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๕)(Last update 9/25/2012)
180
1457
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๕)(Last update 9/25/2012)
203
1458
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ย.๕๕(จ้างขยายสายเมนระบบไฟฟ้าฯ))(Last update 9/25/2012)
150
1459
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.ย.๕๕ (จัดซื้อโปรแกรมการบริหารจัดการทางยุทธศาสตร์))(Last update 9/25/2012)
179
1460
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานด้าน CSR (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๕๕)(Last update 9/25/2012)
187
1461
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๕๕(จ้างเหมาสำรวจออกแบบและปรับปรุงโรงเรือนฯ))(Last update 9/25/2012)
140
1462
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๕๕(จ้างเหมาสำรวจออกแบบและปรับปรุงโรงเรือนฯ))(Last update 9/25/2012)
155
1463
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๙/๒๕๕๕) เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.ย.๕๕)(Last update 9/25/2012)
258
1464
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ย.๕๕(จ้างทำความสะอาดประจำปีงบประ 2556))(Last update 9/25/2012)
155
1465
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ย.๕๕(จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลงฯ))(Last update 9/25/2012)
123
1466
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.ย.๕๕)(Last update 9/25/2012)
135
1467
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ๓๑ ส.ค.๕๕ (จ้างทำระบบปรับปรุงตู้สาขาฯ))(Last update 9/6/2012)
161
1468
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ส.ค.๕๕ (จ้างปรับปรุงระบบนํ้าศูนย์เรียนรู้และจัดแสดงกล้วยไม้))(Last update 9/5/2012)
147
1469
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ส.ค.๕๕(จ้างออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างโรงเรือนศูนย์เรียนรู้และจัดแสดงกล้วยไม้))(Last update 9/5/2012)
158
1470
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๕ (ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server))(Last update 9/5/2012)
199
1471
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๕ (ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา ๘ เครื่อง))(Last update 9/5/2012)
259
1472
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ส.ค.๕๕ (ซื้อคอมพิวเตอร์ ๑๕ ชุด))(Last update 9/5/2012)
174
1473
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างสำรวจออกแบบดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนดำเนินการทำโครงสร้างตกแต่งผิวนอกหินเทียมพร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง(Last update 9/5/2012)
214
1474
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างเหมาสำรวจออกแบบและดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนติดตั้งระบบทำความเย็นที่ใช้การระเหยของนํ้าช่วยในการทำความเย็น(Last update 9/5/2012)
200
1475
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๗/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๕ (๑ อัตรา สพป.))(Last update 9/5/2012)
124
1476
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๕ (๑ อัตรา สนบ.))(Last update 9/5/2012)
208
1477
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๕/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๕ (๒ อัตรา ส.พล))(Last update 9/5/2012)
142
1478
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๕ (จ้างปรับปรุงพื้นที่และจัดภูมิทัศน์ ส.สท.))(Last update 9/5/2012)
130
1479
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาการจ้างปรับปรุงพื้นที่และจัดภูมิทัศน์ภายในสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๕)(Last update 9/5/2012)
144
1480
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๕ (จัดจ้างทำระบบประปา ส.สท.))(Last update 9/5/2012)
144
1481
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างจัดทำระบบประปา ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๕)(Last update 9/5/2012)
191
1482
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๐/๒๕๕๕) เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๕(จ้างที่ปรึกษาอบรมเชิงปฏิบัติแผนฯ))(Last update 9/3/2012)
249
1483
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๕(จ้างจัดทำระบบไฟฟ้า ส.สท.))(Last update 8/31/2012)
191
1484
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๘/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ส.๕.๕๕ (สำนักพัฒนาธูรกิจ ๑ อัตรา))(Last update 8/31/2012)
190
1485
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๕(จัดซื้อโปรแกรม BG-BASE))(Last update 8/31/2012)
264
1486
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อโปรแกรม BG-BASE (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๕)(Last update 8/31/2012)
159
1487
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ส.ค.๕๕)(Last update 8/16/2012)
265
1488
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบนํ้าศูนย์เรียนรู้และจัดแสดงกล้วยไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ส.ค.๕๕)(Last update 8/15/2012)
186
1489
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนศูนย์เรียนรู้และจัดแสดงกล้วยไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ส.ค.๕๕)(Last update 8/15/2012)
231
1490
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (สั่ง ณ วันที่ ๗ ส.ค.๕๕)(Last update 8/14/2012)
164
1491
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง วันที่ ๗ ส.ค.๕๕(จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสลับสัญญาณ))(Last update 8/14/2012)
185
1492
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง วันที่ ๗ ส.ค.๕๕ (จ้างตรวจสอบวิเคราะห์บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า))(Last update 8/14/2012)
156
1493
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ส.ค.๕๕ (ซื้อระบบบริหารวัดผลสัมฤทธิ์โครงการอิเล็กฯ))(Last update 8/14/2012)
192
1494
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น (สั่ง ณ วันที่ ๑ ส.ค.๕๕)(Last update 8/10/2012)
197
1495
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๗/๒๕๕๕) เรื่อง ขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ส.ค.๕๕)(Last update 8/10/2012)
165
1496
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๖/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๕ (ส.รย. ๑ อัตรา))(Last update 8/10/2012)
146
1497
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางจ้างขยายสายเมนระบบไฟฟ้าแรงตํ่าและปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้าแรงตํ่า (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๕)(Last update 8/1/2012)
138
1498
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ค.๕๕)(Last update 7/31/2012)
278
1499
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๕ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 7/31/2012)
121
1500
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ค.๕๕)(Last update 7/31/2012)
197
1501
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของอาคารและสิ่งปลูกสร้างจากเหตุวาตภัย (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.ค.๕๕ (ส.สท))(Last update 7/31/2012)
232
1502
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ก.ค.๕๕)(Last update 7/23/2012)
137
1503
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.ค.๕๕ (สอบราคาซื้อวัสดุครุภัฑฑ์การเกษตร))(Last update 7/18/2012)
299
1504
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด (สั่ง ณ วัน ที่ ๑๐ ก.ค.๕๕)(Last update 7/18/2012)
175
1505
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๕)(Last update 7/18/2012)
450
1506
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๖/๒๕๕๕) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งเลขที่ ๗๔/๒๕๕๕ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๕)(Last update 7/18/2012)
149
1507
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ค.๕๕ (สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์))(Last update 7/18/2012)
128
1508
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสัญญาณหลัก (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ค.๕๕)(Last update 7/18/2012)
141
1509
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.ค.๕๕ (สอบราคาซื้อม้านั่งสนาม))(Last update 7/18/2012)
202
1510
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/29/2012)
216
1511
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/26/2012)
155
1512
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๐/๒๕๕๕) เรื่อง เลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๕(สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา))(Last update 6/26/2012)
204
1513
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๙/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๕ (สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณูโลก))(Last update 6/25/2012)
152
1514
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๕ (สำนักพัฒนาธุรกิจ))(Last update 6/25/2012)
122
1515
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๗/๒๕๕๕) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/25/2012)
233
1516
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๖/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาซื้อระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์โครงการอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/25/2012)
227
1517
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนางานวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (QSBG Dream Team) สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๕(Last update 6/19/2012)
201
1518
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/18/2012)
475
1519
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๕ (สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์ สุโขทัย))(Last update 6/18/2012)
213
1520
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง วันที่ ๗ มิ.ย.๕๕ (สอบราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสำรอง))(Last update 6/12/2012)
133
1521
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง วันที่ ๗ มิ.ย.๕๕ (จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สลับสัญญาณรอง))(Last update 6/12/2012)
147
1522
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะทำงานจัดโครงการประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" สั่ง ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๕๕(Last update 6/8/2012)
266
1523
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๙/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๕๕ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ๑ อัตรา))(Last update 6/8/2012)
127
1524
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๘/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๕๕(สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ๔ อัตรา))(Last update 6/8/2012)
154
1525
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณวันที่ ๕ มิ.ย.๕๕ (สวนพฤกษศาสตร์ระยอง))(Last update 6/6/2012)
132
1526
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๖/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๕ มิ.ย.๕๕ (สำนักพัฒนาธุรกิจ ๒ อัตรา))(Last update 6/6/2012)
232
1527
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๕/๒๕๕๕) เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๕ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/6/2012)
397
1528
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแทน (สั่ง ณ วันที่ ๕ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/6/2012)
145
1529
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief lnformation Officer) (สั่ง ณ วันที่ ๕ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/6/2012)
209
1530
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์รายแผน (สั่ง ณ วันที่ ๕ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/6/2012)
195
1531
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ ปรับปรุงพัฒนาแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ ด้าน CG และ CSR (สั่ง ณ วันที่ ๕ มิ.ย.๕๕)(Last update 6/6/2012)
210
1532
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๕ (จัดจ้างทำช่องสัญญาณ ระบบ lnternet สำรอง))(Last update 5/24/2012)
171
1533
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๙/๒๕๕๕) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๕)(Last update 5/23/2012)
340
1534
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๘/๒๕๕๕) เรื่อง ขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๕)(Last update 5/22/2012)
149
1535
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๗/๒๕๕๕) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๕ (๒ อัตรา)))(Last update 5/22/2012)
214
1536
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๖/๒๕๕๕) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๕)(Last update 5/22/2012)
206
1537
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๕)(Last update 5/14/2012)
169
1538
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ (สั่ง ณ วันที่ ๘ พ.ค.๕๕)(Last update 5/14/2012)
159
1539
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ (สั่ง ณ วันที่ ๘ พ.ค.๕๕)(Last update 5/14/2012)
138
1540
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๘ พ.ค.๕๕)(Last update 5/10/2012)
218
1541
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๕ (สอบราคาซื้อวัสดุเกษตร))(Last update 5/2/2012)
216
1542
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๕ (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่))(Last update 5/2/2012)
166
1543
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานวิจัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๕)(Last update 4/27/2012)
221
1544
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๘/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางระบบไฟฟ้า (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๕(สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย))(Last update 4/27/2012)
276
1545
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๗/๒๕๕๕) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๕)(Last update 4/24/2012)
232
1546
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๖/๒๕๕๕) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๕)(Last update 4/24/2012)
211
1547
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างระบบไฟฟ้า (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๕ (สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย))(Last update 4/18/2012)
415
1548
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสลับสัญญาณรอง (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๕)(Last update 4/18/2012)
284
1549
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางระบบประปา (สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย.๕๕ (สวนพฤกษศาสตร์ พระแม่ย่า สุโขทัย))(Last update 4/11/2012)
412
1550
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างระบบประปา (สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย.๕๕ (สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย))(Last update 4/11/2012)
242
1551
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่และจัดภูมิทัศน์ (สั่ง ณ วันที่ ๒ เม.ย.๕๕(สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย))(Last update 4/3/2012)
176
1552
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๐/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างปรับปรุงพื้นที่และจัดภูมิทัศน์ (สั่ง ณ วันที่ ๒ เม.ย.๕๕(สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย))(Last update 4/3/2012)
890
1553
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๙/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๕ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ๑ อัตรา))(Last update 3/30/2012)
152
1554
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๘/๒๕๕๕) เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจจ้าง (สั่ง วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๕ (จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อรักษามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม))(Last update 3/30/2012)
263
1555
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๗/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๕))(Last update 3/30/2012)
192
1556
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๖/๒๕๕๕) เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๕ )(Last update 3/27/2012)
353
1557
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๕/๒๕๕๕) เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานรับผิดชอบการปฏิบัติงานและสั่งและปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๕)(Last update 3/27/2012)
398
1558
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและปลูกบำรุง (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๕)(Last update 3/26/2012)
219
1559
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓/๒๕๕๕) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๕)(Last update 3/26/2012)
224
1560
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๕)(Last update 3/26/2012)
149
1561
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๕๕ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 3/19/2012)
133
1562
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๐/๒๕๕๕) เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มี.ค.๕๕)(Last update 3/16/2012)
210
1563
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้างทางเดินเหนือยอดไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มี.ค.๕๕)(Last update 3/15/2012)
137
1564
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๕ (สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก))(Last update 3/13/2012)
194
1565
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๗/๒๕๕๕) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๖ มี.ค.๕๕( ๕ อัตรา))(Last update 3/6/2012)
198
1566
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖/๒๕๕๕) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ระดับ ๘-๑๐ (สั่ง ณ วันที่ ๕ มี.ค.๕๕)(Last update 3/5/2012)
275
1567
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒ มี.ค.๕๕ (ผลิดนํ้าดื่มตราองค์การ)(Last update 3/5/2012)
326
1568
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒ มี.ค.๕๕)(Last update 3/2/2012)
207
1569
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารูปแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒ มี.ค.๕๕)(Last update 3/2/2012)
139
1570
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานประจำปี (Year Plan) และพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ (สั่ง ณ วันที่ ๒ มี.ค.๕๕)(Last update 3/2/2012)
187
1571
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.พ.๕๕ (สำนักพัฒนาธุรกิจ ๓ อัตรา))(Last update 2/29/2012)
158
1572
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.พ.๕๕ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ๔ อัตรา))(Last update 2/29/2012)
141
1573
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กพ.๕๕ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ๒ อัตรา))(Last update 2/28/2012)
148
1574
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กพ.๕๕ (สำนักบริหาร ๑ อัตรา))(Last update 2/28/2012)
146
1575
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๕๕) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กพ.๕๕ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ๑ อัตรา))(Last update 2/28/2012)
133
1576
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๕) เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๕)(Last update 2/21/2012)
257
1577
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.พ.๕๕(สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 4 ล้อ))(Last update 2/21/2012)
257
1578
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๕ (เช่ารถยนต์ 4 ล้อ จำนวน 5 คัน))(Last update 2/9/2012)
329
1579
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหร้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับ (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๕ (จัดซื้อจักรยานยนต์ ไต่เขา 250 ซ๊ซี))(Last update 2/9/2012)
262
1580
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๕ (ชุดหนังสือพรรณไม้เมืองไทย เล่ม 2))(Last update 2/7/2012)
153
1581
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๕(เช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง))(Last update 2/7/2012)
160
1582
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๐/๒๕๕๕) เรื่อง ให้รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๕)(Last update 2/3/2012)
226
1583
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๕ (สวนพฤกษาสตร์พิษณุโลก))(Last update 1/30/2012)
212
1584
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๕) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๕)(Last update 1/30/2012)
223
1585
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๕) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๕)(Last update 1/30/2012)
224
1586
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๕) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (3 อัตรา) (สั่ง วันที่ ๒๔ ม.ค.๕๕)(Last update 1/25/2012)
217
1587
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมกาารเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๕(จ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์))(Last update 1/19/2012)
177
1588
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมกาารเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๕(สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน))(Last update 1/19/2012)
217
1589
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรถบุปผาชาติ พร้อมริ้วขบวนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี ๒๕๕๕ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๕)(Last update 1/17/2012)
301
1590
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๕) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๕ (๑ อัตรา))(Last update 1/15/2012)
239
1591
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๕) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๔(สวนพฤกษฯ สาขา สุโขทัย))(Last update 1/12/2012)
214
1592
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๔ (สำนักพัฒนาธูรกิจ))(Last update 1/3/2012)
197
1593
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๖/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๔(สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 1/3/2012)
215
1594
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๕/๒๕๕๔) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๔ (๔ อัตรา))(Last update 12/27/2011)
269
1595
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๔/๒๕๕๔) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๔ (๓ อัตรา))(Last update 12/27/2011)
231
1596
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๓/๒๕๕๔) เรื่อง ขยายกำหนดระยะการทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๔ (สำนักบริหาร)(Last update 12/27/2011)
208
1597
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๒/๒๕๕๔) เรื่อง ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๔)(Last update 12/26/2011)
190
1598
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๑/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๔)(Last update 12/22/2011)
251
1599
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒๐/๒๕๕๔) เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๔)(Last update 12/22/2011)
272
1600
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๙/๒๕๕๔) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๔)(Last update 12/22/2011)
200
1601
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๘/๒๕๕๔) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๔)(Last update 12/22/2011)
265
1602
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๔ (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์าการเกษตร รถบรรทุกเกษตร))(Last update 12/20/2011)
163
1603
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๔ (สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์))(Last update 12/20/2011)
156
1604
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และ ภาค ค ตำแหน่ง เลขานุการ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๔)(Last update 12/20/2011)
199
1605
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๔(สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 12/20/2011)
125
1606
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๔(สำนักบริหาร))(Last update 12/20/2011)
120
1607
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญาอนุญาตให้ประกอบการ ให้บริการและบริหารอาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมมนา (สั่ง ณ วันที่ ๕ ธ.ค.๕๔)(Last update 12/6/2011)
246
1608
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๑/๒๕๕๔) เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พ.ย.๕๔ (จัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๕))(Last update 12/1/2011)
136
1609
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑๐/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๔(สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 11/21/2011)
165
1610
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๔)(Last update 11/20/2011)
155
1611
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๘/๒๕๕๔) เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๔)(Last update 11/19/2011)
200
1612
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบและประเมินผล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๔)(Last update 11/17/2011)
267
1613
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๔)(Last update 11/17/2011)
487
1614
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๔ (จ้างผลิตหนังสือชุดพรรณไม้เมืองไทย))(Last update 11/17/2011)
351
1615
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๔)(Last update 11/13/2011)
192
1616
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๓/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๔ (สำนักพัฒนาปลูกบำรุง)(Last update 11/13/2011)
158
1617
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๒/๒๕๕๔) เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๔)(Last update 11/13/2011)
196
1618
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๑/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง)(Last update 11/13/2011)
161
1619
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๐๐/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๔)(Last update 11/13/2011)
176
1620
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานสวนพฤกศาสตร์แฟร์ ครั้ง ที่ ๒ (สั่ง ณ วันที่ ๓ พ.ย.๕๔)(Last update 11/4/2011)
192
1621
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๘/๒๕๕๔) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่ ๑๓๖/๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๓ พ.ย.๕๔)(Last update 11/4/2011)
196
1622
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒ พ.ย.๕๔ (จ้างทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔))(Last update 11/2/2011)
198
1623
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๖/๒๕๕๔) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน (เพิ่มเติม)(Last update 10/27/2011)
229
1624
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๘/๒๕๕๔) เรื่อง การเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๔)(Last update 10/27/2011)
175
1625
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๗/๒๕๕๔) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ระดับ ๑-๗ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๔)(Last update 10/27/2011)
194
1626
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งโฆษกองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ต.ค.๕๔)(Last update 10/27/2011)
179
1627
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๔/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๔ (สำนักปลูกบำรุง))(Last update 10/26/2011)
141
1628
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๓/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๔ (สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก))(Last update 10/26/2011)
177
1629
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๔)(Last update 10/26/2011)
146
1630
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนการอนุญาตให้ติดตั้งระบบสื่อสาร (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๔)(Last update 10/25/2011)
133
1631
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙๐/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรถกระทงใหญ่ และริ้วขบวน งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๔)(Last update 10/19/2011)
201
1632
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดโครงการ "ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑" (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๔)(Last update 10/19/2011)
236
1633
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๔)(Last update 10/14/2011)
182
1634
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๕/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ต.ค.๕๔) (จรัญ มากน้อย)(Last update 10/14/2011)
204
1635
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๓/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔ (พังงา))(Last update 10/13/2011)
146
1636
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๖ ต.ค.๕๔(สำนักปลูกบำรุง))(Last update 10/7/2011)
147
1637
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๒/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔ (สำนักปลูกบำรุง))(Last update 10/4/2011)
156
1638
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๑/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔ (สำนักบริหาร))(Last update 10/4/2011)
149
1639
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘๐/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔ (สำนักปลูกบำรุง))(Last update 10/4/2011)
190
1640
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๙/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔ (พิษณุโลก))(Last update 10/4/2011)
159
1641
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๘/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔ (ขอนแก่น))(Last update 10/4/2011)
139
1642
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๗/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔ (พิษณุโลก))(Last update 10/4/2011)
120
1643
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๖/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔ (ระยอง))(Last update 10/4/2011)
121
1644
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๕/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔ (สุโขทัย))(Last update 10/4/2011)
129
1645
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๔/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔ (เชียงใหม่))(Last update 10/4/2011)
151
1646
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบครุภัณฑ์อาคารศูนย์ฝึกอบรม (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๔)(Last update 10/4/2011)
139
1647
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๔ (ชัยณรงค์ สุววรณรัตน์))(Last update 9/30/2011)
167
1648
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๔ (นายอนันต์ บุญฟอง))(Last update 9/30/2011)
264
1649
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗๐/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๔)(Last update 9/29/2011)
239
1650
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๙/๒๕๕๔) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ก.ย.๕๔)(Last update 9/28/2011)
257
1651
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๔)(Last update 9/28/2011)
387
1652
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๗/๒๕๕๔) เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลขที่ ๑๕๘/๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๔)(Last update 9/16/2011)
170
1653
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที ๑๔ ก.ย.๕๔(จัดทำแผนแม่บท สวนพฤกษศาสตร์ระยอง))(Last update 9/15/2011)
252
1654
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๐/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ย.๕๔)(Last update 9/14/2011)
241
1655
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๙/๒๕๕๔) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ย.๕๔)(Last update 9/14/2011)
241
1656
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๙ ก.ย.๕๔ (ปรับปรุงอาคารศูนย์สารนิเทศ_อาคารบริหาร_อาคารค่ายพักเยาวชน))(Last update 9/12/2011)
165
1657
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงห้องสุขาอาคารศูนย์สารนิเทศ อาคารสำนักบริหาร อาคารค่ายพักเยาวชน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๕๔)(Last update 9/9/2011)
154
1658
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขาอาคารศูนย์สารนิเทศ อาคารสำนักบริหาร อาคารค่ายพักเยาวชน (สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.ย.๕๔)(Last update 9/9/2011)
217
1659
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.ย.๕๔(ปรับปรุงระบบบำบัดนํ้าเสีย ๑ ระบบของสำนักวิจัยและพัฒนา))(Last update 9/9/2011)
176
1660
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖๑/๒๕๕๔) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ย.๕๔)(Last update 9/5/2011)
265
1661
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๘/๒๕๕๔) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.ย.๕๔)(Last update 9/5/2011)
441
1662
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มิ.ย.๕๔สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น))(Last update 9/5/2011)
153
1663
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มิ.ย.๕๔)(Last update 9/1/2011)
237
1664
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๕/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ ๓๐ สค.๕๔(สวนพฤกษศาสตร์พิษณุโลก))(Last update 8/31/2011)
200
1665
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๔ (ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักพัฒนาธุรกิจ))(Last update 8/29/2011)
173
1666
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๓/๒๕๕๔) เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๔)(Last update 8/29/2011)
169
1667
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๒/๒๕๕๔) เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๔ (สำนักบริหาร))(Last update 8/26/2011)
155
1668
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๑/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 8/26/2011)
130
1669
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕๐/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๔ (สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย))(Last update 8/26/2011)
127
1670
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๘/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๔)(Last update 8/24/2011)
224
1671
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน "งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔"เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๔)(Last update 8/22/2011)
182
1672
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๔)(Last update 8/17/2011)
171
1673
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สารนิเทศ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๔)(Last update 8/16/2011)
207
1674
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สารนิเทศ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๔)(Last update 8/16/2011)
269
1675
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๔/๒๕๕๔) เรื่อง ภาคทัณฑ์พนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ส.ค.๕๔)(Last update 8/15/2011)
204
1676
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 8/11/2011)
194
1677
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนวิจัย ระดับ ๗ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๔)(Last update 8/11/2011)
149
1678
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการผลิต ระดับ ๗ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๔)(Last update 8/11/2011)
177
1679
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔๐/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนธุรกิจ ระดับ ๗ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๔)(Last update 8/11/2011)
156
1680
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ระดับ ๘ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๔)(Last update 8/11/2011)
218
1681
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการองค์กร ระดับ ๗ (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๔)(Last update 8/11/2011)
191
1682
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๗/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ๑๐ ส.ค.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 8/11/2011)
146
1683
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๔ (จ้างปรับปรุงฐานรากอาคารวิจัยและปฏิบัติการ ๒))(Last update 8/11/2011)
452
1684
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ (วิธีจ้าง) และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๔ ส.ค.๕๔)(Last update 8/5/2011)
194
1685
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๓ ส.ค.๕๔)(Last update 8/3/2011)
281
1686
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ค.๕๔(จ้างตรวจประเมินระบบจัดการ ISO ๑๔๐๐๑)(Last update 8/3/2011)
166
1687
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดบรรยายทางวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔(Last update 8/3/2011)
154
1688
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๑/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑ ส.ค.๕๔ (สำนักบริหาร))(Last update 8/3/2011)
143
1689
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๐/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายห้องสอบและควบคุมการสอบเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ค.๕๔)(Last update 7/29/2011)
193
1690
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ก.ค.๕๔)(Last update 7/25/2011)
594
1691
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๘/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๔ (สำนักพัฒนาปลูกบำรุง))(Last update 7/25/2011)
136
1692
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๔)(Last update 7/25/2011)
155
1693
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๔/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ค.(สำนักบริหาร))(Last update 7/25/2011)
156
1694
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายห้องสอบและควบคุมการสอบเพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ค.๕๔)(Last update 7/21/2011)
156
1695
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.ค.๕๔(ปรับปรุงอาคารวิจับและปฏิบัติการ ๒ และรางระบายนํ้า))(Last update 7/21/2011)
165
1696
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ค.๕๔ (สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักวิจัย))(Last update 7/7/2011)
380
1697
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ค.๕๔ (สอบราคาจัดจ้างพิมพ์และจัดทำรูปเล่มหนังสือฯ))(Last update 7/7/2011)
221
1698
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.ค.๕๔)(Last update 7/7/2011)
181
1699
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานสนับสนุน)(Last update 7/7/2011)
206
1700
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานธุรกิจ)(Last update 7/7/2011)
155
1701
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานชลประทาน)(Last update 7/7/2011)
150
1702
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานผลิตสื่อและเผยแพร่)(Last update 7/7/2011)
160
1703
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานศิลปกรรม)(Last update 7/7/2011)
155
1704
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานบรรณารักษ์)(Last update 7/7/2011)
242
1705
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม ปฏิบัติการ)(Last update 7/7/2011)
170
1706
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม วิชาการ)(Last update 7/7/2011)
150
1707
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม วิชาการ (พืชสวน))(Last update 7/7/2011)
166
1708
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานตรวจสอบภายใน)(Last update 7/7/2011)
177
1709
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓ (สั่ง ณ วันที่ ๕ ก.ค.๕๔)(Last update 7/6/2011)
183
1710
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑o๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๔ มิ.ย.๕๔)(Last update 7/6/2011)
199
1711
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑o๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร)(Last update 7/6/2011)
183
1712
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑o๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานกฎหมาย)(Last update 7/6/2011)
150
1713
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑o๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานบัญชี)(Last update 7/6/2011)
149
1714
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑o๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม บริหารงานทั่วไป)(Last update 7/6/2011)
200
1715
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑o๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม บริหารการเงินการคลัง)(Last update 7/6/2011)
214
1716
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑o๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบภาค ข และภาค ค (กลุ่ม งานนโยบายและแผน)(Last update 7/6/2011)
163
1717
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑o๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๔ ก.ค.๕๔_(จัดจ้างติดตั้งมิเตอร์ย่อยไฟฟ้าฝั่งบ้านพักพนักงาน))(Last update 7/4/2011)
147
1718
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑o๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคารถมินิบัส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คน (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๔)(Last update 7/1/2011)
220
1719
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑oo/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำหรับบุคคลภายนอก (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๔)(Last update 7/1/2011)
184
1720
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๙/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๔_(สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 7/1/2011)
119
1721
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๔)(Last update 7/1/2011)
168
1722
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๓o มิ.ย.๕๔ (จัดจ้างที่ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าฝั่งบ้านพักพนักงาน))(Last update 6/30/2011)
202
1723
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๖/๒๕๕๔) เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออก (สั่ง ณ 30 มิ.ย.๕๔)(Last update 6/30/2011)
213
1724
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๔_(สอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบนํ้า สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น))(Last update 6/29/2011)
134
1725
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการและบริหารอาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมมนา เพิ่มเติม (สั่ง ณ ๒๘ มิ.ย.๕๔)(Last update 6/29/2011)
145
1726
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๔_(จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์))(Last update 6/29/2011)
356
1727
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(Last update 6/28/2011)
154
1728
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการบันทึกบัญชีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๔)(Last update 6/17/2011)
211
1729
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๔(สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 6/16/2011)
188
1730
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ถือรหัสตู้นิรภัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๔)(Last update 6/16/2011)
151
1731
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๔(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิยาศาสตร์รายการเครื่องทำนํ้าสะอาดระบบ RO))(Last update 6/2/2011)
471
1732
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๔(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องบันทึกสภาพภูมิอากาศ (Data logger)))(Last update 6/2/2011)
139
1733
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๔ (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ตู้เขี่ยเชื่อ 1 ชุด))(Last update 6/2/2011)
166
1734
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๔/๒๕๕๔) เรื่อง การปรับเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำ (สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๔)(Last update 6/2/2011)
279
1735
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๓/๒๕๕๔) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ค.๕๔)(Last update 6/2/2011)
180
1736
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองาน คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๔ (ดำเนินการจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก)(Last update 6/2/2011)
313
1737
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๔ (สอบราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงและตกแต่งโรงเรือนรวบรวมพันธ์กล้วยไม้ไทย))(Last update 6/2/2011)
236
1738
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งควบคุมงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๔ (การจ้างสร้างถนนเสริมคอนกรีต สวนพฤกษศาสตร์ระยอง))(Last update 5/18/2011)
202
1739
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๙/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๔)(Last update 5/18/2011)
222
1740
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๘/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๔)(Last update 5/18/2011)
206
1741
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๗/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๔ (สนบ.- สพป.))(Last update 5/12/2011)
153
1742
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๖/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๔ (สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย))(Last update 5/12/2011)
135
1743
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางระบบประปา (สั่ง ณ วันที่ ๖ พ.ค.๕๔ (รายการระบบประปา ๑ ระบบของสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น))(Last update 5/10/2011)
515
1744
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สั่ง ณ วันที่ ๔ พ.ค.๕๔ (จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ๒ รายการ ห้องนํ้า ๑ บ่อพักนํ้า ๑))(Last update 5/10/2011)
130
1745
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน "งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔" (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๔ )(Last update 4/22/2011)
179
1746
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๒o เม.ย.๕๔ (สอบราคาปรับปรุงห้องสมุดสง่า สรรพศรี))(Last update 4/21/2011)
203
1747
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะประธานกรรมการจัดงาน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ประจำปี ๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๒o เม.ย.๕๔)(Last update 4/20/2011)
214
1748
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๖/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 4/19/2011)
134
1749
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ประจำปี ๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เม.ย.๕๔)(Last update 4/18/2011)
296
1750
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๗ เม.ย.๕๔ (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องวิเคราะสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ)(Last update 4/11/2011)
158
1751
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สั่ง ณ วันที่ ๗ เม.ย.๕๔)(Last update 4/11/2011)
415
1752
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๕/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย.๕๔(สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา))(Last update 4/7/2011)
131
1753
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๔/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย.๕๔(สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก))(Last update 4/7/2011)
128
1754
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๓/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 4/7/2011)
120
1755
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการและบริหารอาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมนา (สั่ง ณ วันที่ ๔ เม.ย.๕๔)(Last update 4/7/2011)
148
1756
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖๑/๒๕๕๔) เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๔ เม.ย.๕๔)(Last update 4/7/2011)
240
1757
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๔ (สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก)(Last update 4/4/2011)
158
1758
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๙/๒๕๕๔) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งเลขที่ ๒๖/๒๕๕๓ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๔)(Last update 4/4/2011)
162
1759
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้่าที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยในมือ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๔)(Last update 4/1/2011)
179
1760
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๔)(Last update 4/1/2011)
227
1761
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๕/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๔)(Last update 3/31/2011)
280
1762
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะทำงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดปราจีนบุรี (สั่ง ณ วันที่ ๓o มี.ค.๕๔)(Last update 3/31/2011)
150
1763
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๔)(Last update 3/29/2011)
207
1764
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕๒/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 3/29/2011)
141
1765
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕o/๒๕๕๔) เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มี.ค.๕๔)(Last update 3/23/2011)
214
1766
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) และบริหารธรรมมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Governance) (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๕๔)(Last update 3/23/2011)
494
1767
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief lnformation Officer(CIO) (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มี.ค.๕๔)(Last update 3/23/2011)
201
1768
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๗/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑o มี.ค.๕๔)(Last update 3/11/2011)
277
1769
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๔)(Last update 3/11/2011)
173
1770
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๕/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๔)(Last update 3/11/2011)
177
1771
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๔)(Last update 3/11/2011)
147
1772
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๔)(Last update 3/11/2011)
171
1773
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดปราจีนบุรี (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๔)(Last update 3/11/2011)
223
1774
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๔)(Last update 3/11/2011)
185
1775
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๙/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๔(สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น))(Last update 3/11/2011)
182
1776
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๘/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๔ (สำนักพัฒนาธุรกิจ))(Last update 3/11/2011)
145
1777
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๗/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๔ (สำนักบริหาร))(Last update 3/11/2011)
134
1778
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค.๕๔)(Last update 3/11/2011)
126
1779
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๕๔)(Last update 3/2/2011)
251
1780
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๔/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สอบราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๕๔)(Last update 3/2/2011)
584
1781
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๒/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 3/2/2011)
152
1782
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓๑/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๕๔ (นายณัฐวิโรจน์ ฐิติพลภัทร))(Last update 3/2/2011)
225
1783
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๕๔)(Last update 3/2/2011)
194
1784
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.พ.๕๔)(Last update 2/24/2011)
180
1785
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จ้างผลิตนํ้าดื่ม ตรา Golden Gardenia สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๕๔)(Last update 2/24/2011)
158
1786
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๖/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๔(สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น))(Last update 2/15/2011)
257
1787
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๕/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พ้นจากการปฏิบัติเจ้าหน้าที่พัสดุ สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น (สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๔)(Last update 2/15/2011)
166
1788
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๔/๒๕๕๔) เรื่อง เลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.พ.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 2/15/2011)
252
1789
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๓/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.พ.๕๔ (สำนักบริหาร))(Last update 2/15/2011)
131
1790
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๒/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ก.พ.๕๔)(Last update 2/14/2011)
292
1791
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒๑/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มค.๕๔ (สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก))(Last update 2/11/2011)
132
1792
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๕๔ (สำนักบริหาร))(Last update 2/1/2011)
133
1793
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ซื้อเครื่องควบคุมความชื้นของอากาศ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๕๔)(Last update 2/1/2011)
145
1794
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานประจำปี (Year Plan) และพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๔)(Last update 1/29/2011)
164
1795
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๔)(Last update 1/29/2011)
149
1796
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๔ (สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย))(Last update 1/29/2011)
205
1797
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๕/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๔ (สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก))(Last update 1/29/2011)
130
1798
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๔/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 1/28/2011)
127
1799
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓/๒๕๕๔) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง))(Last update 1/28/2011)
167
1800
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๒/๒๕๕๔) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๔)(Last update 1/28/2011)
212
1801
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๑/๒๕๕๔) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๔(เลื่อนจากระดับ ๖ ขึ้นไประดับ ๗))(Last update 1/28/2011)
193
1802
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑o/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการและบริหารอาคารศูนย์ฝึกอบรม - สัมมนา (สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๔)(Last update 1/27/2011)
164
1803
คำสั่ง อสพ.ที่ (๙/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีต ณ สวนพฤกษศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ม.ค.๕๔)(Last update 1/25/2011)
131
1804
คำสั่ง อสพ.ที่ (๘/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ม.ค.๕๔)(Last update 1/25/2011)
184
1805
คำสั่ง อสพ.ที่ (๗/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จัดทำรถบุปผาชาติพร้อมริ้วขบวน สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ม.ค.๕๔)(Last update 1/25/2011)
130
1806
คำสั่ง อสพ.ที่ (๖/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จัดซื้อระบบบริหารโครงการอิเล็กทรอนิกส์ สั่ง ณ วันที่ ๒o ม.ค.๕๔)(Last update 1/25/2011)
225
1807
คำสั่ง อสพ.ที่ (๕/๒๕๕๔) เรื่อง เลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๔ (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ))(Last update 1/19/2011)
178
1808
คำสั่ง อสพ.ที่ (๔/๒๕๕๔) เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๔ (สำนักวิจัยและพัฒนา))(Last update 1/19/2011)
170
1809
คำสั่ง อสพ.ที่ (๓/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผลิตนํ้าดื่ม ตรา Golden Gardenia สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2554)(Last update 1/17/2011)
158
1810
คำสั่ง อสพ.ที่ (๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน (โรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔)(Last update 1/13/2011)
122
1811
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑/๒๕๕๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔)(Last update 1/6/2011)
171
1812
คำสั่งที่ (๒๗๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงาน(Last update 1/4/2011)
229
1813
คำสั่งที่ (๒๗๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการองค์กร(Last update 1/4/2011)
163
1814
คำสั่งที่ (๒๗๕/๒๕๕๓) เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน รักษาผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 1/4/2011)
265
1815
คำสั่งที่ (๒๗๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(Last update 1/4/2011)
202
1816
คำสั่งที่ (๒๗๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 1/4/2011)
137
1817
คำสั่งที่ (๒๗๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 1/4/2011)
126
1818
คำสั่งที่ (๒๗๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ " การจัดการทางด้านพืชสวน " (RBGE Certifical in Practical Horticulture)(Last update 1/4/2011)
262
1819
คำสั่งที่ (๒๗o/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น)(Last update 12/30/2010)
134
1820
คำสั่งที่ (๒๖๙/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก)(Last update 12/30/2010)
132
1821
คำสั่งที่ (๒๖๘/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา)(Last update 12/30/2010)
145
1822
คำสั่งที่ (๒๖๗/๒๕๕๓) เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/24/2010)
216
1823
คำสั่งที่ (๒๖๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การลงโทษผู้ประกอบการ(Last update 12/17/2010)
146
1824
คำสั่งที่ (๒๖๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง(Last update 12/17/2010)
140
1825
คำสั่งที่ (๒๖๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 12/13/2010)
218
1826
คำสั่งที่ (๒๖๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 12/13/2010)
132
1827
คำสั่งที่ (๒๖๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย)(Last update 12/9/2010)
187
1828
คำสั่งที่ (๒๖๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดสัมมนา "เยาวชนไทย ต้านภัยโลกร้อน"(Last update 12/7/2010)
151
1829
คำสั่งที่ (๒๖o/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน(Last update 12/3/2010)
187
1830
คำสั่งที่ (๒๕๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ พิธีเปิดงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ ๑ องค์การสวนพฤกษศาสตร์.(Last update 12/3/2010)
150
1831
คำสั่งที่ (๒๕๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/26/2010)
145
1832
คำสั่งที่ (๒๕๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 11/24/2010)
175
1833
คำสั่งที่ (๒๕๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑o รายการ(Last update 11/24/2010)
133
1834
คำสั่งที่ (๒๕๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรถบุปผาชาติพร้อมริ้วขบวน และจัดซุ้มนิทรรศการส่วนเผยแพร่ความรู้ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี ๒๕๕๔(Last update 11/24/2010)
167
1835
คำสั่งที่ (๒๕๒/๒๕๕๓) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งเลขที่ ๑๘๙ / ๒๕๕๓(Last update 11/23/2010)
152
1836
คำสั่งที่ (๒๕๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง(Last update 11/23/2010)
124
1837
คำสั่งที่ (๒๕o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 11/22/2010)
219
1838
คำสั่งที่ (๒๔๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(Last update 11/18/2010)
158
1839
คำสั่งที่ (๒๔๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 11/13/2010)
184
1840
คำสั่งที่ (๒๔๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 11/13/2010)
174
1841
คำสั่งที่ (๒๔๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔(Last update 11/13/2010)
126
1842
คำสั่งที่ (๒๔๔/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน(Last update 11/13/2010)
137
1843
คำสั่งที่ (๒๔๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(Last update 11/11/2010)
203
1844
คำสั่งที่ (๒๔๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สังกัด รองอำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1)(Last update 11/11/2010)
133
1845
คำสั่งที่ (๒๔๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สังกัด รองอำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2)(Last update 11/11/2010)
127
1846
คำสั่งที่ (๒๔o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สังกัด ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) (Last update 11/11/2010)
127
1847
คำสั่งที่ (๒๓๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สำนักพัฒนาธุรกิจ) (Last update 11/11/2010)
128
1848
คำสั่งที่ (๒๓๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สำนักวิจัยและพัฒนา)(Last update 11/11/2010)
126
1849
คำสั่งที่ (๒๓๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง)(Last update 11/11/2010)
156
1850
คำสั่งที่ (๒๓๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สำนักบริหาร) (Last update 11/11/2010)
197
1851
คำสั่งที่ (๒๓๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ)(Last update 11/11/2010)
139
1852
คำสั่งที่ (๒๓๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สวนพฤกษศาสตร์ระยอง)(Last update 11/11/2010)
139
1853
คำสั่งที่ (๒๓๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น)(Last update 11/11/2010)
142
1854
คำสั่งที่ (๒๓๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา)(Last update 11/11/2010)
163
1855
คำสั่งที่ (๒๓๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย)(Last update 11/11/2010)
250
1856
คำสั่งที่ (๒๓o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สำนักตรวจสอบภายใน)(Last update 11/11/2010)
214
1857
คำสั่งที่ (๒๒๙/๒๕๕๓) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน(Last update 11/11/2010)
165
1858
คำสั่งที่ (๒๒๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 11/11/2010)
133
1859
คำสั่งที่ (๒๒๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง เทคนิคการจัดการหอพรรณไม้ (Herbarium Technique Course) วันที่ ๑๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓(Last update 11/4/2010)
139
1860
คำสั่งที่ (๒๒๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบและประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงาน(Last update 11/4/2010)
131
1861
คำสั่งที่ (๒๒๕/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน(Last update 11/3/2010)
190
1862
คำสั่งที่ (๒๒๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (Last update 11/2/2010)
226
1863
คำสั่งที่ (๒๒๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 11/2/2010)
131
1864
คำสั่งที่ (๒๒๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน(Last update 11/2/2010)
270
1865
คำสั่งที่ (๒๒o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรถกระทงใหญ่ และริ้วขบวน งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่(Last update 11/1/2010)
164
1866
คำสั่งที่ (๒๑๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 10/28/2010)
141
1867
คำสั่งที่ (๒๑๘/๒๕๕๓) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่(Last update 10/28/2010)
198
1868
คำสั่งที่ (๒๑๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(Last update 10/22/2010)
265
1869
คำสั่งที่ (๒๑๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและคณะทำงานกำหนดราคาพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 10/22/2010)
150
1870
คำสั่งที่ (๒๑๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพองค์การสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว(Last update 10/22/2010)
147
1871
คำสั่งที่ (๒๑๔/๒๕๕๓) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งที่ ๑๒๕/๒๕๕๓(Last update 10/22/2010)
139
1872
คำสั่งที่ (๒๑๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 10/22/2010)
129
1873
คำสั่งที่ (๒๑๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 10/22/2010)
178
1874
คำสั่งที่ (๒๑๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ(Last update 10/20/2010)
290
1875
คำสั่งที่ (๒๑o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดปราจีนบุรี(Last update 10/19/2010)
142
1876
คำสั่งที่ (๒o๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 10/19/2010)
125
1877
คำสั่งที่ (๒o๘/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย)(Last update 10/13/2010)
149
1878
คำสั่งที่ (๒o๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการองค์กร(Last update 10/13/2010)
151
1879
คำสั่งที่ (๒o๑/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สำนักวิจัยและพัฒนา , สำนักบริหาร)(Last update 10/13/2010)
130
1880
คำสั่งที่ (๒oo/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง)(Last update 10/13/2010)
129
1881
คำสั่งที่ (๑๙๙/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก)(Last update 10/13/2010)
132
1882
คำสั่งที่ (๑๙๘/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น)(Last update 10/13/2010)
263
1883
คำสั่งที่ (๑๙๗/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง , สำนักบริหาร)(Last update 10/12/2010)
197
1884
คำสั่งที่ (๑๙๖/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น)(Last update 10/12/2010)
127
1885
คำสั่งที่ (๑๙๕/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก)(Last update 10/12/2010)
129
1886
คำสั่งที่ (๑๙๔/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง) (Last update 10/12/2010)
277
1887
คำสั่งที่ (๑๙๓/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง)(Last update 10/12/2010)
127
1888
คำสั่งที่ (๒o๖/๒๕๕๓) เรื่อง การเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ(Last update 10/12/2010)
154
1889
คำสั่งที่ (๒o๕/๒๕๕๓) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ระดับ ๑-๘(Last update 10/12/2010)
183
1890
คำสั่งที่ (๑๙๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อชี้แจงข้อสังเกตประกอบรายงานการสอบบัญชี(Last update 10/6/2010)
135
1891
คำสั่งที่ (๒o๔/๒๕๕๓) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ(Last update 10/5/2010)
160
1892
คำสั่งที่ (๒o๓/๒๕๕๓) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่(Last update 10/5/2010)
169
1893
คำสั่งที่ (๑๙๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน(Last update 10/5/2010)
138
1894
คำสั่งที่ (๑๙o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน(Last update 9/29/2010)
1080
1895
คำสั่งที่ (๑๘๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 9/29/2010)
370
1896
คำสั่งที่ (๑๘๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 9/29/2010)
222
1897
คำสั่งที่ (๑๘๗/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน(Last update 9/24/2010)
181
1898
คำสั่งที่ (๑๘๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 9/24/2010)
133
1899
คำสั่งที่ (๑๘๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน(Last update 9/24/2010)
134
1900
คำสั่งที่ (๑๘๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 9/24/2010)
131
1901
คำสั่งที่ (๑๘๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ(Last update 9/24/2010)
124
1902
คำสั่งที่ (๑๘๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ(Last update 9/24/2010)
276
1903
คำสั่งที่ (๑๘๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 9/24/2010)
120
1904
คำสั่งที่ (๑๘o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 9/23/2010)
312
1905
คำสั่งที่ (๑๗๙/๒๕๕๓) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ(Last update 9/17/2010)
138
1906
คำสั่งที่ (๑๗๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองานคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน(Last update 9/17/2010)
149
1907
คำสั่งที่ (๑๗๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 9/16/2010)
186
1908
คำสั่งที่ (๑๗๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓(Last update 9/16/2010)
184
1909
คำสั่งที่ (๑๗๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ(Last update 9/16/2010)
149
1910
คำสั่งที่ (๑๗๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (Last update 9/16/2010)
277
1911
คำสั่งที่ (๑๗๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้ (Last update 9/16/2010)
142
1912
คำสั่งที่ (๑๗๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้(Last update 9/16/2010)
855
1913
คำสั่งที่ (๑๗๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 9/16/2010)
197
1914
คำสั่งที่ (๑๗o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงฐานรากอาคารวิจัยและปฏิบัติการ ๒ และรางระบายนํ้า(Last update 9/16/2010)
119
1915
คำสั่งที่ (๑๖๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงฐานรากอาคารวิจัยและปฏิบัติการ ๒ และรางระบายนํ้า(Last update 9/16/2010)
170
1916
คำสั่งที่ (๑๖๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรกมการตรวจรับพัสดุ(Last update 9/14/2010)
140
1917
คำสั่งที่ (๑๖๗/๒๕๕๓) เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เพิ่มเติม)(Last update 9/13/2010)
200
1918
คำสั่งที่ (๑๖๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน(Last update 9/13/2010)
200
1919
คำสั่งที่ (๑๖๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 9/13/2010)
200
1920
คำสั่งที่ (๑๖๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรกมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง(Last update 9/13/2010)
131
1921
คำสั่งที่ (๑๖๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค "WORKSHOP on GSPC Beyond 2010 FOR BOTANIC GARDENS สวนพฤกษศาสตร์และกลยุทธ์ทั่วโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช-ก้าวต่อไปหลัง 2010"(Last update 9/11/2010)
163
1922
คำสั่งที่ (๑๖๒/๒๕๕๓) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน(Last update 9/9/2010)
168
1923
คำสั่งที่ (๑๖๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดสวนงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1(Last update 9/9/2010)
153
1924
คำสั่งที่ (๑๕๙/๒๕๕๓) เรื่อง ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน(Last update 9/9/2010)
151
1925
คำสั่งที่ (๑๕๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 9/2/2010)
135
1926
คำสั่งที่ (๑๕๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 9/1/2010)
170
1927
คำสั่งที่ (๑๔๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 9/1/2010)
124
1928
คำสั่งที่ (๑๕๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 8/31/2010)
127
1929
คำสั่งที่ (๑๕๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ(Last update 8/31/2010)
130
1930
คำสั่งที่ (๑๕๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(Last update 8/31/2010)
148
1931
คำสั่งที่ (๑๕๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 8/31/2010)
163
1932
คำสั่งที่ (๑๕๒/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน(Last update 8/31/2010)
132
1933
คำสั่งที่ (๑๕๑/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน(Last update 8/31/2010)
127
1934
คำสั่งที่ (๑๕o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง(Last update 8/30/2010)
127
1935
คำสั่งที่ (๑๔๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 8/24/2010)
134
1936
คำสั่งที่ (๑๔๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ๗ รายการ(Last update 8/24/2010)
132
1937
คำสั่งที่ (๑๔๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 8/24/2010)
128
1938
คำสั่งที่ (๑๔๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน(Last update 8/24/2010)
138
1939
คำสั่งที่ (๑๔๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 8/11/2010)
149
1940
คำสั่งที่ (๑๔๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 8/11/2010)
144
1941
คำสั่งที่ (๑๔๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 8/11/2010)
121
1942
คำสั่งที่ (๑๔o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมาการตรวจรับพัสดุ(Last update 8/11/2010)
128
1943
คำสั่งที่ (๑๓๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 8/11/2010)
154
1944
คำสั่งที่ (๑๓๖/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 8/9/2010)
131
1945
คำสั่งที่ (๑๓๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 8/6/2010)
164
1946
คำสั่งที่ (๑๓๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 8/6/2010)
122
1947
คำสั่งที่ (๑๓๕/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน(Last update 7/28/2010)
139
1948
คำสั่งที่ (๑๓๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาการจ้างปรับปรุงอาคารวิจัยและหอพรรณไม้(Last update 7/23/2010)
110
1949
คำสั่งที่ (๑๓๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 7/23/2010)
125
1950
คำสั่งที่ (๑๓๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 7/23/2010)
123
1951
คำสั่งที่ (๑๓๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 7/23/2010)
102
1952
คำสั่งที่ (๑๓o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓(Last update 7/22/2010)
137
1953
คำสั่งที่ (๑๒๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิจัย และอาคารหอพรรณไม้(Last update 7/14/2010)
132
1954
คำสั่งที่ (๑๒๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน(Last update 7/14/2010)
129
1955
คำสั่งที่่ (๑๒๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง(Last update 7/14/2010)
214
1956
คำสั่งที่ (๑๒๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ(Last update 7/13/2010)
181
1957
คำสั่งที่ (๑๒๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพองค์การสวนพฤษศาสตร์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว(Last update 7/13/2010)
131
1958
คำสั่่งที่ (๑๒๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(Last update 7/2/2010)
182
1959
คำสั่่งที่ (๑๒๓/๒๕๕๓) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่(Last update 7/2/2010)
197
1960
คำสั่่งที่ (๑๒๒/๒๕๕๓) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน(Last update 7/2/2010)
170
1961
คำสั่่งที่ (๑๒๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 7/2/2010)
132
1962
คำสั่่งที่ (๑๒o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง(Last update 7/2/2010)
131
1963
คำสั่งที่ (๑๑๗/๒๕๕๓) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งเลขที่ ๙๖/๒๕๕๓(Last update 7/1/2010)
132
1964
คำสั่งที่ (๑๑๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 6/25/2010)
139
1965
คำสั่งที่ (๑๑๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การจ้างก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Last update 6/25/2010)
148
1966
คำสั่งที่ (๑๑๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อจี้แจงข้อสังเกตประกอบรายงานการสอบบัญชี(Last update 6/23/2010)
120
1967
คำสั่งที่ (๑๑๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 6/23/2010)
115
1968
คำสั่งที่ (๑๑๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ(Last update 6/23/2010)
172
1969
คำสั่งที่ (๑๑๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 6/23/2010)
173
1970
คำสั่งที่ (๑๑๒/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/23/2010)
147
1971
คำสั่งที่ (๑๑๑/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/23/2010)
139
1972
คำสั่งที่ (๑๑o/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/23/2010)
125
1973
คำสั่งที่ (๑o๙/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/15/2010)
125
1974
คำสั่งที่ (๑o๘/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/15/2010)
142
1975
คำสั่งที่ (๑o๗/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/15/2010)
130
1976
คำสั่งที่ (๑o๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/12/2010)
113
1977
คำสั่งที่ (๑o๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕(Last update 6/12/2010)
113
1978
คำสั่งที่ (๑o๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา(Last update 6/12/2010)
194
1979
คำสั่งที่ (๑o๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ(Last update 6/4/2010)
119
1980
คำสั่งที่ (๑o๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/4/2010)
170
1981
คำสั่งที่ (๑o๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ(Last update 6/4/2010)
136
1982
คำสั่งที่ (๑oo/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 6/4/2010)
134
1983
คำสั่งที่ (๙๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ(Last update 6/3/2010)
134
1984
คำสั่งที่ (๙๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะบริหารโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักวิจัยและพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/3/2010)
107
1985
คำสั่งที่ (๙๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักวิจัยและพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/3/2010)
131
1986
คำสั่งที่ (๙๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษโครงการ "หิ่งห้อยตามพระราชดำริ"(Last update 6/3/2010)
114
1987
คำสั่งที่ (๙๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๓ รายการ(Last update 6/3/2010)
117
1988
คำสั่งที่ (๙๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 6/3/2010)
118
1989
คำสั่งที่ (๙๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ(Last update 6/3/2010)
156
1990
คำสั่งที่ (๙๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(Last update 6/3/2010)
169
1991
คำสั่งที่ (๙๑/๒๕๕๓) เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/3/2010)
135
1992
คำสั่งที่ (๙o/๒๕๕๓) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน(Last update 6/3/2010)
141
1993
คำสั่งที่ (๘๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ประจำปี ๒๕๕๓(Last update 6/2/2010)
130
1994
คำสั่งที่ (๘๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ(Last update 6/2/2010)
151
1995
คำสั่งที่ (๘๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(Last update 6/2/2010)
111
1996
คำสั่งที่ (๘๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(Last update 6/2/2010)
115
1997
คำสั่งที่ (๘๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง(Last update 6/2/2010)
122
1998
คำสั่งที่ (๘๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง(Last update 6/2/2010)
122
1999
คำสั่งที่ (๘๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง(Last update 6/2/2010)
177
2000
คำสั่งที่ (๘๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการสถานประกอบกิจการสีขาว (Last update 5/31/2010)
195
2001
คำสั่งที่ (๘๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (Last update 5/31/2010)
163
2002
คำสั่งที่ (๘o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (Last update 5/31/2010)
120
2003
คำสั่งที่ (๗๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (Last update 5/31/2010)
124
2004
คำสั่งที่ (๗๘/๒๕๕๓) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (Last update 5/31/2010)
155
2005
คำสั่งที่ (๗๗/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (Last update 5/31/2010)
133
2006
คำสั่งที่ (๗๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน (เพิ่มเติม) (Last update 5/31/2010)
118
2007
คำสั่งที่ (๗๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกลุ่มตำแหน่งงาน และพิจารณาค่าจ้างตามกลุ่มงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ (Last update 5/31/2010)
124
2008
คำสั่งที่ (๗๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (Last update 5/31/2010)
123
2009
คำสั่งที่ (๗๒/๒๕๕๓) เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ (Last update 5/31/2010)
178
2010
คำสั่งที่ (๗๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา โครงการงานติดตั้งระบบนาฬิกาดอกไม้ (Last update 5/31/2010)
111
2011
คำสั่งที่ (๗o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำขบวนพิธีรดนําดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง (Last update 5/31/2010)
147
2012
คำสั่งที่ (๖๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 5/31/2010)
127
2013
คำสั่งที่ (๖๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ) (Last update 5/31/2010)
146
2014
คำสั่งที่ (๖๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ปรับปรุงร้านจำหน่ายกาแฟ)(Last update 5/31/2010)
165
2015
คำสั่งที่ (๖๖/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (Last update 5/31/2010)
132
2016
คำสั่งที่ (๖๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนมาตรฐาน คสร. จ.ระยอง)(Last update 5/31/2010)
118
2017
คำสั่งที่ (๖๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (หนังสือพรรณไม้ (หนังสือบัว)) (Last update 5/31/2010)
111
2018
คำสั่งที่ (๖๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนมาตรฐาน คสร. จ.ระยอง)(Last update 5/31/2010)
114
2019
คำสั่งที่ (๖๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) (Last update 5/31/2010)
113
2020
คำสั่งที่ (๖o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (Last update 5/31/2010)
110
2021
คำสั่งที่ (๕๙/๒๕๕๓) เรื่อง ลดโทษ (Last update 5/31/2010)
128
2022
คำสั่งที่ (๕๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (Last update 5/31/2010)
146
2023
คำสั่งที่ (๕๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชำรุดบกพร่องงานเว็บไซด์และระบบงานสารสนเทศ (Last update 5/31/2010)
118
2024
คำสั่งที่ (๕๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตู้เก็บตัวอย่างแมลงพร้อมลิ้นชัก)(Last update 5/31/2010)
118
2025
คำสั่งที่ (๕๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ตู้เก็บตัวอย่างแมลงพร้อมลิ้นชัก (Last update 5/31/2010)
132
2026
คำสั่งที่ (๕๓/๒๕๕๓) เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เพิ่มเติม) (Last update 5/31/2010)
140
2027
คำสั่งที่ (๕๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน อสพ.)(Last update 5/31/2010)
112
2028
คำสั่งที่ (๕o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุมเครื่องเขียนป้ายพรรณไม้) (Last update 5/31/2010)
168
2029
คำสั่งที่ (๔๙/๒๕๕๓) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน (Last update 5/31/2010)
142
2030
คำสั่งที่ (๔๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เพิ่มเติม) (Last update 5/31/2010)
187
2031
คำสั่งที่ (๔๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (Last update 5/31/2010)
166
2032
คำสั่งที่ (๔๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Last update 5/31/2010)
126
2033
คำสั่งที่ (๔๕/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (Last update 5/31/2010)
126
2034
คำสั่งที่ (๔๔/๒๕๕๓) เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (Last update 5/31/2010)
131
2035
คำสั่งที่ (๔๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านหลากหลายทางชีวภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 5/31/2010)
120
2036
คำสั่งที่ (๔๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Last update 5/31/2010)
111
2037
คำสั่งที่ (๔o/๒๕๕๓) เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าทดลองปฏิบัติงาน (Last update 5/31/2010)
130
2038
คำสั่งที่ (๓๙/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (Last update 5/31/2010)
109
2039
คำสั่งที่ (๓๘/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ประจำปี ๒๕๕๓ (Last update 5/31/2010)
173
2040
คำสั่งที่ (๓๗/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง (Last update 5/31/2010)
175
2041
คำสั่งที่ (๓๖/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง (Last update 5/31/2010)
186
2042
คำสั่งที่ (๓๕/๒๕๕๓) เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (Last update 5/31/2010)
118
2043
คำสั่งที่ (๓๔/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จัดจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง และไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน)(Last update 5/31/2010)
105
2044
คำสั่งที่ (๓๓/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (จัดทำทางก้าวหน้าในอาชีพ Career Path)(Last update 5/31/2010)
126
2045
คำสั่งที่ (๓๒/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (Last update 5/31/2010)
133
2046
คำสั่งที่ (๓๑/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (Last update 5/31/2010)
136
2047
คำสั่งที่ (๓o/๒๕๕๓) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ติดตั้งระบบนาฬิกาดอกไม้)(Last up