ข้อมูลส่วนตัว/Profile

photo
 
   ชื่อ:  ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
   Name:  Dr. Ratchada Pongsattayapipat
   ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี
   Position:  Director of Sanga Saphasri Reseach and Development Center
   ประเภทหน่วยงาน:  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   Job-Category:  State Enterprise-Ministry of Natural Resources and Environment
   องค์กร:  องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   Institute:  The Botanical Garden Organization
     
ที่อยู่:  100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
Address:  Research and Development Building, 100 M. 9 Maeram, Maerim, Chiang Mai, Thailand 50180
       
E-mail:  ratchadap@yahoo.com Mobile: 
Phone:  053844145 Fax:  053-841204
Website:  http://qsbg.org/database/academichouse/profile.asp?id=3    
       

การศึกษา/Education

no. ระดับ-degree สถาบัน-institute สาขา-major ปี-year
1 ปริญญาตรี/Bachelor มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีววิทยา -
2 ปริญญาโท/Master มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีววิทยา -
3 ปริญญาเอก/Doctoral University of Aarhus Botany -
       

ความเชี่ยวชาญ/Proficiency

no. สาขา-major ความเชี่ยวชาญ-proficiency รายละเอียด-details
1 พฤกษศาสตร์/Botany ปาล์ม พืชตระกูลปาล์ม Arecaceae