ข้อมูลส่วนตัว/Profile

photo
 
   ชื่อ:  ดร.ปรัชญา ศรีสง่า
   Name:  Dr.Prachaya Srisanga
   ตำแหน่ง:  หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้
   Position:  Herbarium Curator
   ประเภทหน่วยงาน:  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   Job-Category:  State Enterprise-Ministry of Natural Resources and Environment
   องค์กร:  องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   Institute:  The Botanical Garden Organization
     
ที่อยู่:  100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
Address:  Research and Development Building, 100 M. 9 Maeram, Maerim, Chiang Mai, Thailand 50180
       
E-mail:  [email protected] Mobile:  0819512716
Phone:  053844159 Fax:  053-841204
Website:  http://qsbg.org/database/academichouse/profile.asp?id=20#menu    
       

การศึกษา/Education

no. ระดับ-degree สถาบัน-institute สาขา-major ปี-year
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีววิทยา -
2 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีววิทยา -
       

ความเชี่ยวชาญ/Proficiency

no. สาขา-major ความเชี่ยวชาญ-proficiency รายละเอียด-details
1 พฤกษศาสตร์/Botany อนุกรมวิธานพืชเขตร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธานของพืชมีดอกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นพืชวงศ์ Juglandaceae และ Violaceae
2 พฤกษศาสตร์/Botany พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์จากพืชของชนท้องถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย