ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
2201 20180047 A9 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2202 20180047 A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2203 20180047 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2204 20180047 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2205 20180047 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2206 20190012 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE SRC
2207 20180517 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2208 20180358 A11 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2209 20180517 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2210 20180358 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2211 20180517 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2212 20180517 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2213 20180358 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2214 20180358 A10 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2215 20180358 A9 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2216 20190012 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE SRC
2217 20180849 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2218 20180849 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2219 20180517 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2220 20180358 A23 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2221 20180047 A12 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2222 20180047 A13 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2223 20180047 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2224 20180047 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2225 20180047 A10 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2226 20180047 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2227 20180047 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2228 20180047 A11 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ANN
2229 20180358 A13 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2230 20180358 A14 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2231 20180358 A22 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2232 20180358 A21 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2233 20170392 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2234 20180358 A16 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2235 20180358 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2236 20180358 A19 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2237 20180358 A18 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2238 20180358 A15 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2239 20180358 A20 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2240 20180358 A17 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2241 00-4506 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE EBE
2242 00-4506 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE EBE
2243 20191336 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE NAT
2244 20191066 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE RGD
2245 00-0748 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2246 00-0748 A11 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2247 00-0748 A9 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2248 00-0748 A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2249 00-3604*A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
2250 00-0748 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2251 00-0748 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2252 00-0629 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2253 00-0748 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2254 00-0748 A10 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2255 00-0748 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2256 00-0629 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2257 00-0629 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2258 00-0678 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2259 00-0629 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2260 00-0629 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2261 00-0678 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2262 00-0678 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2263 00-0678 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2264 00-0748 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2265 00-0678 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2266 00-0678 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2267 00-0678 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2268 00-0629 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAE
2269 00-1753 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2270 00-1668 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE AMA
2271 00-0748 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2272 00-0219 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MOR
2273 00-1007 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE WFC
2274 00-1753 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2275 00-1753 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2276 00-1753 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2277 00-1753 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2278 00-1753 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2279 00-1753 A9 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2280 00-1007 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE WFC
2281 00-1753 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2282 00-1753 A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2283 00-3604 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2284 00-3524 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2285 00-3604 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2286 00-3545 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2287 00-3545 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2288 00-3781 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2289 00-3781 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2290 00-3303 A9 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2291 00-3781 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2292 00-3303 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2293 00-3781 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2294 00-3781 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2295 00-3216 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2296 00-3781 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2297 00-3303 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2298 00-3303 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2299 00-3604 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2300 00-3303 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG