ประกาศเรื่อง
        คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๕/๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงโครงการโรงเรือนพร้อมระบบนํ้าศูนย์กล้วยไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๖)
 
  รายละเอียด
       
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงโครงการโรงเรือนพร้อมระบบนํ้าศูนย์กล้วยไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๖)
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๓๕-๒๕๕๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงโครงการโรงเรือนพร้อมระบบนํ้าศูนย์กล้วยไม้ (สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๖).pdf
 
  
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ