เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

กล้วยเตานีดำ

Musa balbisiana Colla
Musaceae
พืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเทียมสูง ๔ – ๕ ม. สีม่วงดำ ใบเดี่ยว เรียงเวียนซ้อนที่ปลายยอด แผ่นใบสีเขียว เส้นกลางใบสีเขียวปนม่วงดำ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ปลีสีม่วงแดง มีนวลสีขาวหนา ดอกเพศเมีย สีเหลือง ดอกเพศผู้สีชมพูอมแดง เครือมีขนาดใหญ่ มีจำนวนหวี ๑๐ – ๑๑ หวี ผลรูปทรงกระบอก เมื่อสุกสีเหลืองเข้ม เนื้อในสีขาว มีรสหวาน มีเมล็ดสีดำ ออกดอกและติดผลไดต้ ลอดป ี ขยายพันธุโ์ ดยการ แยกหน่อ
Musa balbisiana is a perennial herb. Pseudostems are purplish-black, 4 – 5 m tall. Leaves simple, spiral, green, midvein purplish-black. Inflorescence in terminal; bracts purplish-red, covered with white plastering compounds. The fruits are cylindrical, densely arranged in a big infructescence, the inner is white, sweetly, with black seeds. Flowering and fruiting are round year. Propagated is by rhizome division.
-
ปลีใช้ประกอบอาหาร ใบใช้ห่ออาหาร ผลสุกกินได้ แต่ไม่ค่อยนิยม เพราะมีเมล็ดมาก
The inflorescences are cooked in curry. The leaves are used as packing materials. The ripe fruits are edible but it is not popular because its have many seeds.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: