ข้อมูลส่วนตัว/Profile

เครือข่าย/Network(s)

photo
 
   ชื่อ:  นายชัยยุทธ์ กล่ำแวววงศ์
   Name:  Mr Chaiyuth Klam-waew-wong
   ตำแหน่ง:  นักพฤกษศาสตร์
   Position:  Botanist
   ประเภทหน่วยงาน:  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ-กระทรวงทรัพยากรธรมมชาติและสิ่งแวดล้อม
   Job-Category:  State Enterprise-Ministry of Natural Resources and Environments
   องค์กร:  องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   Institute:  The Botanical Garden Organiztion
     
ที่อยู่:  100 หมู่ 9 ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
Address:  100 m.9 Pong yaeng, mae rim, Chiang Mai 50180
       
E-mail:  Chaiyudth@qsbg.org Mobile: 
Phone:  05381204 Fax: 
Website:  -    
       

การศึกษา/Education

no. ระดับ-degree สถาบัน-institute สาขา-major ปี-year
1 ปริญญาตรี/Bachelor มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีววิทยา -
       

ความเชี่ยวชาญ/Proficiency

no. สาขา-major ความเชี่ยวชาญ-proficiency รายละเอียด-details
1 พฤกษศาสตร์/Botany อนุกรมวิธาน Papilionaceae