ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1501 00-1479*A1 Bulbophyllum smithinandii Seidenf. & Thorut ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1502 20140959*A Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1503 00-1579*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1504 00-1580*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1505 00-1569*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1506 00-1570*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1507 00-1571*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1508 00-1632*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1509 00-1583*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1510 00-2050*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1511 00-1637*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1512 00-1578*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1513 00-3895*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1514 00-1633*A2 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1515 00-1825*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1516 00-1824*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1517 00-1838*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1518 20140959*B Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1519 00-1591*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1520 00-3942*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1521 00-1587*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1522 00-1636*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1523 00-1586*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1524 00-3878*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1525 00-1574*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1526 00-1821*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1527 00-3865*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1528 20140947*B Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1529 00-1575*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1530 00-1589*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1531 00-1590*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1532 00-1639*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1533 00-1640*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1534 00-1564*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1535 00-1577*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1536 00-1568*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1537 00-1631*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1538 00-1836*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1539 20140961*A Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1540 00-1573*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1541 00-1483*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1542 00-1827*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1543 00-1588*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1544 20140948*B Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1545 00-1638*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1546 00-1826*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1547 00-1443*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1548 20130108*A Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE
1549 00-1576*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1550 00-3893*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE AMAQ1
1551 00-3880*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1552 00-1572*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1553 20140946*B Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1554 00-1817*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1555 00-1482*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1556 00-1822*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1557 00-1567*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1558 00-1634*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1559 20140948*A Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1560 20140946*A Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1561 00-1584*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1562 20130887*A Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE
1563 20130118*A Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE
1564 00-1480*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1565 00-1819*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1566 00-1820*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1567 00-3959*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1568 00-1828*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1569 00-1581*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1570 20140947*A Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1571 00-1481*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1572 00-1582*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1573 00-1585*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1574 00-2017*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1575 00-3887*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1576 00-1633*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1577 00-4013*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1578 00-1566*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1579 00-1635*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1580 00-1818*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1581 00-3864*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1582 00-1823*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1583 00-1565*A1 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1584 00-2437*A1 Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex Cooper) Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1585 00-1484*A1 Bulbophyllum stellatum Ames ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1586 20140938*A Bulbophyllum stellatum Ames ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1587 20140938*B Bulbophyllum stellatum Ames ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1588 00-1485*A1 Bulbophyllum sutepense (Rolfe) Seidenf. & Smitinand ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1589 00-1498*A1 Bulbophyllum taeniophyllum Par. & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1590 20150414*B Bulbophyllum tortuosum (Bl.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1591 20150414*A Bulbophyllum tortuosum (Bl.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1592 00-1592*A1 Bulbophyllum tripaleum Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1593 00-1487*A1 Bulbophyllum triste Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1594 00-1486*A1 Bulbophyllum triste Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1595 20150413*A Bulbophyllum triste Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1596 20150413*B Bulbophyllum triste Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1597 20150415*A Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb. f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1598 20150415*B Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb. f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1599 00-1488*A1 Bulbophyllum vanvuurenii J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1600 20140882*A Bulbophyllum variabile Ridl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01