เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

กระเจี๊ยบแดง

Hibiscus sabdariffa L.
ขี้อ้นใหญ่ มะปิด
Malvaceae
ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง ๑ – ๒ ม. ลำต้นและกิ่งก้านเป็น สีม่วงแดง ใบเดี่ยว เรียงสลับหลายแบบ เว้าเป็นพู ๓ – ๕ พู ดอกสีเหลือง อ่อน ตรงกลางเป็นสีแดงคลํ้า ผลรูปไข่ แห้งแล้วแตกออก ถูกห่อด้วย กลีบเลี้ยงสีแดง ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
Hibiscus sabdariffa is an annual shrub, 1 – 2 m tall. Stems and branches are purplish red. Leaves are simple, alternate, variable in shape, deeply 3 – 5 lobed. Flowers are pale yellow with dark red throat inside. Fruits are a dehiscent capsule, ovoid, enclosed in the enlarged red calyx. Flowering in October – December. This plant can be propagated by seed.
-
ยอดและใบอ่อนใส่ในแกง ผลอ่อนและยอดอ่อนใช้ลวกจิ้มนํ้าพริก กลีบเลี้ยงสีแดงนำมาทำเป็นแย้ม วุ้น นํ้ากระเจี๊ยบ และแต่งสีอาหาร
The young leaves and young shoots are cooked in curry. The young fruits and young shoots are eaten with chilli sauces after boiled. The fleshy calyx are used to make jam, jelly, juice and flavoring.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1616 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: