เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ปอบิด

Helicteres isora L.
ขี้อ้นใหญ่ มะปิด
Malvaceae
ไม้พุ่ม สูง ๒ ม. ตามส่วนต่างๆ มีขนสีนํ้าตาลปกคลุม ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ ฐานใบมน หรือเว้าเป็นรูปหัวใจ ดอกออกเป็นช่อแน่นจาก ซอกใบ สีส้มแกมแดง ผลรูปทรงกระบอกบิดเป็นเกลียว ปลายแหลม ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Helicteres isora is a shrub 2 m tall. The whole parts are covered with brownish-hairs. Leaves simple, broadly-obovate, base rounded or obliquely cordate. Inflorescences are in leaf axill, densely clusters. Flowers are orange-red in color. Capsules are cylindrical, twisted like screw with pointed end. Flowering in April – October. Propagated is by seed.
-
เปลือกลำต้นให้เส้นใยใช้ทำเชือก ส่วนต่างๆ มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร
Fibres from the bark are used to make rope. Different part of the plant are used in traditional medicine.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: