เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ข้าวสารค่าง

Cardiopteris quinqueloba Hassk.
เข้าสารค่าง ขะล๊านข่าง ตุ๊กตู่ ผักแต๋นแต้ ลิ้นปี่ หวี่หวี่ อีหวี่
CARDIOPTERIDACEAE
ไม้เถาเลื้อยพันต้นอื่น ทุกส่วนมียางขาว ลำต้นค่อนข้างแบน ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงวน ส่วนใหญ่จะเป็นรูปไข่กว้าง แผ่นใบเรียบ โคนใบเว้ารูปหัวใจ ปลายใบแหลมหรือมน ขนาดกว้าง 4-7 ซม. ยาว 6-12 ซม. ดอก เล็กสีขาว ออกเป็นช่อ ขนาดยาวประมาณ 3-8 ซม. ดอกย่อยจะเรียงออกด้านเดียว ซึ่งทำให้ช่อดอกโน้มไปข้างหนึ่งและมักจะม้วนงอ ผล สีเขียว รูปไข่กลับแกมรีลักษณะแบน มีปีก 2 ปีก มีเส้นแขนงละเอียดเรียงขนานกัน ขนาดกว้าง 1-2 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. ที่ส่วนปลายสุดเป็นติ่งของยอดเกสรตัวเมียที่คงความเขียวอยู่ได้นานปรากฏเด่นชัด
จากเอเชียใต้ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณป่าผลัดใบ ป่าไผ่และตามที่รกร้าง ที่ความสูงระดับน้ำทะเลจนถึงระดับ 600 เมตร

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2329 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: