ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8901 20135250*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8902 20130425*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8903 20130372*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8904 20135535*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8905 20135221*B Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8906 20135265*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8907 20130346*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8908 20150172*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8909 20150182*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8910 20135270*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8911 20135234*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8912 20140596*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8913 20150168*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8914 20135236*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8915 20135267*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8916 20131018*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8917 20130807*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8918 20135253*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8919 20130719*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8920 20135251*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8921 20135255*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8922 20150187*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8923 20130320*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8924 20150162*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8925 20130378*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8926 20140663*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8927 20135227*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8928 20135226*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8929 20140540*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8930 20130731*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8931 20130186*B Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8932 20130705*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8933 20130035*B Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8934 20130371*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8935 20150175*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8936 20135538*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8937 20150171*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8938 20140544*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8939 20130792*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8940 20130927*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8941 20140542*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8942 20150179*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8943 20130527*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8944 20135257*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8945 20130804*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8946 20135245*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8947 20135266*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8948 20135222*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8949 20135243*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8950 20150139*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8951 20130186*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8952 20135238*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8953 20135536*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8954 20130697*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8955 20130035*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8956 20130536*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8957 20130374*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8958 20135235*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8959 20135263*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8960 20135246*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8961 20135431*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8962 20130901*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8963 20130492*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8964 20130528*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8965 20135248*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8966 20135229*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8967 20135230*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8968 20135232*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8969 20130942*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8970 20135271*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8971 20150188*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8972 20130012*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8973 20130941*A Zingiber spectabile Griff. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8974 20130081*B Zingiber spectabile Griff. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8975 20135513*A Zingiber spectabile Griff. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8976 20130081*A Zingiber spectabile Griff. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8977 00-3418*A1 Ziziphus jujuba Mill. RHAMNACEAE MPGQ4
8978 00-0696*A Zollingeria dongnaiensis Pierre SAPINDACEAE CAEQ3
8979 00-1673*A1 Zollingeria dongnaiensis Pierre SAPINDACEAE AMAQ1
8980 00-1178*A1 Zollingeria dongnaiensis Pierre SAPINDACEAE WFC