ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8301 20135523 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8302 20135522 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8303 20135521 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8304 20135516 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8305 20135481 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8306 20135530 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8307 20135422 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8308 20135456 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8309 20135483 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8310 20135441 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8311 20135438 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8312 20135434 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8313 20135434 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8314 20135430 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8315 20135429 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8316 20135429 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8317 20140573 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8318 20140680 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8319 20135456 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8320 20135417 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8321 20135416 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8322 20135415 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8323 20135413 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8324 20135412 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8325 20135411 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8326 20135411 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8327 20135343 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8328 20141230 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8329 20141231 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8330 20135427 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8331 20135468 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8332 20135479 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8333 20135477 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8334 20135477 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8335 20135475 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8336 20135473 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8337 20135471 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8338 20135470 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8339 20135469 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8340 20135456 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8341 20135468 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8342 20135457 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8343 20135461 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8344 20135458 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8345 20135459 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8346 20135459 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8347 20135460 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8348 20135468 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8349 20135462 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8350 20135463 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8351 20135466 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8352 20135467 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8353 20135460 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8354 20192199 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8355 20192431 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8356 20200163 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8357 20192431 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8358 20200166 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8359 20192217 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8360 20192212 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8361 20192431 A3 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8362 20192428 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8363 20192431 A4 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8364 20192431 A5 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8365 20201267 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8366 20200159 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8367 20201282 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8368 20192193 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8369 20192431 A6 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8370 20200204 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8371 20192431 A7 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8372 20192432 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8373 20192431 A8 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8374 20192432 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8375 20200153 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8376 20192437 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8377 20200175 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8378 20192833 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8379 20192905 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8380 20192905 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8381 20192944 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8382 20192945 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8383 20192954 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8384 20200158 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8385 20192904 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8386 20192887 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8387 20200738 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8388 20192418 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8389 20200138 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8390 20192251 A3 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8391 20192251 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8392 20200158 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8393 20192251 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8394 20200738 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8395 20201959 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8396 20201711 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8397 20200162 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8398 20201713 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8399 20130209 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8400 20130009 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC