ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7601 20160791 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE EBE
7602 20161069 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CLI
7603 20161069 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CLI
7604 20170388 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ROD
7605 00-4438 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7606 00-4481 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7607 00-4292 A5 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7608 00-4292 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7609 00-4292 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7610 00-4292 A4 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7611 00-4292 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7612 00-4438 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7613 00-4438 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7614 00-4292 A7 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7615 00-4481 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7616 00-4292 A6 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE GYM
7617 00-4536 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE EBE
7618 00-0674 A4 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CAE
7619 00-0739 A8 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7620 00-0674 A9 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CAE
7621 00-0674 A8 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CAE
7622 00-0674 A7 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CAE
7623 00-0674 A6 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CAE
7624 00-0674 A5 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CAE
7625 00-0739 A7 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7626 00-0739 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7627 00-0739 A9 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7628 00-0739 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7629 00-0739 A11 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7630 00-0739 A12 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7631 00-0739 A13 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7632 00-1222 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE WFC
7633 00-0739 A4 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7634 00-0739 A14 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7635 00-0674 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CAE
7636 00-0739 A10 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7637 00-0739 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7638 00-0739 A5 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7639 00-0739 A6 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7640 00-0674 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CAE
7641 00-0674 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CAE
7642 00-1222 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE WFC
7643 00-0639 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE CAE
7644 00-3804 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7645 00-3669 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7646 00-3408 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7647 00-3173 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7648 00-3497 A4 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7649 00-3669 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7650 00-3804 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7651 00-3408 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7652 00-3669 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7653 00-3173 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7654 00-3408 A4 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7655 00-3497 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7656 00-3408 A5 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7657 00-3497 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7658 00-3804 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7659 00-3408 A8 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7660 00-3408 A6 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7661 00-3669 A4 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7662 00-3669 A5 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7663 00-3408 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7664 00-3408 A7 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7665 00-3497 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MPG
7666 20180346 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7667 20180346 A4 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7668 20180454 A7 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7669 20180845 A6 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7670 20180346 A17 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7671 20180346 A18 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7672 20180346 A8 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7673 20180346 A15 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7674 20180602 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MGH
7675 20180346 A14 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7676 20180346 A13 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7677 20180346 A12 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7678 20180454 A5 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7679 20180346 A5 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7680 20180346 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7681 20180346 A16 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7682 20180346 A7 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7683 20180845 A5 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7684 20180454 A6 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7685 20180346 A6 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7686 20180454 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7687 20180346 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7688 20180454 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7689 20180454 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7690 20180346 A10 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7691 20180346 A11 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7692 20180454 A4 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7693 20180845 A4 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7694 20180346 A9 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE POA
7695 20180845 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7696 20180845 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7697 20180845 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE MIM
7698 20160955 A2 Croton poilanei Gagnep. EUPHORBIACEAE CLI
7699 20160955 A6 Croton poilanei Gagnep. EUPHORBIACEAE CLI
7700 20160955 A5 Croton poilanei Gagnep. EUPHORBIACEAE CLI