ข้อมูลส่วนตัว/Profile

photo
 
   ชื่อ:  นายวิทยา ปองอมรกุล
   Name:  Mr Wittaya Pong-a-monkoon
   ตำแหน่ง:  นักพฤกษศาสตร์
   Position:  Ethnobotanist
   ประเภทหน่วยงาน:  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ-กระทรวงทรัพยากรธรมมชาติและสิ่งแวดล้อม
   Job-Category:  State Enterprise-Ministry of Natural Resources and Environments
   องค์กร:  องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   Institute:  The Botanical Garden Organiztion
     
ที่อยู่:  100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
Address:  100 M.9 Mae ram, Mae rim, Chiang Mai 50180
       
E-mail:  w_ttaya@yahoo.com Mobile:  053841204
Phone:  Fax: 
Website:  -    
       

การศึกษา/Education

no. ระดับ-degree สถาบัน-institute สาขา-major ปี-year
1 ปริญญาตรี/Bachelor มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - -
       

ความเชี่ยวชาญ/Proficiency

no. สาขา-major ความเชี่ยวชาญ-proficiency รายละเอียด-details
1 พฤกษศาสตร์/Botany พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน -
2 อนุกรมวิธาน/Taxonomy - -