ข้อมูลส่วนตัว/Profile

photo
 
   ชื่อ:  ดร.วรนุช ละอองศรี
   Name:  DrWoranuch La-ongsri
   ตำแหน่ง:  นักพฤกษศาสตร์
   Position:  Botanist
   ประเภทหน่วยงาน:  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ-กระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   Job-Category:  State Enterprise-Ministry of Natural Resources and Environment
   องค์กร:  องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   Institute:  The Botanical Garden Organization
     
ที่อยู่:  100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
Address:  Research and Development Building, 100 M. 9 Maeram, Maerim, Chiang Mai, Thailand 50180
       
E-mail:  [email protected] Mobile: 
Phone:  Fax:  053841204
Website:     
       

การศึกษา/Education

no. ระดับ-degree สถาบัน-institute สาขา-major ปี-year
1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชีววิทยา 2540
2 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีววิทยา 2552
       

ความเชี่ยวชาญ/Proficiency

no. สาขา-major ความเชี่ยวชาญ-proficiency รายละเอียด-details
1 พฤกษศาสตร์/Botany อนุกรมวิธาน Nymphaeaceae